Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja elewacji frontowej budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja elewacji frontowej budynku

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CZERSK
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
powiat: chojnicki
(52) 395-48-10
urzad_miejski@czersk.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490933
Województwo: pomorskie
Miasto: Czersk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (52) 395-48-10
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn..: Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku.
5.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
5.3. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowych specyfikacjach technicznych, i innych dokumentach, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne.
5.4. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego
w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
5.5. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Prace zabezpieczające.
1.1.1. Wykonanie rusztowania przy elewacji budynku.
1.1.2. Wykonanie daszku zabezpieczającego chodnik i ścieżkę rowerową przed upadkiem materiałów i narządzi podczas prowadzonych prac.
1.1.3. Oznakowanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów.
1.2. Prace budowlane.
1.2.1. Sprawdzenie całej elewacji pod kątem stabilności tynku.
1.2.2. Odkucie luźnych fragmentów tynku na ścianach i wykuszu.
1.2.3. Odkurzenie całej płaszczyzny tynku.
1.2.4. Dwukrotne ręczne zmycie elewacji.
1.2.5. Zagruntowanie całej płaszczyzny elewacji gruntem głębokopenetrującym.
GRUNT:
Środek głębokogruntujący na bazie spoiwa z żywicy polimerowej rozpuszczonej
w rozpuszczalnikach organicznych.
1.2.6. Obłożenie odkrytych elementów drewnianych siatką.
1.2.7. Uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo-wapiennym.
1.2.8. Wykonanie na całej płaszczyźnie warstwy wzmacniającej z zaprawy szpachlowo klejowej* z dwiema warstwami siatki zbrojącej
*ZAPRAWA SZPACHLOWO KLEJOWA:
Zaprawa szpachlowo klejowa do siatki z włóknem rozproszonym i pisakiem kwarcowym
w masie.
1.2.9. Wykonanie gzymsów i obwolut z zaprawy szpachlowo-klejowej*.
1.2.10. Gruntowanie przed tynkowaniem.
1.2.11. Ułożenie warstw tynku silikonowego cienkowarstwowego o fakturze baranka.
1.2.12. Malowanie dwukrotne silikonową farba fasadową.
2. Uwaga! Zamawiający jest w trakcie zatwierdzenia przez Starostę Chojnickiego zgłoszenia robót budowlanych dla w/w zakresu prac budowlano-remontowych. Przewidywany termin to 31.07.2021 r.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram prac.
4. Zamawiający określił łączny czas realizacji umowy do 2 miesięcy od dnia jej podpisania. Jednak Zamawiający wymaga, aby samo wykonywanie robót budowlanych nie przekroczyło 45 dni kalendarzowych (w ciągłości). W pozostałym czasie Wykonawca powinien zorganizować sobie zaplecze budowy, ewentualnych podwykonawców i dostawców materiałów budowlanych, dokumentację formalną budowy, w tym m.in.: POR i decyzje z GDDKiA na prowadzenie prac w pasie drogowym, zatwierdzenie wniosków materiałowych.
5. Teren prac budowlanych musi być odpowiednio zabezpieczony i odgrodzony.
6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem prace budowlane, które mogą utrudnić funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Czersku.
7. Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne, w tym droga pożarowa, były wolne od przeszkód, materiałów budowalnych i sprzętu budowlanego.
8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ustawi kontener na materiały budowalne rozbiórkowe oraz inne materiały budowlane, które potem na własny koszt zutylizuje.
9. Wykonawca przygotuje i uzgodni z zarządcami dróg, w tym GDDKiA, tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.
10. Wykonawca uzyska z GDDKiA decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
11. Wykonawca na własny koszt opracuje i wprowadzi tymczasowy projekt organizacji ruchu.
12. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
13. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
a) wykonanie robót ogólnobudowlanych,
b) wykonywanie robót wykończeniowych,
c) Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane postanowienia umowy.

CPV: 45453000-7, 45400000-1, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00133872, WZ.271.50.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/czersk .Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej podadresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia(rekomendacje) zamawiającego. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do ,,Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf.doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub 7Z Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar gif. bmp. numbers. pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nie skutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w
miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w
formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godz. przed terminem składania ofert. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/viewZamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, określa w pkt 7.9 SWZ niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czersk, w imieniu której działa Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego - Urzędu Miejskiego w Czersku. Kontakt: Ul. Kościuszki 27,89-650 Czersk, e-mail: urząd_miejski@czersk.pl, tel. 52 395 48 60. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2020 ze zm.), dalej ,,Ustawą Pzp"oraz art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020.164 zezm.)3)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych: a)będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74, art.. 253 i art. 260 Ustawy Pzp - ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp, b)będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych, c)mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. 4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie według kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy Pzp. 6)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7)W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp.8)Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** - zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 10)Nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 11)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52 395 48 54 lub pod adresem e-mail: iod@czersk.pl .* Wyjaśnienie: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490933
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.50.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn..: Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku.
5.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
5.3. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowych specyfikacjach technicznych, i innych dokumentach, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne.
5.4. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego
w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
5.5. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Prace zabezpieczające.
1.1.1. Wykonanie rusztowania przy elewacji budynku.
1.1.2. Wykonanie daszku zabezpieczającego chodnik i ścieżkę rowerową przed upadkiem materiałów i narządzi podczas prowadzonych prac.
1.1.3. Oznakowanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów.
1.2. Prace budowlane.
1.2.1. Sprawdzenie całej elewacji pod kątem stabilności tynku.
1.2.2. Odkucie luźnych fragmentów tynku na ścianach i wykuszu.
1.2.3. Odkurzenie całej płaszczyzny tynku.
1.2.4. Dwukrotne ręczne zmycie elewacji.
1.2.5. Zagruntowanie całej płaszczyzny elewacji gruntem głębokopenetrującym.
GRUNT:
Środek głębokogruntujący na bazie spoiwa z żywicy polimerowej rozpuszczonej
w rozpuszczalnikach organicznych.
1.2.6. Obłożenie odkrytych elementów drewnianych siatką.
1.2.7. Uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo-wapiennym.
1.2.8. Wykonanie na całej płaszczyźnie warstwy wzmacniającej z zaprawy szpachlowo klejowej* z dwiema warstwami siatki zbrojącej
*ZAPRAWA SZPACHLOWO KLEJOWA:
Zaprawa szpachlowo klejowa do siatki z włóknem rozproszonym i pisakiem kwarcowym
w masie.
1.2.9. Wykonanie gzymsów i obwolut z zaprawy szpachlowo-klejowej*.
1.2.10. Gruntowanie przed tynkowaniem.
1.2.11. Ułożenie warstw tynku silikonowego cienkowarstwowego o fakturze baranka.
1.2.12. Malowanie dwukrotne silikonową farba fasadową.
2. Uwaga! Zamawiający jest w trakcie zatwierdzenia przez Starostę Chojnickiego zgłoszenia robót budowlanych dla w/w zakresu prac budowlano-remontowych. Przewidywany termin to 31.07.2021 r.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram prac.
4. Zamawiający określił łączny czas realizacji umowy do 2 miesięcy od dnia jej podpisania. Jednak Zamawiający wymaga, aby samo wykonywanie robót budowlanych nie przekroczyło 45 dni kalendarzowych (w ciągłości). W pozostałym czasie Wykonawca powinien zorganizować sobie zaplecze budowy, ewentualnych podwykonawców i dostawców materiałów budowlanych, dokumentację formalną budowy, w tym m.in.: POR i decyzje z GDDKiA na prowadzenie prac w pasie drogowym, zatwierdzenie wniosków materiałowych.
5. Teren prac budowlanych musi być odpowiednio zabezpieczony i odgrodzony.
6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem prace budowlane, które mogą utrudnić funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Czersku.
7. Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne, w tym droga pożarowa, były wolne od przeszkód, materiałów budowalnych i sprzętu budowlanego.
8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ustawi kontener na materiały budowalne rozbiórkowe oraz inne materiały budowlane, które potem na własny koszt zutylizuje.
9. Wykonawca przygotuje i uzgodni z zarządcami dróg, w tym GDDKiA, tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.
10. Wykonawca uzyska z GDDKiA decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
11. Wykonawca na własny koszt opracuje i wprowadzi tymczasowy projekt organizacji ruchu.
12. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
13. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
a) wykonanie robót ogólnobudowlanych,
b) wykonywanie robót wykończeniowych,
c) Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane postanowienia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto -,,P"-60%
Okres gwarancji - ,,G"-40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
10.1.4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie remontu lub modernizacji elewacji budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków i wartości tych robót minimum 50.000 zł brutto lub wykonanie remontu lub modernizacji lub przebudowy budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków i wartości tych robót minimum 50.000 zł brutto w ramach którego wykonano również elewację.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 10.1.4.1, jeżeli przedstawi wykaz wykonanych robót tj. wykonanie remontu lub modernizacji elewacji budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków i wartości tych robót minimum 50.000 zł brutto lub wykonanie remontu lub modernizacji lub przebudowy budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków i wartości tych robót minimum 50.000 zł brutto w ramach którego wykonano również elewację z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót, potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
10.1.4.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy robót branży budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j Dz.U Z 2000 r. poz.220)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
11.2.2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
11.2.1.1. wykaz wykonanych robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót budowlanych, potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
11.2.1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
NIE DOTYCZY.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
12.3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz
z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
12.3.1. oświadczenie, ( o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ), o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ.
12.3.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby , zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
12.3.3. oświadczenie, (o którym mowa w pkt 11.1.2 SWZ) składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z zał. nr 11 do SWZ
12.3.4. oświadczenie, (o którym mowa w pkt 11.1.3 SWZ) (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby), podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
12.3.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
20.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
20.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy -zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.
20.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
23. W związku z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie.
23.1. Przewidywany zakres zmian.
23.1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
23.1.1.1. wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,
23.1.1.2. przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
23.1.1.3. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
23.1.1.4. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,
23.1.1.5. wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
23.1.1.6. wystąpienia ,,siły wyższej", wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem
w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako ,,siła wyższa" wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,
23.1.1.7. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
23.1.1.8. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
23.1.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW W BZP ZMIANY ZOSTAŁY SZCZEGÓŁOWO OPISANE W SWZ ORAZ PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto -,,P"-60%
Okres gwarancji - ,,G"-40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.