Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usług remontowych

Przedmiot:

Wykonanie usług remontowych

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: BFF CENTER SP Z O O
Gliwicka 35
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
698694297
marzena@prettyou.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62271
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: 698694297
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-07D3/20 - ,,Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności oraz do zachowania dotychczasowych miejsc pracy i powstawania nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym rozprzestrzenianiem się wir

Opis
Wykonanie pozostałych usług remontowych - 1 usługa
ZAKRES USŁUGI - ZGODNIE Z TABELĄ WSKAZANĄ W ZAPYTANIU OFERTOWYM (str. 2-4)
Dodatkowe informacje:
1. Wszystkie zastosowane lub zainstalowane elementy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku oraz posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych).
2. Okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia liczony jest od daty ostatecznego bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i wynosi 60 miesięcy.
3. Prace będą wykonane na podstawie podpisanej umowy oraz załączonej do postępowania dokumentacji projektowej.
4. W przypadku wskazania produktów, urządzeń lub systemów w dokumentacji projektowej lub kosztorysie mogą być zastąpione dopuszczonymi do obrotu na terenie Polski zmiennikami o nie gorszych parametrach technicznych i cechach funkcjonalnych spełniającymi wszystkie normy, wymagania i przepisy obowiązujące na terenie Polski.
5. Prace zostaną podzielone na etapy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany (w porozumieniu z Zamawiającym) do przygotowania po podpisaniu umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego dla realizowanego zadania, który będzie podstawą rozliczenia całości prac.
Inne wytyczne w stosunku do Wykonawcy:
1. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca do prac skieruje wykwalifikowanych pracowników ze stosownymi uprawnieniami.
3. Praca musi odbywać się pod nadzorem uprawnionych osób, legitymujących się stosownymi i obowiązującymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i zdolność nadzorowania prac, za koordynację działań odpowiedzialny jest Kierownik robót.
4. Rusztowania używane w pracach muszą być wykonane i wznoszone wg wytycznych producenta, z niezbędnymi zabezpieczeniami, ciągami komunikacyjnymi oraz innymi prawidłami wynikającymi z ogólnych zasad BHP i szczegółowych przepisów.
5. Wykonywane prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona prawidłowe (wg aktualnych przepisów) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót.
7. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych). Wszystkie dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałami.
8. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić rodzaj i producenta wykorzystywanych materiałów z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
9. Zamawiający zabezpiecza Wykonawcy tylko pobór energii elektrycznej i wody na warunkach ustalonych w protokole przekazania placu robót.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez niego prac.
11. Wszystkie zastosowane materiały lub zainstalowane elementy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku oraz posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych).

CPV: 45000000-7, 45111290-7, 45111300-1, 45330000-9, 45400000-1, 45421000-4, 45442100-8

Dokument nr: 2021-20387-62271

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-18

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Gmina
Bytom
Miejscowość
Bytom

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności niezależne od Zamawiającego, a wynikające z realizacji projektu RPO WSL, w ramach którego ogłoszono zapytanie ofertowe, uniemożliwią realizację tych usług.
1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego.
1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania ( cd. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego)
1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia (cd. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego)
1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne (cd. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego)
1.5. Pozostałe zmiany umowy (cd. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny umożliwiające wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny umożliwiające wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
2. Wykonawca zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wykonawcy powinna być na tyle stabilna, aby zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż jego sytuacja ekonomiczno-finansowa jest stabilna w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
4. Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe,
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wymaganie o którym mowa, oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-02
Data ostatniej zmiany
2021-08-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena całkowita netto - 100%.
Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona wg wzoru: Cmin/Cbad x 100.
Cmin - najniższa cena całkowita netto spośród badanych ofert
Cbad - cena całkowita netto badanej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
MARZENA ŁUKOWSKA-CHMIEL ŁUKOWSKA-CHMIEL
tel.: 698694297
e-mail: marzena@prettyou.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.