Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót

Przedmiot:

Wykonanie robót

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Senatorska, 29/31
00-099 Warszawa
powiat: Warszawa
2227775800, faks 2227775805
szrm@szrm.pl
https://szrm.ezamawiajacy.pl/pn/szrm/demand/notice/public/35629/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 230.000,00 zł
Nr telefonu: 2227775800, faks 222
Termin składania ofert: 2021-08-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót niezbędnych do uzyskania pozw. na użytkowanie budynku przy Ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zad.inw.pn.,,Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul.Markowska 16-etap II"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku przy Ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi Ul. Markowska 16 - etap II".
2. Ogólny opis inwestycji.
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych wszystkich branży w obiekcie wykonanym w stanie surowym zlokalizowanym przy Ul. Markowskiej 16 w Warszawie. Obiekt przeznaczony jest do pełnienia funkcji Centrum Inicjatyw Lokalnych mieszkańców Pragi Północ. Lokale usytuowane na parterze będą lokalami komercyjnymi.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną i wykonawczą, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z prawem budowlanym, przepisami z zakresu ochrony środowiska, a także polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
Podstawowe parametry inwestycji:
powierzchnie inwestycji - 1.214 m2
powierzchnia zabudowy - 554 m2
powierzchnia zabudowy + zabudowane śmietniki na terenie - 662 m2
powierzchnia całkowita nadziemna - 3.432 m2
powierzchnia całkowita podziemna - 537 m2
liczba kondygnacji nadziemnych - 5 + poddasze
liczba kondygnacji podziemnych - 1
maksymalna wysokość budynku - 21 m
3. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wykonanie robót budowlanych oraz koniecznych prac projektowych
w branżach:
3.1. branża budowlana - roboty murarskie, tynkarskie, roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, roboty elewacyjne, dachowe, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty związane
z zagospodarowaniem terenu;
3.2. branża sanitarna - wykonanie instalacji CO i CT, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wody zimnej, ciepłej
i cyrkulacji, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu. Wykonanie węzła cieplnego w zakresie technologii i automatyki wraz z przygotowaniem pomieszczenia węzła wg wytycznych Veolia Energia Warszawa. Roboty zewnętrzne: zewnętrzna instalacja kanalizacji bytowej i deszczowej, przyłącze wodne, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze gazowe;
3.3. branża elektryczna - wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd wtykowych, siłowa, oświetlenie awaryjne
i ewakuacyjne, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna węzła cieplnego;
3.4. branża teletechniczna - wykonanie instalacji: SSP, CCTV, oddymiania, kontroli dostępu, SSWiN, domofony, LAN, pętli indukcyjnych dla niedosłyszących, system przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych, automatyka węzła cieplnego.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumenty:
4.1. Projekt budowlany.

CPV: 45000000-7, 45111291-4, 45310000-3, 45330000-9-, 45400000-1, 71000000-8, 71500000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00133772, RZP-II-WI/28/DZP-1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-26 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szrm.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szrm.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.1. W postępowaniu strony przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://szrm.ezamawiajacy.pl. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej wymaga uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu dostępnego na stronie https://szrm.ezamawiajacy.pl.
3.2. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl.
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
3.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu przyjmuje się datę złożenia na Platformie, tj. datę wygenerowaną przez platformę zakupową.
Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez Zamawiającego jest data wygenerowana przez platformę.
3.6. Minimalne wymagania techniczne związane z udziałem w postępowaniu.
3.6.2. W przypadku składania oświadczeń w formie elektronicznej Zamawiający rekomenduje złożenie ich w formacie(tzw. PAdES).Ponadto, w celu uniknięcia problemów w trakcie weryfikacji podpisów, Zamawiający rekomenduje użycie kwalifikowanego znacznika czasu.
3.6.3. Używanie Platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo- aplikacyjnych, w tym:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.6.4. Dopuszcza się następujące formaty plików przekazywanych przez Wykonawców za pośrednictwem platformy (pliki do wielkości 100 MB):
1) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne dopuszcza się następujące formaty danych: txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, pdf.
2) Do danych zawierających informację graficzną dopuszcza się następujące formaty danych: jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg.
3) Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową dopuszcza się następujące formaty danych: wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv.
4) Do danych zawierających grafikę wektorową dopuszcza się format danych: dwg.
5) Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące formaty danych: zip, tar, gz, gzip, 7z.
6) Do elektronicznego podpisywania, opatrywania pieczęcią elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące standardy podpisów i szyfrowania: XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Pobrane w formacie XML z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, podpisane przy pomocy Profilu Zaufanego dokumenty pdf dopuszcza się do wielkości pliku 10 MB.
3.6.5. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3.6.6. Czasem odbioru danych przez Platformę jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w rozdziale XXIV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szrm.ezamawiajacy.pl/pn/szrm/demand/notice/public/35629/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-26 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://szrm.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-II-WI/28/DZP-1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II".
2. Ogólny opis inwestycji.
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych wszystkich branży w obiekcie wykonanym w stanie surowym zlokalizowanym przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie. Obiekt przeznaczony jest do pełnienia funkcji Centrum Inicjatyw Lokalnych mieszkańców Pragi Północ. Lokale usytuowane na parterze będą lokalami komercyjnymi.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną i wykonawczą, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z prawem budowlanym, przepisami z zakresu ochrony środowiska, a także polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
Podstawowe parametry inwestycji:
powierzchnie inwestycji - 1.214 m2
powierzchnia zabudowy - 554 m2
powierzchnia zabudowy + zabudowane śmietniki na terenie - 662 m2
powierzchnia całkowita nadziemna - 3.432 m2
powierzchnia całkowita podziemna - 537 m2
liczba kondygnacji nadziemnych - 5 + poddasze
liczba kondygnacji podziemnych - 1
maksymalna wysokość budynku - 21 m
3. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wykonanie robót budowlanych oraz koniecznych prac projektowych
w branżach:
3.1. branża budowlana - roboty murarskie, tynkarskie, roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, roboty elewacyjne, dachowe, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty związane
z zagospodarowaniem terenu;
3.2. branża sanitarna - wykonanie instalacji CO i CT, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wody zimnej, ciepłej
i cyrkulacji, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu. Wykonanie węzła cieplnego w zakresie technologii i automatyki wraz z przygotowaniem pomieszczenia węzła wg wytycznych Veolia Energia Warszawa. Roboty zewnętrzne: zewnętrzna instalacja kanalizacji bytowej i deszczowej, przyłącze wodne, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze gazowe;
3.3. branża elektryczna - wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd wtykowych, siłowa, oświetlenie awaryjne
i ewakuacyjne, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna węzła cieplnego;
3.4. branża teletechniczna - wykonanie instalacji: SSP, CCTV, oddymiania, kontroli dostępu, SSWiN, domofony, LAN, pętli indukcyjnych dla niedosłyszących, system przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych, automatyka węzła cieplnego.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumenty:
4.1. Projekt budowlany.
4.2. Projekty wykonawcze.
4.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
4.4. Decyzja nr 204/2017 - Pozwolenie na budowę dla ZGN Praga Płn.
4.5. Decyzja nr 9/2021 - Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
4.6. Dokumentacja powykonawcza - do wglądu u Zamawiającego w wersji papierowej, o czym mowa w pkt 5 poniżej:
4.6.1. Architektura.
4.6.2. Konstrukcja.
4.6.3. Branża sanitarna - kanalizacja podposadzkowa.
4.6.4. Branża elektryczna - instalacja odgromowa.
4.7. Dziennik budowy - do wglądu u Zamawiającego w wersji papierowej, o czym mowa w pkt 5 poniżej.
4.8. Dodatkowe wymagania Zamawiającego.
Uwaga!
Podane w dokumentacji nazwy własne produktów są markami referencyjnymi i mogą być zastąpione produktami równorzędnymi o parametrach nie gorszych niż przedstawione w kryteriach równoważności określonych w załączniku pn. ,,Dodatkowe wymagania Zamawiającego", po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru Zamawiającego.

5. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość:
1) odbycia wizji lokalnej.
Zaleca się odbycie wizji lokalnej w istniejącym obiekcie, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.
Wykonawca uczestniczący w wizji lokalnej zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie środków ochrony osobistej BHP umożliwiające wejście na obiekt, tj. kask, odpowiednie obuwie itp.
2) sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych w miejscu zamawiającego, o których mowa w pkt 4.6 i 4.7.
Sprawdzenia dokumentów - dokonania wglądu - należy dokonać w siedzibie zamawiającego w pokój nr 2 (parter), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem /22/ 277 58 25.

6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności prace murarskie, tynkarskie (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy),
b) roboty elektryczne/teletechniczne, w tym w szczególności prace monterskie instalacji i/lub urządzeń
(z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji);
c) roboty sanitarne, w tym w szczególności prace instalacyjne i/lub urządzeń, monterskie sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji),
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 3 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej PPU - Załącznik Nr 9 do SWZ), które zostaną wprowadzone do treści umowy - czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w PPU - (Załącznik Nr 9 do SWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Uwaga!
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek, o którym mowa wyżej muszą spełnić łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3) W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie - Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1. Posiada doświadczenie:
4.1.1. Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie2 budynku o charakterze użyteczności publicznej3 o wartości zamówienia co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto4 każda.

1 Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
2 Przez ,,budowę" należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
3 Przez ,,budynek o charakterze użyteczności publicznej", Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
4 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia.

4.2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:
4.2.1. do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej która posiada minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym na co najmniej jednym budynku o charakterze użyteczności publicznej3;
4.2.2. do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
4.2.3. do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
4.2.4. do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Uwaga!
1) Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której jedna osoba posiada więcej niż 1 z wyżej wskazanych funkcji.
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W ww. przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1.7 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu niepodlegania wykluczeniu:
1.1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ).
Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Ustawy.
2.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem,
2.2. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zwanym w SWZ ,,Wykazem robót budowlanych" - wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga!
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (które zrealizował).
2.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SWZ ,,Wykazem osób" - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ).

Uwaga!
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa powyżej), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 230.000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy i 00/100).
Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte są w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający określił w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Stosownie do postanowień art. 455 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone w PPU (załącznik Nr 9 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.