Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi

Przedmiot:

Remont drogi

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KIERNOZIA
ul. Sobocka 1 A
99-412 Kiernozia
powiat: łowicki
urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl
https://kiernozia.ezamawiajacy.pl/pn/kiernozia/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: łódzkie
Miasto: Kiernozia
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi powiatowej nr 2710E Czerniew - Sokołów-Kolonia
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowaniem objęty został odcinek drogi powiatowej nr 2710E, na odcinku Czerniew - Sokołów-Kolonia od km 0+580,00 do km 4+200,00 długości 3 620 mb. Zadanie obejmuje wykonanie remontu:
a) nawierzchni jezdni asfaltowej
b) nawierzchni jezdni mijanek poprzez ich utwardzenie
c) poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie
d) uzupełnienie zjazdów
e) przełożenie zjazdów oraz chodników z kostki betonowej w przypadku posadowienia ich znacznie poniżej projektowanej krawędzi jezdni.
8.1.3. Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie obsługi geodezyjnej przy tyczeniu i inwentaryzacji prac, wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz ustawienie docelowego oznakowania pionowego.

CPV: 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00134170, Z.P.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kiernozia.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kiernozia.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kiernozia.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 12:00
Miejsce składania ofert: https://kiernozia.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
Wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 17.08.2021 r. do godz. 10:00 wnieść wadium na cały wymagany okres związania ofertą w kwocie 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Z.P.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowaniem objęty został odcinek drogi powiatowej nr 2710E, na odcinku Czerniew - Sokołów-Kolonia od km 0+580,00 do km 4+200,00 długości 3 620 mb. Zadanie obejmuje wykonanie remontu:
a) nawierzchni jezdni asfaltowej
b) nawierzchni jezdni mijanek poprzez ich utwardzenie
c) poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie
d) uzupełnienie zjazdów
e) przełożenie zjazdów oraz chodników z kostki betonowej w przypadku posadowienia ich znacznie poniżej projektowanej krawędzi jezdni.
8.1.3. Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie obsługi geodezyjnej przy tyczeniu i inwentaryzacji prac, wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz ustawienie docelowego oznakowania pionowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 17.08.2021 r. do godz. 10:00 wnieść wadium na cały wymagany okres związania ofertą w kwocie 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na zasadach określonych w IPU
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.