Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
powiat: Konin
tel. (63) 242-82-76, fax (63) 242-82-24
sekretariat@pgkim.konin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (63) 242-82-76,
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzonych kampaniach społecznych, w tym: namiotu ekspresowego o konstrukcji stalowej, rozkładanych krzeseł i rozkładanego stołu, które wykonywane będą w ramach imprez plenerowych z zakresu edukacji ekologicznej.
Wszystkie wskazane urządzenia zakupywane są w celu prowadzenia imprez (eventów) o charakterze informacyjno-edukacyjnym na potrzeby realizacji projektu pt. ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie", realizowanego w ramach Działania 4.5 Ochrona Przyrody Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Zamawiający udostępni materiały graficzne niezbędne do wykonania nadruków (tj. logotyp Zamawiającego). Pozostałe materiały graficzne zostaną zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę.
Integralną częścią dostawy jest wniesienie urządzeń do siedziby Zamawiającego lub wskazanego przez niego miejsca oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia zgodności dostarczanych materiałów i urządzeń z wymogami w zakresie informacji i promocji określonymi na stronie internetowej https://wrpo.wielkopolskie.pl oraz zgodnie z treścią ,,Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzonych kampaniach społecznych o następujących parametrach technicznych i użytkowych:
1. Namiot ekspresowy o konstrukcji aluminiowej - 1 szt.
Namiot ekspresowy o konstrukcji aluminiowych, o parametrach technicznych nie gorszych, niż:
- minimalne wymiary 3x4,5 m,
- minimalna wysokość grzbietu 3,10 m,
- dach i ściany boczne wykonane z materiału PCV o minimalnej gramaturze 280g/m2,
- materiał nieprzemakalny, ognioodporny (minimalna klasa M2),
- cztery ściany z materiału (w tym jedna zamykająca),
- nadruk kolorowy na poszyciu,
- zestaw zawierać będzie dodatkowo: obciążniki do mocowania nóg namiotu, szpile stalowe mocujące, pokrowce do przechowywania, dwie przenośne lampy LED ładowane przez USB.
Namiot ekspresowy wykonany zostanie w kolorystyce pomarańczowej, zgodnej z logotypem Zamawiającego, opatrzone logotypem Zamawiającego, napisem ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie" oraz wymaganymi oznaczeniami (logotypami) zgodnie z wskazanymi wyżej wymogami w zakresie informacji i promocji oraz z treścią ,,Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".
2. Rozkładane krzesła - 4 szt.
Rozkładane krzesła (4 szt.) o parametrach technicznych nie gorszych, niż:
- minimalne wymiary 40 cm x 80 cm x 40 cm (szerokość x wysokość x głębokość),
- wysokość siedziska min. 45 cm,
- głębokość siedziska min. 35 cm,
- konstrukcja metalowa,
- siedzisko i oparcie wykończone pianką i obszyte PVC.
Rozkładane krzesła wykonane zostaną w kolorystyce pomarańczowej, zgodnej z logotypem Zamawiającego, opatrzone logotypem Zamawiającego oraz wymaganymi oznaczeniami (logotypami) zgodnie z wskazanymi wyżej wymogami w zakresie informacji i promocji oraz z treścią ,,Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".
3. Rozkładany stół - 1 szt.
Rozkładany stół (1 szt.) o parametrach technicznych nie gorszych, niż:
- konstrukcja aluminiowa, składana,
- łatwy do transportu,
- wysokość nóg z regulacją minimum 3-stopniową,
- blat składany wykonany z płyty MDF obity aluminiową listwą dla ochrony,
- stolik obszyty ,,sukienką" z nadrukiem,
- minimalne wymiary 70x100 cm.
Rozkładany stół wykonany zostanie w kolorystyce pomarańczowej, zgodnej z logotypem Zamawiającego, opatrzone logotypem Zamawiającego oraz wymaganymi oznaczeniami (logotypami) zgodnie z wskazanymi wyżej wymogami w zakresie informacji i promocji oraz z treścią ,,Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji". Dodatkowo Wykonawca umieści na obszyciu stolika nadruk o treści: ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie".
Zamawiający udostępni materiały graficzne niezbędne do wykonania nadruków (tj. logotyp Zamawiającego). Pozostałe materiały graficzne zostaną zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę i zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.
UWAGA: Dostarczone w ramach Umowy elementy małej architektury muszą być w pełni sprawne i wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.

CPV: 39522530-1, 39142000-9

Dokument nr: ZZN/T/ 109 /2021

Otwarcie ofert: Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.: 09.08.2021r., godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 101.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, pok. Nr 112.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 09.08.2021r., godz. 11:15

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia: do dnia 31 sierpnia 2021r.
Termin wykonania zamówienia:
a) w terminie do 31.08.2021r. - 5 pkt.
b) w terminie do 24.08.2021r. i krótszym - 10 pkt.

Wymagania:
Projekt pt. ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie" realizowany jest z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020
Projekt pt. ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie" realizowany jest z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020
Wszelkie wskazane urządzenia zakupywane są w celu krzewienia edukacji ekologicznej na potrzeby realizacji projektu pt. ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie", realizowanego w ramach Działania 4.5 Ochrona Przyrody Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
V. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający wymaga gwarancji na dostarczone urządzenia na okres minimum 24 miesięcy.
2. Niezależnie od warunków udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona oceny oferty według następującego kryterium i jej wagi:
L.p.
Oznaczenie kryterium
Kryterium
Waga kryterium
1.
K1
Cena (brutto)
90%
2.
K2
Termin dostawy
10%
1.1. Punkty w kryterium K1 - Cena (brutto) zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:
Najniższa cena wśród ofert
K1 = ----------------------------------------------------------- x 100
Cena oferty ocenianej
Kryterium K1- Cena (brutto) oznacza cenę zaoferowaną przez wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
1.1. Punkty w kryterium K2 - Termin wykonania zostaną przyznane w następujący sposób:
K2 = Termin wykonania robót x 10%
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi powyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
WOn = K1 x 90% + K2 x 10%
gdzie:
WOn - wskaźnik oceny oferty n
K1 - kryterium 1
K2 - kryterium 2
Projekt pt. ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie" realizowany jest z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020
VI. OPIS SPOSÓU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony http//prod.ceidg.gov.pl lub aktualny wyciąg z KRS wg stanu na dzień sporządzenia oferty - Załącznik nr 1 do oferty.
4. Oferta musi znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem
Wykonawcy, z napisem:
Nazwa i adres Wykonawcy:
..........................................
..........................................
..........................................
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Oferta na:
,,Dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych."
Nie otwierać przed: 09.08.2021r. godz. 11:30"
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
6.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
7.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i trwale spięte.
8.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami, oprócz oznaczeń jak w ustępach powyżej, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem: ,,ZMIANA". W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w miejscu wyznaczonym na składanie ofert stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bezpośrednio po sesji otwarcia ofert.
9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie, odpowiedni oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać dlaczego dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ofertę złożoną bez podziału na część jawną i tajną, Zamawiający uzna za ofertę jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas sesji otwarcia ofert.
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cenę oferty netto oraz brutto zawartą w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia.
Cena ta nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.
2. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (w tym określony podatek VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, określonego w niniejszym Ogłoszeniu oraz przedmiarze robót.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
4. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r, o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915).
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
6. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, co będzie równoznaczne z niezłożeniem oferty przez Wykonawcę.
X. INNE POSTANOWIENIA.
1. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 21 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
4. Okres związania ofertą - 30 dni od daty terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie zmiany zakresu robót budowlanych, wynagrodzenia, terminów realizacji zamówienia oraz innych istotnych postanowień umowy.
6. Ogólne postanowienia i zobowiązania stron zawiera projekt umowy - Załącznik Nr 2.
2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w Części I Ogłoszenia, z dopiskiem zawierającym numer postępowania: ZZN/T/109/2021, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał niniejsze ogłoszenie bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została treść ogłoszenia.
5. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę oraz inne składowe złożonej oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
6.1. z powodu braku wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
Projekt pt. ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie" realizowany jest z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020
6.2. gdy zachodzi podejrzenie rażąco niskiej ceny, a Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu wystarczających wyjaśnień na piśmie,
6.3. niezgodności oferty z wymogami Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadkach gdy:
7.1.nie złożono żadnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia określonym przez
Zamawiającego;
7.2.cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe zamawiającego;
7.3.wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia, powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest niecelowe;
7.4.postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Zamawiający ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego:
9.1.wynik postępowania podając nazwę, adres wybranego wykonawcy, cenę najkorzystniejszej oferty oraz warunki wykonania zamówienia, które podlegały ocenie w przyjętych w postępowaniu kryteriach,
9.2.informację o unieważnieniu postępowania z podaniem przyczyn unieważnienia.

Uwagi:
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,rodo", Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, informuje, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, dalej jako ,,ADO";
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy 63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl;
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,, Dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych". Nr ZZN/T/109/2021, prowadzonym w trybie publicznego konkursu
ofert, jak również zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach ADO, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO i na stronie internetowej ADO www.pgkim.konin.p w zakładce ,,Ochrona danych osobowych" plik ,,Klauzula monitoringu". Ponadto Pana/Pani dane
osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług ADO oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń ADO w postępowaniu sądowym;
4. prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług na podstawie Statutu Spółki;
5. Pana/Pani dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo - Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214 Wrocław) oraz innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pana/Panią przedmiotu umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Projekt pt. ,,Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie" realizowany jest z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do zakończenia ewentualnego postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.). W zakresie form monitoringu, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli ADO będzie przetwarzał dane osobowe zgromadzone na nagraniach wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będzie je przechowywał przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
8. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego oraz warunkiem zawarcia prawnie skutecznej umowy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy ADO a Panem/Panią;
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Tomasz Runowski, Kamil Perliński - sprawy proceduralne;
Tomasz Nowak - sprawy merytoryczne.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.