Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż struktur sferycznych oraz wykonanie strefy saun i floatingu

Przedmiot:

Dostawa i montaż struktur sferycznych oraz wykonanie strefy saun i floatingu

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PROFIL Tomasz Wasik
Złotno 25
94-221 Łódź
powiat: Łódź
509 331 085
tomasz.wasik@profil-lodz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62374
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 509 331 085
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż struktur sferycznych - obiekty: C1-2; A7.1; A2 oraz wykonanie strefy saun i floatingu - obiekt C3
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.06.02.01-10-0098/17 - Rozwój gospodarki turystycznej poprzez budowę innowacyjnego Ośrodka Turystyki Edukacyjnej ENERGOSFERA

Część 1
DOSTAWA montaż struktur sferycznych obiekty:C1-2;A7.1;A.2;C3

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż struktur sferycznych dla obiektów: C1-2; A7.1; A2 oraz wykonanie strefy saun i floatingu - obiekt C3
Wyszczególnienie prac:
1. Kopuła sferyczna 10 szt. x 30 m2 - obiekty C1-2
1.1. Konstrukcja i poszycie
1.2. Izolacja termiczna
1.3. Drzwi aluminiowe ciepłe
2. Kopuła sferyczna 1 szt x 110 m2 - obiekt A7.1
2.1. Konstrukcja i poszycie
2.2. Izolacja termiczna
2.3. Drzwi aluminiowe ciepłe
3. Kopuła sferyczna 1 szt x 150 m2 - obiekt A2
3.1. Konstrukcja i poszycie
3.2. Izolacja termiczna
3.3. Drzwi aluminiowe ciepłe
4. Sauna i floating - obiekt C3
4.1. Prace konstrukcyjne do stanu surowego otwartego (bez fundamentów)
4.2. Wykończenie wnętrz
4.3. Elewacje i elementy wykończenia zewnątrz budynku
4.4. Dach, roboty dekarskie i obróbki blacharskie
4.5. Stolarka okienna i drzwiowa
4.6. Instalacja wod-kan
4.7. Instalacja elektryczna i teletechniczna
4.8. Instalacja grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna
Przedmiot zamówienia oprócz powyższego zestawienia określa projekt budowlany i projekt wykonawczy
z załącznikami.
Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany dla inwestycji, na podstawie którego Zamawiający otrzymał pozwolenie na budowę oraz projekt wykonawczy wraz z załącznikami. Wykaz prac wskazanych
w przedmiarze robót budowlanych ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy uzyskania ceny. Podstawą uzyskania ceny jest projekt budowlany i projekt wykonawczy z załącznikami.
Wykaz ilościowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.
Projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 3.

7. Warunki techniczne wykonywanych robót:
a) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z projektem budowlanym, opisem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.
b) Plac budowy należy oznakować tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
c) Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace niebezpieczne właściwie oznakować zgodnie z przepisami bhp.
d) Za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych.
e) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikających z Prawa budowlanego.
f) W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i instytucjom dojazdu, będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
g) Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia stosować rozwiązania wynikające z koncepcji uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
Okres gwarancji
minimum 36 miesięcy

CPV: 44000000-0, 45000000-7, 45212000-6

Dokument nr: 2021-1683-62374, 8/2021

Specyfikacja:
6. Wykonawca ma prawo dokonać oceny przyszłych robót i otoczenia przed złożeniem oferty na podstawie wizji lokalnej, a także zdobyć na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
W celu umówienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się pod nr
tel. +48 509 331 085.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
łęczycki
Gmina
Piątek
Miejscowość
Konarzew

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający przedstawi projekt umowy realizacji zamówienia.
2. Zmiana umowy, jest możliwa o ile nie prowadzi ona do zasadniczej zmiany charakteru i przedmiotu zamówienia oraz umowy a wartość zmiany nie przekracza 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
3. Zmiana umowy może dotyczyć Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli dotychczasowego Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, który powstał w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Ponadto zmianę umowy dopuszcza się w następujących przypadkach:
a) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
b) wystąpienia siły wyższej,
c) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego, które wynikło po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów usług zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i realizowanego projektu.
5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca wobec, którego nie otwarto likwidacji lub nie została ogłoszona upadłość.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w ofercie.

4. W przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w dokumentacji projektowej wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne".
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne".
Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie parametry techniczne, i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Stosownie do pkt 6.5.2 ppkt 6 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiający udostępni projekt budowlany z załącznikami potencjalnemu Wykonawcy, który zobowiąże się
do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. Zobowiązanie do zachowania poufności następuje w formie podpisanego oświadczenia o poufności. Wniosek o udostepnienie projektu należy wysłać w formie mailowej na adres email: tomasz.wasik@profil-lodz.pl wraz z podpisanym oświadczeniem o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 dokumentacja projektowa zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail Wykonawcy w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku wraz z podpisanym oświadczeniem o zachowaniu poufności.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, oraz nie będący przedmiotem zabezpieczenia.
8. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, łącznie z załadunkiem i rozładunkiem obciążają Wykonawcę.
9. Wykonawca do przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dołączyć co najmniej:
a) dokument gwarancyjny,
b) deklarację zgodności CE.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-02
Data ostatniej zmiany
2021-08-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
kryterium I: cena brutto (C) - 80% - 80 pkt.
C = ( PN / PB ) x 100 x 0,80
gdzie:
C - ilość punktów przyznana w ramach kryterium cena brutto,
PN - najniższa cena brutto ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
PB - cena brutto oferty badanej.
Szczegółowy opis oceny kryterium określa zapytanie ofertowe.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
kryterium II: gwarancja (G) - 10% - 10 pkt.
Szczegółowy opis oceny kryterium określa zapytanie ofertowe.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
kryterium III: termin płatności (T) - 10% - 10 pkt.
Szczegółowy opis oceny kryterium określa zapytanie ofertowe.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Wasik
tel.: 509 331 085
e-mail: tomasz.wasik@profil-lodz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.