Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonania usługi malowania części pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonania usługi malowania części pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza Wydział Spraw Obywatelskich
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032, tel. 62 504 97 91, tel. 723 183 002
umkalisz@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:+48 62 7654300
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Miasto Kalisz zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego dot. wykonania usługi malowania części pomieszczeń na Dworcu Autobusowym w Kaliszu Ul. Podmiejska 2A.
2. Nazwa zamówienia i rodzaj zamówienia: Wykonaniu malowania części pomieszczeń na Dworca Autobusowego w Kaliszu Ul. Podmiejska 2A.
5. Przedmiot zamówienia.
1/ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegające na wykonaniu malowania części pomieszczeń na Dworca Autobusowego w Kaliszu Ul. Podmiejska
2A.
2/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3/ Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace - będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.
4/ Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, w terminach z niej wynikających.
5/ Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami.
6/ Każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych.
7/ Zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
8/ Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
9/ Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.
10/Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, o jakości zatwierdzonej przez upoważnioną osobę Zamawiającego, wskazaną w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy. Zastosowane materiały muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pózn. zm.).
11/ W sytuacji, gdy materiały budowlane określone w zapytaniu ofertowym, a następnie w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inne materiały o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym, za cenę określoną w ofercie i umowie.
12/ Zorganizowanie, a następnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie zaplecza robót na własny koszt.
13/Utrzymanie terenu robót w należytym porządku, po zakończeniu prac uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu przed odbiorem robót. Wykonawca ma prawo składować materiały budowlane w zakresie i rozmiarze ustalonym z wyznaczoną osobą przez Zamawiającego,o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) niniejsze umowy.
14/ Ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1219 z pózn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 779 z pózn. zm.).
15/ prowadzenie prac w taki sposób i w takich godz.ch by prace przebiegały w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku, gdyż prace prowadzone będą w budynku czynnym.
16/ zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych
podczas odbioru wad. 17/ dokonywanie bezpłatnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, 18/ przestrzeganie przepisów wewnętrznych wydanych przez administrację budynku.

Dokument nr: WSO.2710.30.2021

Składanie ofert:
1/ Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,Wykonania usługi malowania części pomieszczeń na Dworca Autobusowego w Kaliszu Ul. Podmiejska 2A.". należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2021r. roku do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Obywatelskich, Ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 105 na I piętrze).

Wymagania:
3. Rodzaj zamówienia: usługa
4. Tryb i rodzaj udzielanego zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartości zamówienia nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).
UWAGA:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na placach zabaw w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz zdobycia informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości usługi. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Czynności wynikające z usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób niezakłócający porządku i spokoju korzystających z placów zabaw.
6. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się oferenci, którzy są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, oraz posiadają polisę OC w zakresie ubezpieczenia wykonywanej działalności. Wykonawcy niespełniający tego warunku podlegają wykluczeniu z postępowania, złożona przez nich oferta nie będzie podlegała ocenie.
7. Termin związania ofertą określa się na 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. .
8. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
9. Opis sposobu przygotowania ofert.
1/ Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2/ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez niego.
3/ Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
4/ Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną).
5/ Do oferty należy dołączyć:
o aktualny wpis do właściwego rejestru lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
o kopię polisy OC w zakresie ubezpieczenia wykonywanej działalności gospodarczej.
6/ Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i odpowiadać jego treści.
7/ Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
8/ Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
9/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie jest dopuszczalne złożenie oferty na inny adres zamawiającego.
2/ Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona
3/ Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 4/ Terminem dostarczenia (złożenia) pisemnej oferty Zamawiającemu jest jej wpływ do
miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np.
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze
organizacyjnej Zamawiającego).
11. Projekt umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
13. Informacje dodatkowe
1/ W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek
ze złożonych ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia. 3/ Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych)
4/ Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 5/ Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6/ Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia
i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 7/ Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
14. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
1/ Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:
- listownie kierując korespondencję na adres: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
2/ Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
- listownie kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
- telefonicznie: +48 62/765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 3/ Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO. 4/ Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5/ Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6/ Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
7/ Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8/ Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

Kontakt:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1/ Anna Walczyńska tel. 62 504 97 91
2/ Rafał Florkowski - tel. 723 183 002,
3/ Paweł Nowak - tel. 723 183 002,
4/ Mariusz Mironowicz - tel. 723 183 002,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.