Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjna naprawa uszkodzonego jazu upustowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Awaryjna naprawa uszkodzonego jazu upustowego

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Kole
B. Prusa 3
62-600 Koło
powiat: kolski
(63) 2893001
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: ---
Nr telefonu: (63) 2893001
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający:
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt:
Awaryjna naprawa uszkodzonego jazu upustowego Nr 1 w km 0+200 Kanał Nowy Topiec
4. Zakres zamówienia - Przedmiotem prac jest naprawa uszkodzonego mechanizmu jazu upustowego Nr 1 w km 0+200 Kanału Nowy Topiec odpowiadającego za kontrolowanie przepływu wody z ujściowego odcinka rzeki Topiec do rzeki Warta. Prace polegać będą na:
czyszczeniu uszkodzonych elementów stalowych wraz z zabezpieczeniem farbą antykorozyjną naprawionych elementów. - naprawie uszkodzonych mechanizmów i elementów stalowych budowli tj. naprawa uszkodzonych drabinek wyciągowych zamknięć kalemitek, uzupełnienie brakujących śrub mocujących i tulei, naprawa uszkodzonych elementów zamknięć.

Dokument nr: PO.ROZ.281.631.2021

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2021r. do godz. 10.00
za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 12 dni

Wymagania:
3. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
nie dotyczy
6. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana)
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane):ri\\\\e dotyczy
8. Warunki gwarancji: 24 miesięcy
9. Opis sposobu obliczenia ceny: Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich. Cena zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej, jako plik w formacie danych określonych
i wydanych na podstawie odrębnych przepisów (preferowany format
,,.pdf").
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
11. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: tak ( w zakresie ceny)
13.Termin związania ofertą: nie dotyczy
14. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: brak

Uwagi:
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59 A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wodv.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Awaryjna naprawa uszkodzonego jazu upustowego Nr 1 w km 0+200 Kanał Nowy Topiec", nr postępowania PO.ROZ.281.631.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu /"l/l/ przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
2. Osoby wskazane do kontaktu: Grażyna Szamałek tel. 63 28930 01, e-mail : grazyna.szamalek@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.