Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
128z dziś
4555z ostatnich 7 dni
19581z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
powiat: Łódź
zampub@ld.policja.ov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491261
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wg asortymentu, ilości i wymagań jakościowych wskazanych w Formularzu asortymentowo - cenowym - Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w poszczególnych pozycjach Formularza asortymentowo - cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
4. Faktyczna ilość i rodzaj zamawianego asortymentu będą zależne od potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 70% wartości umowy, co nie może stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy.
6. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie.
7. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
8. Dostarczone ww. materiały muszą posiadać atest, certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony asortyment, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru tych materiałów bez wad. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez względu na to, jaki podmiot jest wykonawcą /producentem wadliwego asortymentu przedmiotu umowy.
10. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż określona w pkt 9. obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

CPV: 31000000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00134765, FZ-2380/14/21/KK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.2. W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową -
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez
wykorzystanie przycisku: ,,wyślij wiadomość do Zamawiającego" na stronie Platformy zakupowej2.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty,
dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące
postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której
prowadzone jest postępowanie.3. W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby
uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zampub@ld.policja.gov.pl. Adres
url.https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają:
Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej ( dostępny pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy
(dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). 2. Zamawiający, zgodnie z
§ 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych
oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10
4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według
standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych
przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasulokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.3.Występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. 4.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe
(jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania
oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis
elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie,
który następnie
przesyła do systemu.5.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".6.W przypadku wykorzystania formatu
podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.7.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego
za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB
natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.8.Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.9. Zamawiający zwraca uwagę
na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB,
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania
podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. podpis zaufany -
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przezinternet/
profilzaufanyi-podpis-zaufany
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
z siedzibą przy Ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej ,,danymi", przetwarzane są w celu:
a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi -
FZ-2380/14/21/KK prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie;
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491261
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-2380/14/21/KK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wg asortymentu, ilości i wymagań jakościowych wskazanych w Formularzu asortymentowo - cenowym - Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w poszczególnych pozycjach Formularza asortymentowo - cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
4. Faktyczna ilość i rodzaj zamawianego asortymentu będą zależne od potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 70% wartości umowy, co nie może stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy.
6. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie.
7. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
8. Dostarczone ww. materiały muszą posiadać atest, certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony asortyment, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru tych materiałów bez wad. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez względu na to, jaki podmiot jest wykonawcą /producentem wadliwego asortymentu przedmiotu umowy.
10. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż określona w pkt 9. obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - wg załącznika nr 4 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna lub osoby fizyczne działające wspólnie) należy złożyć:
- pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 uPzp);
- dokumenty określone w pkt 11.2.1 i 11.3 SWZ - złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze umowy załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.