Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wierzchlas
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas
powiat: wieluński
(+48 43) 886 61 12
przetargi@wierzchlas.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wierzchlas
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (+48 43) 886 61 12
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap II
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wierzchlas. Kanalizacja sanitarna ze względu na ukształtowanie terenu, zaprojektowana jest, jako system grawitacyjno-tłoczny. Zlokalizowana jest w pasie jezdnym oraz poboczu dróg gminnych, powiatowych z odgałęzieniami do granic nieruchomości jak również w działkach prywatnych. Uzbrojona będzie w studnie kanalizacyjne zlokalizowane nie rzadziej, niż co 60 m oraz trójniki redukcyjne oraz konieczne będzie zastosowanie pompowni ścieków. Teren po robotach zostanie odtworzony do stanu pierwotnego. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze; 2. Budowa sieci kanalizacyjnej: a) grawitacyjnej - PVC 200 mm; b) odejścia kanalizacyjne - PVC 160 mm; c) Rurociągi tłoczne - PE 100 SDR 17 d=110mm; d) Rurociągi tłoczne - PE 100 SDR 17 d=90mm; e) Studnie kanalizacyjne i trójniki; f) pompownie ścieków; 3. Odtworzenie nawierzchni dróg. 4. Usunięcie kolizji z innymi instalacjami.
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę kanalizacji na następujących odcinkach:
- Ul. Łąkowa - odcinek P4 - Ł01 oraz P4-Łą41, bez odcinka Łą1-Łą59
- Ul. Polna - odcinek PO13-PO17
- Ul. Olewińska - odcinek OL1g-OL20
- Przycłapy odcinki: P7-PRZ18 oraz PRZ17- PRZ18 oraz PRZ1- PRP3 oraz PRZ6- PP8 oraz P7-PŁ106
- Ul. Głęboka i działki drogowe - odcinki: Olg-OBZ4, GŁ1-GŁ4
Dla pompowni P4 i P7 należy wykonać zasilania WLZ (wewnętrzne linie zasilające).
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) lub STWIORB.

CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45230000-8, 45231300-8, 45232400-6, 45232423-3, 45317100-3

Dokument nr: 2021/BZP 00134753, ZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1). https://miniportal.uzp.gov.pl/
2). poczta elektroniczna: przetargi@wierzchlas.pl
Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale 11 SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich
wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 3.Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.4.W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework4. 5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Szczegółowe informacje dotyczące podpisów elektronicznych szczegółowo opisuje SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy- etap II prowadzonym w trybie podstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7)Wykonawca posiada:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8)Wykonawcy nie przysługuje:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie nr konta: 28 9251 0009 0000 0420 2000 0040
z adnotacją: ,,Wadium - ZP.271.7.2021"
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wierzchlas. Kanalizacja sanitarna ze względu na ukształtowanie terenu, zaprojektowana jest, jako system grawitacyjno-tłoczny. Zlokalizowana jest w pasie jezdnym oraz poboczu dróg gminnych, powiatowych z odgałęzieniami do granic nieruchomości jak również w działkach prywatnych. Uzbrojona będzie w studnie kanalizacyjne zlokalizowane nie rzadziej, niż co 60 m oraz trójniki redukcyjne oraz konieczne będzie zastosowanie pompowni ścieków. Teren po robotach zostanie odtworzony do stanu pierwotnego. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze; 2. Budowa sieci kanalizacyjnej: a) grawitacyjnej - PVC 200 mm; b) odejścia kanalizacyjne - PVC 160 mm; c) Rurociągi tłoczne - PE 100 SDR 17 d=110mm; d) Rurociągi tłoczne - PE 100 SDR 17 d=90mm; e) Studnie kanalizacyjne i trójniki; f) pompownie ścieków; 3. Odtworzenie nawierzchni dróg. 4. Usunięcie kolizji z innymi instalacjami.
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę kanalizacji na następujących odcinkach:
- ul. Łąkowa - odcinek P4 - Ł01 oraz P4-Łą41, bez odcinka Łą1-Łą59
- ul. Polna - odcinek PO13-PO17
- ul. Olewińska - odcinek OL1g-OL20
- Przycłapy odcinki: P7-PRZ18 oraz PRZ17- PRZ18 oraz PRZ1- PRP3 oraz PRZ6- PP8 oraz P7-PŁ106
- ul. Głęboka i działki drogowe - odcinki: Olg-OBZ4, GŁ1-GŁ4
Dla pompowni P4 i P7 należy wykonać zasilania WLZ (wewnętrzne linie zasilające).
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) lub STWIORB.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:KC=Cmin/Cof X 100 PKT X 60% gdzie:C min - najniższa cena spośród złożonych ofert C of -
cena w badanej ofercie Punkty w kryterium ,,Gwarancja" zostaną obliczone według wzoru: KG=Gof/Gmax X 100 PKT X 40% Gdzie:GOF - Gwarancja w ocenianej ofercie.GMAX - Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert.Ocena kryterium ,,G" zostanie dokonana na podstawie podanych
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty informacji dot. okresu gwarancji jednak nie dłuższym niż 72 miesiące - Oferta z okresem przekraczającym 72 miesiące zostanie oceniona tak jak oferta z okresem 72 miesiące.Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 m-cy zostaną odrzucone.Jeśli w ofercie nie zostanie wpisany okres gwarancji - oferta zostanie odrzucona. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z wzorem: OC = KC + KG.Ostateczna ocena każdej oferty zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
6.1.3.1. Wymagane jest aby Wykonawca, był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.
6.1.3.2. Wymagane jest aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
6.1.4.1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania co najmniej trzema osobami posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w niżej przedstawionych specjalnościach:
a).kierownik budowy - jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych - bez ograniczeń.
b).kierownik robót branży elektrycznej - jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji elektrycznych - bez ograniczeń.
c).kierownik robót branży drogowej - jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie dróg - bez ograniczeń.
6.1.4.2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie min. dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto każda.
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 6 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (Informację, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł).
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia: (Polisa na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł).
- wykazu robót budowlanych zakończonych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty: (Wykaz minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie rozbudowie lub przebudowie lub remoncie sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto każda);
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykaz trzech osób, patrz pkt 6.1.4.1. SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 2)Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3)Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).5)Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:a)Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.b)jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 6)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie nr konta: 28 9251 0009 0000 0420 2000 0040
z adnotacją: ,,Wadium - ZP.271.7.2021"
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty, stosownie do punktu 13.5 SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy uregulowane są w paragrafie 10 projektu umowy (Załącznik Nr 3 do SWZ). W związku z ograniczoną liczbą znaków możliwych do wykorzystania w ogłoszeniu Zamawiający odsyła do treści projektów umów gdyż z przyczyn technicznych nie ma możliwości przytoczenia w sposób wyczerpujący postanowień umów w tym zakresie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:KC=Cmin/Cof X 100 PKT X 60% gdzie:C min - najniższa cena spośród złożonych ofert C of -
cena w badanej ofercie Punkty w kryterium ,,Gwarancja" zostaną obliczone według wzoru: KG=Gof/Gmax X 100 PKT X 40% Gdzie:GOF - Gwarancja w ocenianej ofercie.GMAX - Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert.Ocena kryterium ,,G" zostanie dokonana na podstawie podanych
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty informacji dot. okresu gwarancji jednak nie dłuższym niż 72 miesiące - Oferta z okresem przekraczającym 72 miesiące zostanie oceniona tak jak oferta z okresem 72 miesiące.Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 m-cy zostaną odrzucone.Jeśli w ofercie nie zostanie wpisany okres gwarancji - oferta zostanie odrzucona. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z wzorem: OC = KC + KG.Ostateczna ocena każdej oferty zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.