Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
48 62 7654300, 48 62 7642032, +48 62 7654 430
umkalisz@um.kalisz.pl
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/35443/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: 48 62 7654300, 48 62
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa Zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno- budowlanej nad realizacją robót budowlanych pn..
,,Modernizacja nawierzchni boiska sportowego-ogólnodostępnego
przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu".
2.2. Rodzaj zamówienia: usługa.
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie usługi
polegającej na pełnieniu funckji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno- budowlanej dla zadania pn. ,,Modernizacja nawierzchni boiska
sportowego-ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu".
Czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 25
r-g;
Uwaga!!!
4.2. Zakres obowiązków w ramach pełnionej funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej obejmuje w szczególności:
1) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów,
2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót (STWiOR),
3) współudział w przekazaniu placu budowy,
4) zapewnienie realizacji nadzorowanych robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
5) uzyskiwanie od wykonawcy robót certyfikatów materiałowych i innych
niezbędnych dokumentów dla wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych przed ich wbudowaniem,
6) nadzór i kontrola nad terminową realizacją inwestycji, systematyczna kontrola
i weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez
wykonawcę robót budowlanych,
7) udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych raz na miesiąc organizowanych
przez Zamawiającego,
8) egzekwowanie od wykonawcy robót postanowień umowy na roboty budowlane
oraz zgodności stosowanych wyrobów budowlanych z ofertą wykonawcy,
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
9) sprawdzanie, zatwierdzanie i odbiór wykonywanych robót budowlanych wraz
z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych, udział w czynnościach odbiorowych (odbiór końcowy),
nadzór nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowego
przebiegu ww. odbioru,
10) i nformowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć
wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót,
11) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między
dokumentacją, a stanem faktycznym na terenie budowy,
12) współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski i zgłaszanie zastrzeżeń
do dokumentacji projektowej i dokonywanie z projektantami stosownych
uzgodnień lub wyjaśnień,
13) rozwiązywanie, w porozumieniu z Zamawiającym, bieżących problemów
technicznych powstałych w trakcie realizacji robót,
14) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej
i uzyskanie zgód projektantów na te zmiany z zachowaniem zasady
niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ,
15) zlecanie wykonawcy robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub
robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
16) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
17) doradztwo i współpraca z Zamawiającym w sprawach związanych z
roszczeniami lub sporami dotyczącymi realizacji umowy na roboty budowlane
oraz z problemami mogącymi pojawić się podczas realizacji robót,
18) tworzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie prowadzenia inwestycji
dokumentującej postęp robót (w tym roboty zanikające) wraz z przekazaniem na
rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji określonych w m.in. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wraz z prawami zależnymi do ww. dokumentacji,
19) sporządzanie i dostarczenie do Zamawiającego raz na miesiąc raportu
zawierającego opis postępu robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robót, określenie poziomu jakości robót, powstałe problemy
i propozycje ich rozwiązania, oświadczenie o uzyskaniu od wykonawcy
dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem,
fotografie dokumentujące postęp robót,
20) wsparcie Zamawiającego podczas prowadzonych przez instytucje zewnętrzne
kontroli związanych z realizacją nadzorowanych robót, na życzenie
Zamawiającego udział w ww. czynnościach kontrolnych,
21) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót,
o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót
poprawkowych,
22) poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
23) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzonych przez organy nadzoru
budowlanego,
24) sprawdzanie ilości i wartości wykonywanych robót w oparciu o kosztorys
ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy,
25) poświadczenie terminu zakończenia robót,
26) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia,
27) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie
z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
28) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych
roszczeń i sporów,
29) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową
o wykonawstwo, wymaganiami dokumentacji projektowej, bezwzględnie
obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną,
30) dokonanie szczegółowego rozliczenia w zakresie prowadzonego przez siebie
nadzoru,

31) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz
nadzorowanie usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad lub awarii dotyczących
wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji
i rozszerzonej rękojmi za wady,
32) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione wyżej, które okażą się
konieczne dla prawidłowej realizacji nadzorowanych robót oraz zabezpieczenia
interesów Zamawiającego.
4.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wszystkich czynności o których mowa w pkt 4.2.
niniejszego zapytania ofertowego (za wyjątkiem tworzenia dokumentacji
fotograficznej).
4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do posiadania uprawnień do
prowadzenia nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: WRM.2710.112.2021

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 11:15w pokoju
nr 307 mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy
ul. T. Kościuszki law Kaliszu (Wydział Rozwoju Miasta).

Specyfikacja:
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) dot. robót
budowalnych nad którymi ma być pełniony nadzór dostępna jest na stronie
internetowej:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl --> Lista postępowań PZP -->
,,Modernizacja nawierzchni boiska sportowego-ogólnodostępnego przy

Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu" (oznaczenie sprawy:
WRM.2711.7.2021).

Składanie ofert:
11.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl do dnia 09.08. 2021r. do godz. 11:00.
UWAGA:

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywać będą swoje obowiązki:
1) w zakresie realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2021 r.,
2) w zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych -
w okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady przewidzianej na wykonanie
zadania (nie krócej jednak niż w okresie 5 lat liczonych od daty podpisania
końcowego protokołu odbioru robót).

Wymagania:
2. Rodzaj i tryb udzielanego zamówienia:
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartości
zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
6. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki udziału w postępowaniu
8.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy skierują do realizacji zamówienia osobę do pełnienia
osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej spełniającą łącznie niżej wymienione wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
pełniła należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, w ramach jednej umowy, funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy/robót w rozumieniu Prawa budowlanego w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej nad robotami polegającymi na budowie,
rozbudowie lub wymianie nawierzchni poliuretanowej, o wartości robót
budowlanych brutto nie mniejszej niż 200.000,00 PLN;
8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 2 ,,Formularza oferty" z imienia
i nazwiska osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
spełniającą warunki o których mowa w pkt 8.1 zapytania ofertowego, na którą
składana jest oferta.
8.3. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego
zostaje odrzucona (nie będzie rozpatrywana).
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
9.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
9.2. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%.
9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9.4. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania zamieszczona
zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
9.5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia
niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem
umowy bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
9.7. Zaproponowana przez Wykonawcę w pkt 1 ,,Formularza oferty" cena powinna
zawierać wszelkie koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w
tym m.in. rozliczanie z podatku w Urzędzie Skarbowym, regulowanie składek
do ZUS oraz inne leżące po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. Ryzyko
błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.
9.8. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) otrzymanych od Wykonawców, wobec których Zamawiający naliczył kary
umowne w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert,
2) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 10.1. zapytania
ofertowego,
3) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt 11.1. zapytania ofertowego,
4) do których nie został dołączony wykaz doświadczenia zawodowego, o
którym mowa w pkt. 8.1.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1 .Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10.2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego
samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich złożonych ofert przez niego .
10.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone
w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
10.4.Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne
pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony
podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację podpisującego
(dopuszczalny podpis z pieczątką imienną). Oferta złożona za pośrednictwem
Platformy może być: skanem dokumentu pisemnego (podpisanego w sposób
tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).
Oferta przesłana za pośrednictwem Platformy może być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym
(sugerowany podpis wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem
SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej.
10.5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
10.6.Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
10.7.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Przesłanie oferty na jakikolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub
na adres korespondencyjny Zamawiającego będzie nieskuteczne.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę oraz dokładny czas
wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy użyciu którego
zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
osobistym przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
lub przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu (z pieczątką imienną lub
czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy).

Wnioski do treści niniejszego zapytania ofertowego można składać
wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (złożenie zapytania w jakiejkolwiek
innej formie jest nieskuteczne).
12.2. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane będą
pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania ofertowego
i będą miały charakter wiążący dla Wykonawców.
13. Informacja o wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Informacje o możliwości unieważnienia zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
15. Informacje dodatkowe
15.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania
(art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp).
15.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy.
15.3. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest
decyzją ostateczną.
15.4. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania
zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji,
w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

Uwagi:
UWAGA!
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga przesyłania korespondencji,
oświadczeń oraz złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej ,,Platformą".
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane są
na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (zakładka pn.: ,,Lista przetargów wyłączonych
z Pzp").
Złożenie oferty za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta (rejestracji
Wykonawcy) na portalu ONEPLACE, która trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu
niezbędnego na dokonanie wyżej wymienionej czynności, jak i zapoznanie się
z zasadami składania oferty, złożenia oferty na Platformie i opatrzenia jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem osobistym.
Warunkiem założenia konta (dokonania rejestracji Wykonawcy) na portalu
ONEPLACE jest akceptacja regulaminu portalu ONEPLACE.
W przypadku problemów z obsługą konta, korzystaniem z Platformy,
a w szczególności dotyczących: założenia konta, zalogowania się na konto,
złożenia oferty, komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie
pytania, prośby o wyjaśnienie prosimy kierować bezpośrednio do operatora
Platformy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów
komunikacji:
1. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,
2. czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl,
3. e-mail: oneplace@marketplanet.pl,
lub inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie Platformy.
Ponadto na Platformie operator Platformy udostępnił opracowane przez siebie
instrukcje.
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
16.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
będzie działający w imieniu zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ
wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można
kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz
Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo:
umkalisz@um.kalisz.pl.
16.2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
listownie kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
16.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych" (do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych - zastosowania mają przepisy Kodeksu
cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu
wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz
wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.
16.4. Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom)
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co
do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne
dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa.
Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi
Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie
z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się
z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym
danych osobowych.
16.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na
zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.
16.6. Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania
niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem
dofinansowania ze środków UE.
16.7. Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane
dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub zawartej umowy;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
16.8. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich
podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

Kontakt:
12.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: Ewelina
Małecka (stanowisko: Inspektor WRM, tel. +48 62 7654 430, adres email:
emalecka@um.kalisz.pl w godzinach pracy Urzędu : 7:30 - 15:30).
Korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować za pośrednictwem
strony: https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.