Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu szklarni

Przedmiot:

Wykonanie remontu szklarni

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
powiat: Poznań
Telefon: 61 829 40 00
justyna.chrzanowska@amu.edu.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 61 829 40 0
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Działając w imieniu i na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu szklarni [cieniówek] na terenie Ogrodu Botanicznego UAM przy Ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu w zakresie wymiany systemów cieniujących, w szczególności w zakresie:
1. Szklarnia duża - Nr 1
1.1. Powierzchnia zacieniana 470 m2 - zacienianie horyzontalne i boczne
1.2. Demontaż i utylizacja istniejącego systemu.
1.3. DOSTAWA i montaż nowej kurtyny zacieniającej i termoizolacyjnej wraz z wymianą uchwytów i prowadnic:
1.3.1. Cieniowanie - minimalny parametr zacieniania 60%
1.3.2. Energooszczędność - minimalny parametr 40%
1.3.3. System napędowy ciągnąco-pchający linkowy
1.4. DOSTAWA i montaż napędu i automatyki
1.4.1. System sterujący pogodowy uwzględniający czynniki:
1.4.1.1. natężenie światła,
1.4.1.2. temperaturę zewnętrzna,
1.4.1.3. wentylację
1.4.2. Wyłączniki krańcowe
1.5. Gwarancja - 5 lat.
1.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje i szkolenia.
1.7. Praca w warunkach utrudnienia - na obiekcie czynnym.
1.8. Termin wykonania - 4 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Szklarnia mała - Nr 2, 3
2.1. Powierzchnia zacieniana 115 m2 - zacienianie horyzontalne i boczne (od strony wschodniej)
2.2. Demontaż i utylizacja istniejącego systemu.
2.3. DOSTAWA i montaż nowej kurtyny zacieniającej wraz z wymianą uchwytów i prowadnic:
2.3.1. Cieniowanie - minimalny parametr zacieniania 60%
2.3.2. System napędowy ciągnąco-pchający linkowy
2.4. DOSTAWA i montaż napędu i automatyki
2.4.1. System sterujący pogodowy - natężenie światła, temperatura, wentylacja
2.4.2. Wyłączniki krańcowe
2.5. Gwarancja - 5 lat.
2.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje i szkolenia.
2.7. Praca w warunkach utrudnienia - na obiekcie czynnym.
2.8. Termin wykonania - 4 miesiące od daty podpisania umowy.
3. Szklarnia mała - Nr 4
3.1. Powierzchnia zacieniana 95 m2 - zacienianie horyzontalne i boczne
3.2. Demontaż i utylizacja istniejącego systemu.
3.2.1. DOSTAWA i montaż nowej kurtyny zacieniającej i termoizolacyjnej wraz z wymianą uchwytów i prowadnic:
3.2.2. Cieniowanie - minimalny parametr zacieniania 60%
3.2.3. Energooszczędność - minimalny parametr 40%
3.2.4. System napędowy ciągnąco-pchający linkowy
3.3. DOSTAWA i montaż napędu i automatyki
3.3.1. System sterujący pogodowy - natężenie światła, temperatura
3.3.2. Wyłączniki krańcowe
3.4. Gwarancja - 5 lat.
3.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje i szkolenia.
3.6. Praca w warunkach utrudnienia - na obiekcie czynnym.
3.7. Termin wykonania - 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Dokument nr: ZP/109/B/21

Składanie ofert:
1.1 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (mailem: justyna.chrzanowska@amu.edu.pl) na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) do dnia 11.08.2021 do godz. 12:00.

Wymagania:
1.2 Do oferty należy dołączyć:
a) Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. pełnomocnictwo- jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie lub jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy).
1.3. Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową. W tytule wiadomości należy wpisać: ,,Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu szklarni na terenie Ogrodu Botanicznego UAM ZP/109/B/21".
1.4. Odpowiedzialność za prawidłowe przesłanie oferty leży po stronie Wykonawcy.
1.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierająca jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
1.6. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Osoba (y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką imienną identyfikującą osobę.
1.7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
1.8. Kryteria oceny ofert:
? Cena - waga 100%;
1.9. Dopuszcza się negocjowanie ceny i innych kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Negocjacje mogą być prowadzone w dowolnej formie oraz powinny obejmować wszystkich oferentów w jednakowym zakresie z zachowaniem zasady równości szans.
1.10. Wyniki zapytania ofertowego tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, podlegają umieszczeniu na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych.
1.11. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze zapytania ofertowego.
Kontakt z wykonawcą
Zastrzeżenia
1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest Justyna Chrzanowska, tel. 61 829 20 07, justyna.chrzanowska@amu.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.