Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sali

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont sali

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
90-136 Łódź
powiat: Łódź
426354290
diir@uni.lodz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491295
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 426354290
Termin składania ofert: 2021-08-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont sali Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy Ul. Narutowicza
88 w Łodzi
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont Sali Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy Ul. Narutowicza 88 w Łodzi. Budynek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ znajduje się w Łodzi przy Ul. Narutowicza 88 i stanowi zespół połączonych ze sobą budynków tworzących zabudowę pierzejową. Przedmiotowa sala Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ stanowi część skrzydła budynku powiązanego funkcjonalnie z całym zespołem.Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 10 do SWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 11 do SWZ) prace obejmują m.in.: 1) wymianę istniejących okładzin podłogowych na wykładzinę flokowaną,2) wymianę okładzin ściennych i sufitowych,3) wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej na spełniającą wymogi akustyczne i przeciwpożarowe,4) wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi,5) wymianę istniejących grzejników płytowych na grzejniki płytowe Purmo Ramo Compact 120x30 cm, moc 1577 W, kolor biały,6) wymianę wyposażenia w postaci: foteli audytoryjnych oraz wykonanie zabudowy meblowej,7) instalację systemu audio-video, systemu dyskusyjnego oraz sterowania salą wraz ekranem, projektorem i komputerami,8) instalację elementów wyposażenia sali w postaci logo, zegara i godła.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ) oraz kosztorysach nakładczych (stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ) - do pobrania w wersji elektronicznej na Platformie.

CPV: 45214400-4

Dokument nr: 2021/BZP 00134866, 14/DIR/UŁ/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-31 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: . Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert , wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznych.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy Ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź;2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mozna się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
iod@uni.lodz.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą ,,Remont wschodniej elewacji ,,starej" części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy Ul. Matejki 32/38 w Łodzi"- nr postępowania 2/DIR/UŁ/2021Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą PZP).4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, czas przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 75 ustawy PZP, przy czym zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy PZP, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;c) na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust.3 ustawy PZP, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491295
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-31 09:30
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

Wymagania:
Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w następującej wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł i 00/100)Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019, poz. 310, z późn. zm.). 4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.98 ust. 6 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3.b)- 3.d), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:, nr konta: Pekao 20 1240 6292 1111 0011 0029 5974z adnotacją - wadium do postępowania - 14/DIR/UŁ/2021. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 14/DIR/UŁ/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont Sali Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi. Budynek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ znajduje się w Łodzi przy ul. Narutowicza 88 i stanowi zespół połączonych ze sobą budynków tworzących zabudowę pierzejową. Przedmiotowa sala Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ stanowi część skrzydła budynku powiązanego funkcjonalnie z całym zespołem.Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 10 do SWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 11 do SWZ) prace obejmują m.in.: 1) wymianę istniejących okładzin podłogowych na wykładzinę flokowaną,2) wymianę okładzin ściennych i sufitowych,3) wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej na spełniającą wymogi akustyczne i przeciwpożarowe,4) wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi,5) wymianę istniejących grzejników płytowych na grzejniki płytowe Purmo Ramo Compact 120x30 cm, moc 1577 W, kolor biały,6) wymianę wyposażenia w postaci: foteli audytoryjnych oraz wykonanie zabudowy meblowej,7) instalację systemu audio-video, systemu dyskusyjnego oraz sterowania salą wraz ekranem, projektorem i komputerami,8) instalację elementów wyposażenia sali w postaci logo, zegara i godła.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ) oraz kosztorysach nakładczych (stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ) - do pobrania w wersji elektronicznej na Platformie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Ustawy. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:- w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej: 1. wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu) a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty polegającej na budowie/remoncie pomieszczeń audytoryjnych (m.in.: aule, sale konferencyjne, wykładowe, kinowe, teatralne) o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 2. wykaże, że dysponuje na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie/remoncie pomieszczeń oraz która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważnymi, b) co najmniej jedną osobę - kierownika robót w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, która posiada doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika robót na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie/remoncie pomieszczeń, na których pełnił funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji oraz który posiada uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji bez ograniczeń lub równoważnymi, c) co najmniej jedną osobą - kierownika robót w branży elektrycznej, która posiada doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika robót na co najmniej 2 budowach o wartości minimum 400 000,00 zł brutto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie/remoncie pomieszczeń, na których pełnił funkcję kierownika robót w branży elektrycznej oraz który posiada uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń lub równoważnymi, - lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.), - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, d) wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu), a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosi minimum 5 osób (wraz z kadrą kierowniczą).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiący dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, w zakresie wskazanym przez zamawiającego - ( wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 3a do SWZ). 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:2.1 Wykazu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okres liczony w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/remoncie pomieszczeń audytoryjnych (m.in.: aule, sale konferencyjne, wykładowe, kinowe, teatralne), o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty. Wskazane w wykazie roboty budowlane winne spełniać warunki określone w pkt. VII.3.2.4)1. SWZ.Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych z innymi wykonawcami wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.2.2 Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ).2.3 Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach (okresy wyrażone w latach liczy wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ). 2.4 Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą , który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).2.5 Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiący dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, w zakresie wskazanym przez zamawiającego - ( wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
NIe dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać:a) Wypełniony Formularz oferty, (Załącznik nr 1 do SWZ), b) Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SWZ, Załącznik nr 3 i 3a do SWZ),c) Kosztorysy nakładcze w układzie branżowym dla robót (Załącznik nr 11 do SWZ),d) Harmonogram rzeczowo-finansowy, e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy (jeżeli dotyczy) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ,g) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania chyba, że zamawiający może je pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym, zamawiający żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis o którym mowa w zdaniu drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.Przepisy o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych wart.118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w następującej wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł i 00/100)Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019, poz. 310, z późn. zm.). 4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.98 ust. 6 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3.b)- 3.d), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:, nr konta: Pekao 20 1240 6292 1111 0011 0029 5974z adnotacją - wadium do postępowania - 14/DIR/UŁ/2021. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt VII.3 SWZ.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt VIII.2. SWZ, przy czym:5.1 podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt VIII.2.1 - VIII.2.3 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt VIII..2 SWZ,5.2 podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt VIII.2.4. - VIII.2.5 SWZ składa każdy z nich.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o których mowa w pkt VII.3.2.4)1 niniejszej SWZ zostanie spełniony jeżeli spełni go jeden z Wykonawców, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ. Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt VII.3.2.4)1 SWZ, to podmiot udostępniający ma spełnić ten warunek samodzielnie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia - opisane w § 21 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.