Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
76z dziś
4552z ostatnich 7 dni
18533z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy nawierzchni i rozbiórki budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie przebudowy nawierzchni i rozbiórki budynku

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
zp@posir.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan/proceedings
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przebudowy nawierzchni i rozbiórki budynku w ramach zadania ,,Przebudowa pływalni leniej wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu Chwiałka", Ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje przebudowę nawierzchni i rozbiórkę budynku w ramach zadania ,,Przebudowa pływalni letniej wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu Chwiałka" Ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) dokumentacja projektowa - zał. nr 1 do SWZ,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 2 do SWZ,
c) przedmiar robót, który jest dokumentem pomocniczym- zał. nr 3 do SWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

Realizacja całego zadania została podzielona na 2 etapy.

Etap 1: w ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest wykonać: rozbiórkę budynku.

Etap 2: w ramach tego etapu wykonawca zobowiązany jest wykonać: przebudowę nawierzchni w miejscu rozebranego budynku.

Przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający korzysta z prawa opcji.
Podstawowy, gwarantowany zakres, stanowią roboty wymienione w etapie 1, obejmujące rozbiórkę budynku.
Prawem opcji objęte są roboty wymienione w etapie 2, obejmujące przebudowę nawierzchni w miejscu rozebranego budynku. Zamawiający opisał przebudowę nawierzchni w dwóch wariantach:
- wariant I - wykonanie trawnika wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej w zakresie zaprojektowanym dla tego wariantu,
- wariant II - wykonanie parkingu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i sanitarnej w zakresie zaprojektowanym dla tego wariantu.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione jest od uzyskania przez Zamawiającego środków pieniężnych na sfinansowanie robót objętych opcją.
W zależności od wysokości pozyskanych środków Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie wskazanym dla wariantu I lub dla wariantu II albo z prawa opcji nie skorzystać.
Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w pełnym lub w częściowym zakresie dla każdego z wariantów. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji lub skorzysta w ograniczonym zakresie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na wskazany przez niego adres e-mail, o woli skorzystania z prawa opcji, ze wskazaniem wybranego wariantu i zakresu robót, w terminie do 30.09.2021 r.
Zakres zamówienia objęty prawem opcji realizowany będzie na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na ten zakres zamówienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpady wytworzone w czasie budowy, zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania nimi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa , w szczególności: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania ilości odpadów, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych, zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z obowiązującymi przepisami, wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami;
Odzyskane w trakcie wykonywania zamówienia, elementy stalowe należy wywieźć do punktu skupu złomu, Wykonawca kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić uzyskany z tego tytułu dochód.
Wykonawcy wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe dla całego zakresu zamówienia tj. dla gwarantowanego zakresu zamówienia oraz zakresu zamówienia objętego prawem opcji dla wariantu I i wariantu II, sporządzone na podstawie przedmiarów będących częścią dokumentacji niniejszego postępowania.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót.
Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego lub oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.
Wymagana gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy. Jeśli Zamawiający korzystał będzie z prawa opcji w wariancie I tj. wykonanie trawnika, Wykonawca zobowiązany jest również, w następnym roku po dokonaniu zasiewu, do uzupełnienia wszystkich ubytków trawy w wykonanym trawniku.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45111300-1, 45112710-5, 45112720-8, 45220000-5, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00134468, ZP.240.37.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictem platformazakupowa.pl, dalej: ,,platforma".
Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan oraz uznaje go za wiążący.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: e.rozowicz@posir.poznan.pl, zp.@posir.poznan.pl, (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy Ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne - z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwizycajnymi
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****; Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG - z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 11:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się poprzez stronę postępowania - link postępowania, dostępny jest na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.240.37.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje przebudowę nawierzchni i rozbiórkę budynku w ramach zadania ,,Przebudowa pływalni letniej wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu Chwiałka" ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) dokumentacja projektowa - zał. nr 1 do SWZ,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 2 do SWZ,
c) przedmiar robót, który jest dokumentem pomocniczym- zał. nr 3 do SWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

Realizacja całego zadania została podzielona na 2 etapy.

Etap 1: w ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest wykonać: rozbiórkę budynku.

Etap 2: w ramach tego etapu wykonawca zobowiązany jest wykonać: przebudowę nawierzchni w miejscu rozebranego budynku.

Przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający korzysta z prawa opcji.
Podstawowy, gwarantowany zakres, stanowią roboty wymienione w etapie 1, obejmujące rozbiórkę budynku.
Prawem opcji objęte są roboty wymienione w etapie 2, obejmujące przebudowę nawierzchni w miejscu rozebranego budynku. Zamawiający opisał przebudowę nawierzchni w dwóch wariantach:
- wariant I - wykonanie trawnika wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej w zakresie zaprojektowanym dla tego wariantu,
- wariant II - wykonanie parkingu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i sanitarnej w zakresie zaprojektowanym dla tego wariantu.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione jest od uzyskania przez Zamawiającego środków pieniężnych na sfinansowanie robót objętych opcją.
W zależności od wysokości pozyskanych środków Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie wskazanym dla wariantu I lub dla wariantu II albo z prawa opcji nie skorzystać.
Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w pełnym lub w częściowym zakresie dla każdego z wariantów. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji lub skorzysta w ograniczonym zakresie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na wskazany przez niego adres e-mail, o woli skorzystania z prawa opcji, ze wskazaniem wybranego wariantu i zakresu robót, w terminie do 30.09.2021 r.
Zakres zamówienia objęty prawem opcji realizowany będzie na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na ten zakres zamówienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpady wytworzone w czasie budowy, zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania nimi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa , w szczególności: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania ilości odpadów, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych, zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z obowiązującymi przepisami, wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami;
Odzyskane w trakcie wykonywania zamówienia, elementy stalowe należy wywieźć do punktu skupu złomu, Wykonawca kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić uzyskany z tego tytułu dochód.
Wykonawcy wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe dla całego zakresu zamówienia tj. dla gwarantowanego zakresu zamówienia oraz zakresu zamówienia objętego prawem opcji dla wariantu I i wariantu II, sporządzone na podstawie przedmiarów będących częścią dokumentacji niniejszego postępowania.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót.
Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego lub oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.
Wymagana gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy. Jeśli Zamawiający korzystał będzie z prawa opcji w wariancie I tj. wykonanie trawnika, Wykonawca zobowiązany jest również, w następnym roku po dokonaniu zasiewu, do uzupełnienia wszystkich ubytków trawy w wykonanym trawniku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Realizacja całego zadania została podzielona na 2 etapy.

Etap 1: w ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest wykonać: rozbiórkę budynku.

Etap 2: w ramach tego etapu wykonawca zobowiązany jest wykonać: przebudowę nawierzchni w miejscu rozebranego budynku.

Przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający korzysta z prawa opcji.
Podstawowy, gwarantowany zakres, stanowią roboty wymienione w etapie 1, obejmujące rozbiórkę budynku.
Prawem opcji objęte są roboty wymienione w etapie 2, obejmujące przebudowę nawierzchni w miejscu rozebranego budynku. Zamawiający opisał przebudowę nawierzchni w dwóch wariantach:
- wariant I - wykonanie trawnika wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej w zakresie zaprojektowanym dla tego wariantu,
- wariant II - wykonanie parkingu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i sanitarnej w zakresie zaprojektowanym dla tego wariantu.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione jest od uzyskania przez Zamawiającego środków pieniężnych na sfinansowanie robót objętych opcją.
W zależności od wysokości pozyskanych środków Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie wskazanym dla wariantu I lub dla wariantu II albo z prawa opcji nie skorzystać.
Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w pełnym lub w częściowym zakresie dla każdego z wariantów. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji lub skorzysta w ograniczonym zakresie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na wskazany przez niego adres e-mail, o woli skorzystania z prawa opcji, ze wskazaniem wybranego wariantu i zakresu robót, w terminie do 30.09.2021 r.
Zakres zamówienia objęty prawem opcji realizowany będzie na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, dotyczących prac rozbiórkowych i wyburzeniowych, utwardzenia terenu, lub budowy parkingu na Oddziale Chwiałka, Poznań, ul. Spychalskiego, o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie dla zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie kryteriów oceny
wskazanych w dokumentacji postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
W przypadku wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeśli wpis taki jest obowiązkowy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:
- wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektów budowlanych, o wartości nie niższej niż 300 000,00 zł brutto każda*.
* wartość dla każdej z robót
- dysponuje osobami:
* minimum 1 osobą - posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiadającą minimum 5 lat doświadczenia, wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, jeśli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową,
- Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
- Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum lub prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:
1) nieprzewidziane warunki wykonywania przedmiotu umowy, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;
2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwające przez kolejne 3 dni - uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dokumentacji budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okoliczności będące przeszkodą w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej;
3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych;
4) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
5) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
6) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
7) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności działania, właściwej dla profesjonalisty;
8) wystąpienie braku możliwości wykonania robót budowalnych z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
9) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy;
10) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
11) niemożności wykonania robót budowlanych z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
12) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy w przypadku zmiany technologii wykonywania robót budowlanych i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie kryteriów oceny
wskazanych w dokumentacji postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.