Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
113z dziś
4589z ostatnich 7 dni
18570z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu
ul. Jana Matejki 57
60-770 Poznań
powiat: Poznań
61415 88 00
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491226
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 61415 88 00
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranżowej budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 części)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranżowej budynku szkoły Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu w podziale na części - dot. części 1 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi.
Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej Części wykonanie w szczególności:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU): Projektu technicznego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym oraz innych dokumentów i opracowań wskazanych w treści Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunków, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu technicznego), zwanych dalej Dokumentacją,
2) uzyskanie na podstawie Projektu Technicznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, ostatecznego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w oparciu o przepis art. 30 ust. 6 Prawa Budowlanego,
3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Dokumentacją, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
4) realizacja modernizacji objętej Dokumentacją oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranżowej budynku szkoły Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu w podziale na części - dot. części 2 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz montaż rolet zewnętrznych.
Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej Części wykonanie w szczególności:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU): Projektu technicznego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym oraz innych dokumentów i opracowań wskazanych w treści Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunków, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu technicznego), zwanych dalej Dokumentacją,
2) uzyskanie na podstawie Projektu Technicznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, ostatecznego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w oparciu o przepis art. 30 ust. 6 Prawa Budowlanego,
3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Dokumentacją, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
4) realizacja modernizacji objętej Dokumentacją oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranżowej budynku szkoły Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu w podziale na części - dot. części 3 - Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw.
Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej Części wykonanie w szczególności:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU): Projektu technicznego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym oraz innych dokumentów i opracowań wskazanych w treści Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunków, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu technicznego), zwanych dalej Dokumentacją,
2) uzyskanie na podstawie Projektu Technicznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, ostatecznego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w oparciu o przepis art. 30 ust. 6 Prawa Budowlanego,
3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Dokumentacją, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
4) realizacja modernizacji objętej Dokumentacją oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

CPV: 45000000-7, 37535200-9, 43325000-7, 45100000-8, 45112723-9, 45300000-0, 45311000-0, 45315100-9, 45331200-8, 45421160-3

Dokument nr: 2021/BZP 00134665, ZP.201.41.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego. 2.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest
bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. 4.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty".
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy. 5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 6. Zgodnie z § 11 ust.
2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania
techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)
platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. 7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być
zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do
Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 9. W sytuacjach awaryjnych, np. w
przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z
wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl - z tym
zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą
zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można siękontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841
Poznań.
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c
RODO) wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego
zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny
do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 5)
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania
sprostowania danych, które są nieprawidłowe, c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 6) Ma Pani/Pan prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów to wymóg ustawowy niezbędny do
wzięcia udziału postępowaniach Prawo zamówień publicznych. Podanie dodatkowych danych ma
charakter dobrowolny. 8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
2019 z późn. zm.)., jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się
obsługą informatyczną Administratora.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491226
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 13:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia oferty" dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.