Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
64z dziś
4540z ostatnich 7 dni
18520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup doposażenia do szkół

Przedmiot:

Zakup doposażenia do szkół

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
powiat: Łódź
Tel.: +48 422726462
zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 422726462
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup doposażenia do szkół w ramach ,,Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego"

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
44510000 Narzędzia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do szkół w ramach ,,Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego".

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

3. Przedmiot zamówienia dla każdej części został określony w opisie przedmiotu zamówienia i tabelach wyposażenia, stanowiących Załączniki nr 1.1 - 1.4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na zasadach określonych odpowiednio w Załącznikach nr 2.1 - 2.3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzory umów odpowiednio dla Części 1 i 4, Części 2, Części 3).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni gastronomicznej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39221000 Sprzęt kuchenny
39314000 Przemysłowy sprzęt kuchenny
39717200 Urządzenia klimatyzacyjne
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Wyposażenia pracowni gastronomicznej do szkół w ramach ,,Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego".

2. Przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia i tabelach wyposażenia, stanowiących Załączniki nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3.. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne i ilościowe określone w tabelach wyposażenia. Parametry techniczne i funkcjonalne należy traktować jako wymagania minimalne.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie, ustawienie, montaż (jeśli dotyczy) do pomieszczeń wskazanych w OPZ, nadto usunięcia zbędnych opakowań i ich utylizacji oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany będzie (jeśli dotyczy) do montażu, konfiguracji, instalacji i uruchomienia urządzeń oraz przeprowadzenia szkolenia/instruktażu w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń przed upływem terminu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ,Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4. Kształcenie zawodowe i ustawiczne - Miasto Łódź.

II.2.14)Informacje dodatkowe

dla części 1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości - 2 300,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące trzysta 00/100),

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale XXII

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z wyposażeniem sal językowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30237200 Akcesoria komputerowe
32322000 Urządzenia multimedialne
39100000 Meble
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000 Systemy operacyjne
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy Al. Politechniki 37

Technikum nr 3 przy Ul. Kilińskiego 159/162

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem sal językowych do szkół w ramach ,,Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego".

2. Przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia i tabelach wyposażenia, stanowiących Załączniki nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3.. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne i ilościowe określone w tabelach wyposażenia. Parametry techniczne i funkcjonalne należy traktować jako wymagania minimalne.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie, ustawienie, montaż (jeśli dotyczy) do pomieszczeń wskazanych w OPZ, nadto usunięcia zbędnych opakowań i ich utylizacji oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany będzie (jeśli dotyczy) do montażu, konfiguracji, instalacji i uruchomienia urządzeń oraz przeprowadzenia szkolenia/instruktażu w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń przed upływem terminu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ,Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4. Kształcenie zawodowe i ustawiczne - Miasto Łódź.

II.2.14)Informacje dodatkowe

dla części 2 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości - 9 500 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćset 00/100),

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale XXII

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Meble i inne wyposażenie szkolne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30195000 Tablice
39112000 Krzesła
39120000 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39130000 Meble biurowe
39132100 Szafy na akta
39134000 Meble komputerowe
39141300 Szafy
39150000 Różne meble i wyposażenie
39160000 Meble szkolne
39100000 Meble
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy Al. Politechniki 37

Technikum nr 3 przy Ul. Kilińskiego 159/162

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i innego wyposażenie szkolnego w ramach ,,Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego".

2. Przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia i tabelach wyposażenia, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3.. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne i ilościowe określone w tabelach wyposażenia. Parametry techniczne i funkcjonalne należy traktować jako wymagania minimalne.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie, ustawienie, montaż (jeśli dotyczy) do pomieszczeń wskazanych w OPZ, nadto usunięcia zbędnych opakowań i ich utylizacji oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany będzie (jeśli dotyczy) do montażu, konfiguracji, instalacji i uruchomienia urządzeń oraz przeprowadzenia szkolenia/instruktażu w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń przed upływem terminu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ,Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4. Kształcenie zawodowe i ustawiczne - Miasto Łódź.

II.2.14)Informacje dodatkowe

dla części 3 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości - 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset 00/100),

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale XXII

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Narzędzia i urządzenia

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
44510000 Narzędzia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy Al. Politechniki 37

Technikum nr 3 przy Ul. Kilińskiego 159/162

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i urządzeń w ramach ,,Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego".

2. Przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia i tabelach wyposażenia, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3.. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne i ilościowe określone w tabelach wyposażenia. Parametry techniczne i funkcjonalne należy traktować jako wymagania minimalne.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie, ustawienie, montaż (jeśli dotyczy) do pomieszczeń wskazanych w OPZ, nadto usunięcia zbędnych opakowań i ich utylizacji oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany będzie (jeśli dotyczy) do montażu, konfiguracji, instalacji i uruchomienia urządzeń oraz przeprowadzenia szkolenia/instruktażu w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń przed upływem terminu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ,Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4. Kształcenie zawodowe i ustawiczne - Miasto Łódź.

II.2.14)Informacje dodatkowe

dla części 4 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości -18400,00PLN(słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta 00/100),

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale XXII

CPV: 44510000, 39100000, 39220000, 39221000, 39314000, 39717200, 39141000, 30236000, 30237200, 32322000, 48000000, 48620000

Dokument nr: 393240-2021, ZIM-DZ.2621.12.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

nie dotyczy

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zim.lodz.bip-e.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy Al. Politechniki 37

Technikum nr 3 przy Ul. Kilińskiego 159/162

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021

Kontakt:
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Filipczak
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726462

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.