Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej

Przedmiot:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej
Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
powiat: średzki
612858051
starostwo@powiatsredzki.pl
https://powiatsredzki.logintrade.net/zapytania_email,51196,29b7a7f004de40d5261e8f18f80567f3.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Środa Wielkopolska
Wadium: 30.000 zł
Nr telefonu: 612858051
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki - Pławce
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki - Pławce wraz z systemem oświetlenia na odcinku o dł. 4.435 m. Zadanie zlokalizowane jest w gminie Środa Wielkopolska, w powiecie średzkim w województwie wielkopolskim.
Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2m wraz z podbudowami,
- wykonanie bieżącej konserwacji rowu,
- wykonanie elementów ulic,
- wykonanie bieżącej konserwacji poboczy,
- wykonanie opasek z humusu,
- instalację oświetlenia - 30 szt. lamp solarnych ledowych zasilanych panelem fotowoltaicznym, zamontowanych w miejscowościach: Zielniki, Romanowo i Pławce,
- wykonanie organizacji ruchu i urządzeń BRD - bariery U12a i ryflowane płytki na przejściu dla pieszych w m. Pławce,
- wykonanie 3 miejsc postojowych typu Bike & Ride o pow. 24m2 (jedno) dla rowerów w miejscowościach Zielniki, Romanowo i Pławce, po 5 stanowisk dla rowerów każde.

CPV: 45233100-0, 45100000-8, 45110000-1, 45112730-1, 45200000-9, 45231300-8, 45233200-1, 45233220-7, 45233253-7, 45233290-8

Dokument nr: 2021/BZP 00135053, ID.272.16.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiatsredzki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcami jest Platforma Przetargowa Powiatu Średzkiego: https://powiatsredzki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344).
Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcami jest Platforma Przetargowa Powiatu Średzkiego: https://powiatsredzki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy oraz uznaje go za wiążący. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych oraz szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dotyczące zadawania pytań do postępowania, składania ofert oraz wysyłania korespondencji w prowadzonym postępowaniu dostępne są na Platformie Przetargowej pod adresem: https://powiatsredzki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html . Łączna wielkość plików nie może przekroczyć 150 MB. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej tj. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Przetargowej. Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Starosta Średzki Ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@powiatsredzki.pl Informacje dotyczące RODO zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://powiatsredzki.logintrade.net/zapytania_email,51196,29b7a7f004de40d5261e8f18f80567f3.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-30 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://powiatsredzki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ID.272.16.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki - Pławce wraz z systemem oświetlenia na odcinku o dł. 4.435 m. Zadanie zlokalizowane jest w gminie Środa Wielkopolska, w powiecie średzkim w województwie wielkopolskim.
Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2m wraz z podbudowami,
- wykonanie bieżącej konserwacji rowu,
- wykonanie elementów ulic,
- wykonanie bieżącej konserwacji poboczy,
- wykonanie opasek z humusu,
- instalację oświetlenia - 30 szt. lamp solarnych ledowych zasilanych panelem fotowoltaicznym, zamontowanych w miejscowościach: Zielniki, Romanowo i Pławce,
- wykonanie organizacji ruchu i urządzeń BRD - bariery U12a i ryflowane płytki na przejściu dla pieszych w m. Pławce,
- wykonanie 3 miejsc postojowych typu Bike & Ride o pow. 24m2 (jedno) dla rowerów w miejscowościach Zielniki, Romanowo i Pławce, po 5 stanowisk dla rowerów każde.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Każdy z Wykonawców składających ofertę, otrzyma na podstawie przedłożonej oferty i dokonanych przeliczeń odpowiednią ilość punktów za poszczególne kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: zgodnie z art. 113 ustawy Pzp Zamawiający wymaga by Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 3 zadania obejmujące roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub budowie drogi obejmujące ułożenie nawierzchni bitumicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł, przy czym wartość jednego z wymienionych zadań nie może być mniejsza niż 500.000 zł.
2) Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Kierownika Budowy - osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz min. 2 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed złożeniem podmiotowego środka dowodowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyczy, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby w postępowaniu - jeśli dotyczy, dokument potwierdzający wniesienie wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SWZ.
Zmiany umowy będą mogły nastąpić m.in. w następujących przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
3) dopuszczalne jest przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w sytuacjach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SWZ;
4) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w szczególności ze zmianą wynagrodzenia, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury itp.
5) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (np. choroba, śmierć, inny wypadek losowy,) pod warunkiem, że nowy personel posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany,
6) dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w szczególności ze zmianą wynagrodzenia, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
7) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Każdy z Wykonawców składających ofertę, otrzyma na podstawie przedłożonej oferty i dokonanych przeliczeń odpowiednią ilość punktów za poszczególne kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.