Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
424z dziś
4947z ostatnich 7 dni
18042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
powiat: grodziski
zamowienia@grodzisk.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491311
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i modernizacji budynków przy pl. Króla Zygmunta Starego nr 13, 14 i 15 w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem autorskim.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i modernizacji budynku przy pl. Z. Starego 13, 14, 15 w Grodzisku Mazowieckim wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot Zamówienia - Stan Istniejący
Stan istniejący został opisany w dokumentach: pn. inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy pl. Króla Zygmunta Starego 13 i 14 oraz 15, co stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga: Zgodnie z dokumentami w załączniku nr 7 do SWZ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków planuje włączyć do wojewódzkiej ewidencji zabytków budynki mieszkalne zlokalizowane przy pl. Z. Starego 13, 14, 15.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji modernizacji i remontu budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych pod adresem pl. Króla Zygmunta Starego nr 13, 14 i 15 w Grodzisku Mazowieckim. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna uwzględniać niezbędne uzgodnienia zezwalające na realizację inwestycji.
Podany w SWZ zakres opracowania ma charakter wstępny (poglądowy), do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie pełnego zakresu robót budowlanych i modernizacyjnych wynikających z przeprowadzonych ekspertyz a także innych robót o ile wystąpi taka konieczność niezbędnych do dalszego bezpiecznego użytkowania budynku:
a. W ramach zadania Wykonawca sporządzi inwentaryzację i niezbędne ekspertyzy budowlane i instalacyjne do oceny stanu technicznego budynku (ogólnobudowlaną wraz z wszystkimi instalacjami w tym przewodów wentylacyjnych i kominowych) oraz audyt energetyczny, a także będzie występował o niezbędne warunki techniczne.

b. W ramach zadania Wykonawca sporządzi Projekt Koncepcyjny remontu i modernizacji lub innych koniecznych robót, zawierający zakres proponowanego remontu i modernizacji, opis prac do wykonania, rysunki i wizualizacje przedstawiające stan przed i po remoncie, a także szacunkowe koszty wykonania zaproponowanej koncepcji z podziałem na branże.

c. W ramach zadania Wykonawca sporządzi projekty we wszystkich branżach jakie wynikać będą z uzgodnień i potrzeb jak np. PZT, konstrukcyjnej, ogrodzenia, projekty budowy lub przebudowy przyłączy wod, kan, gaz, energ. (warunki techniczne będzie uzyskiwał Wykonawca), projekt zjazdów, inwentaryzacja zieleni, inwentaryzację drzew do wycinki, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z uzyskaniem zezwoleń umożliwiających realizację inwestycji np. pozwolenia na budowę.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera SWZ i załączniki.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00134902, ZP.271.83.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawiera SWZ Rozdział XIII i XIV
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: email: abi@grodzisk.pl, tel.: 22 755 55 34,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.83.2021,
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491311
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.83.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i modernizacji budynku przy pl. Z. Starego 13, 14, 15 w Grodzisku Mazowieckim wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot Zamówienia - Stan Istniejący
Stan istniejący został opisany w dokumentach: pn. inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy pl. Króla Zygmunta Starego 13 i 14 oraz 15, co stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga: Zgodnie z dokumentami w załączniku nr 7 do SWZ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków planuje włączyć do wojewódzkiej ewidencji zabytków budynki mieszkalne zlokalizowane przy pl. Z. Starego 13, 14, 15.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji modernizacji i remontu budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych pod adresem pl. Króla Zygmunta Starego nr 13, 14 i 15 w Grodzisku Mazowieckim. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna uwzględniać niezbędne uzgodnienia zezwalające na realizację inwestycji.
Podany w SWZ zakres opracowania ma charakter wstępny (poglądowy), do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie pełnego zakresu robót budowlanych i modernizacyjnych wynikających z przeprowadzonych ekspertyz a także innych robót o ile wystąpi taka konieczność niezbędnych do dalszego bezpiecznego użytkowania budynku:
a. W ramach zadania Wykonawca sporządzi inwentaryzację i niezbędne ekspertyzy budowlane i instalacyjne do oceny stanu technicznego budynku (ogólnobudowlaną wraz z wszystkimi instalacjami w tym przewodów wentylacyjnych i kominowych) oraz audyt energetyczny, a także będzie występował o niezbędne warunki techniczne.

b. W ramach zadania Wykonawca sporządzi Projekt Koncepcyjny remontu i modernizacji lub innych koniecznych robót, zawierający zakres proponowanego remontu i modernizacji, opis prac do wykonania, rysunki i wizualizacje przedstawiające stan przed i po remoncie, a także szacunkowe koszty wykonania zaproponowanej koncepcji z podziałem na branże.

c. W ramach zadania Wykonawca sporządzi projekty we wszystkich branżach jakie wynikać będą z uzgodnień i potrzeb jak np. PZT, konstrukcyjnej, ogrodzenia, projekty budowy lub przebudowy przyłączy wod, kan, gaz, energ. (warunki techniczne będzie uzyskiwał Wykonawca), projekt zjazdów, inwentaryzacja zieleni, inwentaryzację drzew do wycinki, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z uzyskaniem zezwoleń umożliwiających realizację inwestycji np. pozwolenia na budowę.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera SWZ i załączniki.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Doświadczenie projektanta" (P) - waga kryterium 40%.

Ad 1 ) Cena (C) - waga 60%

Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Ad 2) W zakresie kryterium ,,Doświadczenie projektanta" (P) oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z tabelą poniżej (na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu oferty).

1. Zasady oceny kryterium ,,Doświadczenie Projektanta" (P)

? 5 punktów - wykonanie 1 dokumentacji projektowej - Wykonawca wykonał jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto.
? 10 punktów - wykonanie 2 dokumentacji projektowych - Wykonawca wykonał dwie dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto, każda dokumentacja.
? 20 punktów - wykonanie 3 dokumentacji projektowych - Wykonawca wykonał trzy dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto, każda dokumentacja.
? 30 punktów - wykonanie 4 dokumentacji projektowych - Wykonawca wykonał cztery dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto, każda dokumentacja.
? 40 punktów - wykonanie 5 dokumentacji projektowych i więcej - Wykonawca wykonał pięć dokumentacji projektowych i więcej budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto, każda dokumentacja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta" (P)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawi warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że w/w warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto każda.
b) dotyczącej osób: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. projektantem posiadającym:
? odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz
? doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy, lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
10.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów- dale SWZ rozdz. X
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Doświadczenie projektanta" (P) - waga kryterium 40%.

Ad 1 ) Cena (C) - waga 60%

Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Ad 2) W zakresie kryterium ,,Doświadczenie projektanta" (P) oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z tabelą poniżej (na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu oferty).

1. Zasady oceny kryterium ,,Doświadczenie Projektanta" (P)

? 5 punktów - wykonanie 1 dokumentacji projektowej - Wykonawca wykonał jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto.
? 10 punktów - wykonanie 2 dokumentacji projektowych - Wykonawca wykonał dwie dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto, każda dokumentacja.
? 20 punktów - wykonanie 3 dokumentacji projektowych - Wykonawca wykonał trzy dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto, każda dokumentacja.
? 30 punktów - wykonanie 4 dokumentacji projektowych - Wykonawca wykonał cztery dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto, każda dokumentacja.
? 40 punktów - wykonanie 5 dokumentacji projektowych i więcej - Wykonawca wykonał pięć dokumentacji projektowych i więcej budowy lub przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości dokumentacji co najmniej 35 000,00 zł brutto, każda dokumentacja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta" (P)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.