Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń biurowych wraz z otoczeniem budynku i parkingami

Przedmiot:

Usługi sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń biurowych wraz z otoczeniem budynku i parkingami

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań
powiat: Poznań
+48 61 850 60 23, faks +48 61 850 61 31
zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl
https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl/pn/nfz-poznan/demand/notice/public/35747/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 61 850 60 23, fa
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń biurowych Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy Ul. Piekary 14/15 oraz przy Ul. Grunwaldzkiej 158 wraz z otoczeniem budynku i parkingami- ponowienie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy są usługi sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń biurowych Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy Ul. Piekary 14/15 oraz przy Ul. Grunwaldzkiej 158 wraz z otoczeniem budynku
i parkingami.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z następujących opcji dotyczących realizacji zamówienia:
a. opcja polegająca na zamówieniu usług dezynfekcji - zasady realizacji opcji zawiera § 4 umowy.
b. opcja polegająca na przedłużeniu podstawowego 3-miesięcznego okresu obowiązywania umowy maksymalnie do 12 miesięcy - zasady realizacji opcji zawiera § 11 ust. 2 i następne umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. sprzątania pomieszczeń Zamawiającego w budynkach w Poznaniu przy Ul. Grunwaldzkiej 158
i Ul. Piekary 14/15 - określonych w załączniku nr 1 do umowy,
b. sprzątania i utrzymania w czystości terenu wokół budynku w przy Grunwaldzkiej 158 oraz parkingu
i części drogi wewnętrznej przy Ul. Babimojskiej - określonego w załączniku nr 2 do umowy,
c. pełnienia dyżurów sprzątaczek (serwis bieżący) w budynkach w przy Ul. Grunwaldzkiej 158 i przy
ul. Piekary 14/15,
d. pełnienia dyżurów dezynfekcyjnego (serwis COVID-19) w budynkach w przy Ul. Grunwaldzkiej 158
i przy Ul. Piekary 14/15 (opcja),
e. mycia okien i żaluzji w budynkach w przy Ul. Grunwaldzkiej 158 i przy Ul. Piekary 14/15 - określonych w załączniku nr 2 do umowy,
f. odśnieżania dachu i usuwania zagrożeń w postaci sopli, w budynku przy Ul. Grunwaldzkiej 158.
4. Szczegółowy zakres usługi sprzątania definiują w szczególności zapisy w §2, §3 i §4 umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby usługę sprzątania w zakresie sprzątania podstawowego (z wyłączeniem dyżurnych i sprzątania terenu wokół budynku przy Ul. Grunwaldzkiej 158 w Poznaniu), łącznie dla obu lokalizacji - tj. dla budynków w Poznaniu przy Ul. Piekary 14/15 oraz przy Ul. Grunwaldzkiej 158, wykonywało co najmniej 9 pracowników w czasie jednej zmiany w danym dniu roboczym.
6. Wykonawca oraz podwykonawca, w związku z realizacją umowy, zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę pracowników realizujących usługę sprzątania w dniach od poniedziałku do piątku (sprzątanie podstawowe i dyżury sprzątaczek). Obowiązek zatrudnienia na podstawę umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących prace związane ze sprzątaniem terenu wokół budynku przy Grunwaldzkiej 158 w Poznaniu oraz parkingiem przy Ul. Babimojskiej. Wymóg nie dotyczy zatrudnienia do dwóch osób niepełnosprawnych.
7. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przy użyciu sprzętu mechanicznego zakupionego nie wcześniej niż w 2019 r. oraz wózków zakupionych nie wcześniej niż w 2018 r.

CPV: 90910000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00135203, ZP.261.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl (dalej jako "Platforma Zakupowa" lub System). Podany adres dotyczy strony internetowej postępowania.
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia to:
https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl.
Numer kontaktowy infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 to:
+48 22 25 72 223. Wykonawcy mogą też korzystać z kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.
4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu, tj. w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce KORESPONDENCJA Z WYKONAWCAMI. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
2. Pytania do Specyfikacji należy sporządzać w wersji elektronicznej i przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego przez link: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl.
Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową Zamawiającego.
Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:
a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością.
b) Rejestracja Wykonawcy może trwać około 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
c) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych ...:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE".
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), podajemy następujące informacje:
? ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
? listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, Ul. Rakowiecka 26/30
? za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
? e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
? INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
? listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, Ul. Rakowiecka 26/30
? za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
? e-mailem: iod@nfz.gov.pl
? CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą/;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
/W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania/;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
W związku z prowadzeniem postępowania z użyciem Platformy Zakupowej Zamawiający informuje, że:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, której Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl/pn/nfz-poznan/demand/notice/public/35747/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający ustala obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 78 1130 1088 0001 3007 0720 0011 z dopiskiem ,,Wadium - ZP.261.11.2021 ,,Usługi sprzątania - ponowienie". Prawidłowe wniesienie wadium w pieniądzu potwierdza faktyczny wpływ środków zaksięgowany na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Dowodem wniesienia wadium w formie niepieniężnej będzie dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium), zawierający bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument"
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy są usługi sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń biurowych Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 158 wraz z otoczeniem budynku
i parkingami.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z następujących opcji dotyczących realizacji zamówienia:
a. opcja polegająca na zamówieniu usług dezynfekcji - zasady realizacji opcji zawiera § 4 umowy.
b. opcja polegająca na przedłużeniu podstawowego 3-miesięcznego okresu obowiązywania umowy maksymalnie do 12 miesięcy - zasady realizacji opcji zawiera § 11 ust. 2 i następne umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. sprzątania pomieszczeń Zamawiającego w budynkach w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158
i ul. Piekary 14/15 - określonych w załączniku nr 1 do umowy,
b. sprzątania i utrzymania w czystości terenu wokół budynku w przy Grunwaldzkiej 158 oraz parkingu
i części drogi wewnętrznej przy ul. Babimojskiej - określonego w załączniku nr 2 do umowy,
c. pełnienia dyżurów sprzątaczek (serwis bieżący) w budynkach w przy ul. Grunwaldzkiej 158 i przy
ul. Piekary 14/15,
d. pełnienia dyżurów dezynfekcyjnego (serwis COVID-19) w budynkach w przy ul. Grunwaldzkiej 158
i przy ul. Piekary 14/15 (opcja),
e. mycia okien i żaluzji w budynkach w przy ul. Grunwaldzkiej 158 i przy ul. Piekary 14/15 - określonych w załączniku nr 2 do umowy,
f. odśnieżania dachu i usuwania zagrożeń w postaci sopli, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 158.
4. Szczegółowy zakres usługi sprzątania definiują w szczególności zapisy w §2, §3 i §4 umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby usługę sprzątania w zakresie sprzątania podstawowego (z wyłączeniem dyżurnych i sprzątania terenu wokół budynku przy ul. Grunwaldzkiej 158 w Poznaniu), łącznie dla obu lokalizacji - tj. dla budynków w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 158, wykonywało co najmniej 9 pracowników w czasie jednej zmiany w danym dniu roboczym.
6. Wykonawca oraz podwykonawca, w związku z realizacją umowy, zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę pracowników realizujących usługę sprzątania w dniach od poniedziałku do piątku (sprzątanie podstawowe i dyżury sprzątaczek). Obowiązek zatrudnienia na podstawę umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących prace związane ze sprzątaniem terenu wokół budynku przy Grunwaldzkiej 158 w Poznaniu oraz parkingiem przy ul. Babimojskiej. Wymóg nie dotyczy zatrudnienia do dwóch osób niepełnosprawnych.
7. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przy użyciu sprzętu mechanicznego zakupionego nie wcześniej niż w 2019 r. oraz wózków zakupionych nie wcześniej niż w 2018 r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z następujących opcji dotyczących realizacji zamówienia:
a. opcja polegająca na zamówieniu usług dezynfekcji - zasady realizacji opcji zawiera § 4 umowy.
b. opcja polegająca na przedłużeniu podstawowego 3-miesięcznego okresu obowiązywania umowy maksymalnie do 12 miesięcy - zasady realizacji opcji zawiera § 11 ust. 2 i następne umowy.
1. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zagrożenia epidemicznego Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, polegającej na jednokrotnym lub wielokrotnym zamówieniu usług dezynfekcji na okres jednego miesiąca lub wielokrotność jednego miesiąca jednak nie dłużej niż do końca obowiązywania umowy. Zamawiający nie przewiduje kontynuacji usług dezynfekcji po zakończeniu obowiązywania umowy w zakresie usług sprzątania. W przypadku wystąpienia pilnej potrzeby, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wykonywanie usług dezynfekcji w okresie krótszym niż jeden miesiąc.
2. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji polegającej na przedłużeniu podstawowego 3-miesięcznego okresu obowiązywania umowy maksymalnie do 12 miesięcy, jednokrotnie lub wielokrotnie na kolejny okres miesięczny lub kilkumiesięczny.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: System zarządzania jakością
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy będzie wzywać Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia na platformie zakupowej w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania wezwania Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji), Zamawiający wymaga złożenia tego formularza oraz wypełnienia formularza systemowego (katalogu elektronicznego) na Platformie Zakupowej. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy formularzem ofertowym a formularzem systemowym na Platformie Zakupowej, której Zamawiający nie może poprawić zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przyjmie treści oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym (sporządzonym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji). Podpisane muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i formularz systemowy.
2) oświadczenie o przesłankach wykluczenia (załącznik nr 3);
3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (o ile dotyczy);
4) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) w wyodrębnionym pliku, opisanym jako tajny.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający ustala obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 78 1130 1088 0001 3007 0720 0011 z dopiskiem ,,Wadium - ZP.261.11.2021 ,,Usługi sprzątania - ponowienie". Prawidłowe wniesienie wadium w pieniądzu potwierdza faktyczny wpływ środków zaksięgowany na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Dowodem wniesienia wadium w formie niepieniężnej będzie dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium), zawierający bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument".
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie Załącznik nr 3 do specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców.
8. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający może wymagać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający ma prawo do zmiany zakresu umowy polegającej na zmianie rodzaju nawierzchni podłóg lub zmianie powierzchni sprzątanej w zakresie nie większym niż 15% łącznej powierzchni sprzątanej. W takim wypadku nastąpi odpowiednia korekta kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana następować będzie protokołem do umowy.
2. Inne niż określone w ust. 1 zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonane z zachowaniem przesłanek określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: System zarządzania jakością
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.