Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont mostu drogowego

Przedmiot:

Remont mostu drogowego

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Krakowska 9
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
+48326142300
zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48326142300
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont mostu drogowego w ciągu ulicy Kossaka nad potokiem Kozi Bród w Jaworznie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu mostu drogowego w ciągu ulicy Kossaka nad potokiem Kozi Bród w Jaworznie. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, a także określony jest ustaleniami zawartymi w części opisowej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Materiały wynikające z technologii robót dostarczy Wykonawca. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby (wyłącznie gatunku I) muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych oraz merytoryczny zakres robót wskazany w przedmiarach robót zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OGÓLNYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH. 3. Zakres i miejsce prowadzenia prac składających się na przedmiot zamówienia wskazany zostanie w terenie przez inspektora nadzoru upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie: Przedmiaru robót oraz kosztorysu ślepego (Załącznik nr 1 do SWZ), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz Projektu budowlano-wykonawczego, (uzgodnienia branżowe oraz szczegółowy opis techniczny stanowią integralny składnik projektu Załącznik nr 3 do SWZ).

CPV: 45221110-6

Dokument nr: 2021/BZP 00135244, MZDiM.SA.271-12/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Korzystanie z miniportalu przez Wykonawców jest bezpłatne i wymaga założenia konta na ePUAP 2.Wykonawca zamierzając wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji 3. Zamawiający zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia o elektronizacji określa:a) w Regulaminie korzystania z miniPortaluoraz Regulaminie ePUAP (Załącznik nr 11 do SWZ) niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu b) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dot. Miniportalu oraz ePuap)c) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:-plik przesłany przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanych formularzy widnieje jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu pliku przez Zamawiającego- oznaczenie czasu odbioru danych przez miniportal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP 5. Znak sprawy ID: MZDiM.SA.271.12.2021 (w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem) 6. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na Liście wszystkich postępowań na pośrednictwem miniportalu konieczne jest posiadanie przez upoważnioną osobę do reprezentowania
Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Czas niezbędny do nabycia w/w podpisów zależy od procedur stosowanych przez dostawców tych instrumentów elektronicznych 8. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,.pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES; 9. Zaleca się, aby w ustawieniach oprogramowania podpis był podpisem otaczającym (wewnętrznym)10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca
powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem) W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę11. Zaleca się, aby podczas szyfrowania plik został opatrzony nazwą: Oferta_[numer referencyjny postępowania]
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z
04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie z siedzibą przy Ul. Krakowskiej 9.2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Miłosz Czopik, mail: iodo@mzdim.jaworzno.pl, tel. 32 614 23 003)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3
celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust 3 lit b,d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych:- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZDiM.SA.271-12/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu mostu drogowego w ciągu ulicy Kossaka nad potokiem Kozi Bród w Jaworznie. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, a także określony jest ustaleniami zawartymi w części opisowej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Materiały wynikające z technologii robót dostarczy Wykonawca. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby (wyłącznie gatunku I) muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych oraz merytoryczny zakres robót wskazany w przedmiarach robót zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OGÓLNYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH. 3. Zakres i miejsce prowadzenia prac składających się na przedmiot zamówienia wskazany zostanie w terenie przez inspektora nadzoru upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie: Przedmiaru robót oraz kosztorysu ślepego (Załącznik nr 1 do SWZ), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz Projektu budowlano-wykonawczego, (uzgodnienia branżowe oraz szczegółowy opis techniczny stanowią integralny składnik projektu Załącznik nr 3 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) CENA - 60%
b) OKRES GWARANCJA - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych). Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (np. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka organizacji).
Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (np. minimalne roczne przychody, stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie OC, posiadanie określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych). Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (w tym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, normy zarządzania jakością, systemy lub normy zarządzania środowiskowego).
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontami lub budową obiektów mostowych wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, dla porównania wartości Zamawiający przyjmie średni kurs NBP, z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej n/w osobami:
- 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót - kierownik robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności mostowej,
- 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 110 z zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz.143 z zm.),
- minimum 6 wykwalifikowanymi robotnikami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Osoba, o której mowa w pkt. 4 lit.b powinna posiadać uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.). Wymieniony powyżej skład osobowy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań przez Wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w
imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1 zostanie wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. 5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w wzorze umowy w §12, która stanowi Załącznik nr 9 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) CENA - 60%
b) OKRES GWARANCJA - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.