Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
76z dziś
4552z ostatnich 7 dni
18533z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw

Przedmiot:

Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
powiat: turecki
Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40, tel.: 63 288 59 29
andrzejewska@kaweczyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kawęczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (63) 288 59 10,
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości
poniżej 130.000,00 zł netto zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie
współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji
konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Część 1) Budowa wiaty rekreacyjnej oraz dostawa wyposażenia wiaty
W zakres prac wchodzi:
a) Budowa wiaty rekreacyjnej o wymiarach 5,0x7,0 m w technologii
drewnianej, szkieletowej. Dach dwuspadowy wsparty poprzez belki drewniane
(murłaty) na słupach drewnianych, mocowanych do fundamentów punktowych
- zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania.
b) Wyposażenie wiaty stanowią stół i dwie ławy- 2 komplety. Stół i ławy z
drewna struganego - tarcica pokryta powłokami impregnującymi drewno.
Stoły o wymiarach w zakresie 180-200 cm - zgodnie z dokumentacją
projektowa stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Część 2) DOSTAWA i montaż zestawu zabawowego
W zakres prac wchodzi:
DOSTAWA i montaż urządzenia zabawowego zgodnie z wytycznymi producenta i
dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności - przedmiotu
zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących
przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w
czasie realizacji umowy będzie utrzymywał porządek na terenie placu,
b) Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby wyznaczone
przez Wójta Gminy Kawęczyn.
c) W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
e) W celu dokonania prawidłowej oceny przedmiotu zamówienia Zamawiający
umożliwi dokonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty.
f) Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu
36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót
budowlanych/dostawy i montażu.

CPV: 45211320, 37535200

Dokument nr: ROŚ-LK.042.1.2021

Składanie ofert:
Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć
osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z
następującym opisem:
Oferta na Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie
na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 - 704 Kawęczyn
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie powinno być zrealizowane do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczęcia prac musi być uzgodniony z Zamawiającym przynajmniej 7 dni
przed ich rozpoczęciem.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
oraz
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.
- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
załącznik nr 2.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2
3. Kosztorys ofertowy dla każdej części - na podstawie załączonego
przedmiaru robót (załącznik nr 6)
Kryterium oceny ofert - najniższa cena
1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami: cena - 100%
2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto zgodnie z formularzem
ofertowym.
3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której
zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za wykonanie
każdej części zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto będzie porównywana z innymi ofertami.
6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
8. Ilość punktów dla kryterium ,,cena" Zamawiający obliczy wg wzoru:
cena oferty najniżej skalkulowanej brutto
liczba punktów oferty = ----------------------------------- × 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
- Dopuszcza się składanie ofert częściowych - wszystkie rubryki w danej części
musza być wypełnione.
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być
określone jednoznacznie.
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych
roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania
ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują drogą pisemną.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania
ofert.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.
W niniejszym zapytaniu ofertowym, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują drogą pisemną.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z
Wykonawcami jest Beata Andrzejewska tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19, e-mail:
andrzejewska@kaweczyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.