Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
325z dziś
4850z ostatnich 7 dni
19716z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń

Przedmiot:

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II 120 A
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
Tel.: +48 297652122/+48 297652110, Faks: +48 297604569
beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
https://szpital-ostroleka.ezamawiajacy.pl/pn/szpital-ostroleka/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: 80 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 297652122/
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Numer referencyjny: MSS-DN-ZPP-26-23/21
II.1.2)Główny kod CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz wykonanie robót budowlano - montażowych, w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji zadania ,,Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce'' .

Wykonawca zobowiązany będzie dokonać dostawy sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 1 do SWZ oraz wykonać roboty budowlane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz wykonanie robót budowlano - montażowych, w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji zadania ,,Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce'' .

Wykonawca zobowiązany będzie dokonać dostawy sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 1 do SWZ oraz wykonać roboty budowlane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

1.1. W ramach dostawy sprzętu, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany będzie też do jego instalacji i uruchomienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Na uruchomienie sprzętu składać się będą przeprowadzenie testów akceptacyjnych sprzętu (przy udziale Zamawiającego), a także instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu.

1.2. Sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia musi być sprzętem dopuszczonym do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z p owszechnie obowiązującym przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 poz. 186). Sprzęt medyczny, będący przedmiotem zmówienia, po dostarczeniu zgodnie z zawartą umową ws. udzielenia zamówienia publicznego, powinien być też gotowy do użycia, także z wykonaną integracją systemów, włącznie z wykupieniem niezbędnych licencji oraz wdrożeniem, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego żadnych innych zakupów. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie uszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Rok produkcji 2021r. Wyposażenie musi być zintegrowane wzajemnie oraz przygotowane do integracji z systemem informatycznym MSS.

1.3. Program Funkcjonalno-Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań dla zakresu koniecznych robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostatecznie wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu zrealizowania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SWZ: Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik Nr 7 do SWZ) oraz Projekcie Umowy (Załącznik Nr 8 do SWZ).

1.4. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pod nazwa ,,Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce'' współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

1.5. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

1.6. Materiały, o których mowa w pkt 1.5., powinny odpowiadać, co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa oraz normach, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymagania określone w załącznikach do niniejszej SWZ.

1.7. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w pkt. 1.6. uzyskać od Zamawiającego w formie pisemnej zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając karty materiałowe.

1.8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1.5.

1.9. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji rezonansu magnetycznego / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 35%
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN.

CPV: 33111610

Dokument nr: 393365-2021, MSS-DN-ZPP-26-23/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120 A, pok. nr 203 (II piętro) poprzez użycie Platformy: www.marketplanet.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpital-ostroleka.ezamawiajacy.pl/app/szpital-ostroleka/dashboard

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpital-ostroleka.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021

Kontakt:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II 120 A
Ostrołęka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
07-410
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Krska-Romanowska
E-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
Tel.: +48 297652122/+48 297652110
Faks: +48 297604569

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.