Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji WLZ

Przedmiot:

Wymiana instalacji WLZ

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34 368 24 61 wew. 16, 34 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 368 24 61 wew. 16
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Wymiana instalacji WLZ zasilania mieszkań oraz ADM zasilania między klatkami
z oświetleniem klatek schodowych i przed klatkami schodowymi posesji przy
ul. Berka Joselewicza 9 w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji WZL zasilania mieszkań oraz ADM zasilania między
klatkami z oświetleniem klatek schodowych i przed klatkami schodowymi posesji przy Ul. Berka
Joselewicza 9 w Częstochowie.
2. Szczegółowy zakres prac jakie należy wykonać w trakcie realizacji zadania zawarty został
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w
przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tym
przedmiarze jak również złożenia dla tych materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty
dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie).
4. Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i przedmiarem robót.
5. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
6. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w osobnej
zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2021 godz. 15;00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2021 r.

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty :
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia, zawierający co najmniej dwie roboty polegające na wymianie instalacji WLZ i ADM w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, w
którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza zakres
zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót netto zgodnych z
zakresem zamówienia
3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opiat, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opiat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.*
6. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla osoby skierowanej przez Wykonawcę,
do pełnienia funkcji kierownika robót.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
7. Kserokopię zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającego
przynależność kierownika robót Wykonawcy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Z
zaświadczenia tego musi wynikać, iż osoba ta, na dzień składania ofert, posiada aktualne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej.
8. Kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłaconej polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z
treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu,
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia
przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).
9. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli
w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w pkt. V.3 niniejszego zaproszenia, przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
10. Kosztorys ofertowy szczegółowy w formie szczegółowej zawierający czynniki cenotwórcze
(R,M,S,Kp,Z,Kz) sporządzony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zaproszenia.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione
na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 10 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone w oryginale
oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast dowody (referencje), o
których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za
zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty' wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za
zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y
uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokumenty wymienione w pkt V. 6, 7, 8 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z
dopiskiem za zgodność z oryginałem.
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres
Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na :
,,Wymiana instalacji WLZ zasilania mieszkań oraz ADM zasilania między klatkami
z oświetleniem klatek schodowych i przed klatkami schodowymi posesji przy
ul. Berka Joselewicza 9 w Częstochowie"
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegając możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do
kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1) Piotr Wolfram - tel. 34 368 24 61 informacje techniczne, OE I
2) Agata Kot - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.