Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4432z ostatnich 7 dni
19459z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
powiat: ostrołęcki
tel. (029) 761-73-01
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rzekuń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (029) 761-73-01
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Rzekuń z siedzibą pod adresem Ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do
złożenia ofert na zadanie inwestycyjne pn:
a) Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej znajdującej się
na działce nr ewid. 353/3 w msc. Nowa Wieś Wschodnia gm. Rzekuń
b) Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej znajdującej się
na działce nr ewid. 293 w msc. Susk Nowy gm. Rzekuń
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch mikro- instalacji fotowoltaicznych w ramach
zadań inwestycyjnych pn:
a) Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Wieś
Wschodnia gm. Rzekuń o mocy 5,28 kWp,
b) Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w msc. Susk Nowy gm.
Rzekuń o mocy 5,28 kWp,
2.2. Zakres zamówienia:
W ramach zakresu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu,
uruchomienia instalacji, przyłączenia instalacji paneli fotowoltaicznych do krajowego systemu
elektroenergetycznego wraz z uruchomieniem, uzyskaniem dokumentacji formalno- prawnej,
wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji ww.
instalacji. Dokumentacja projektowa stanowi integralną część zapytania.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) Dostawę niezbędnych materiałów i urządzeń;
2) Wykonanie robót budowlano - montażowych;
3) Wykonanie prac wykończeniowych;
4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
5) Uzyskanie prawomocnych pozwoleń koniecznych do użytkowania zrealizowanych
obiektów;
6) Przyłączenie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych od krajowego systemu
energetycznego.

Dokument nr: FPZ.271.2.64.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
06.08.2021 r. godz. 10:15.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 6.08.2021, godz. 10:00
Miejsce i termin złożenia oferty.
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
pokój 103
do 06.08.2019 r. godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Budowa mikro - instalacji
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych na terenie Gm. Rzekuń".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji do 17.09.2021 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami do wykonywania zamówienia.

4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości
5% ceny ofertowej brutto, przedstawionej przez Wykonawcę.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej z poniższych form:
a) w pieniądzu: przelewem na konto banku Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr 69
8923 0008 0124 2371 2012 0007
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sposób
przekazania: przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
4) W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robót, a
pozostała część, tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane w celu pokrycia ewentualnych
roszczeń w ramach rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi.
Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze przedmiotu i przedłożeniu faktury/rachunku
w terminie 30 dni roboczych, przelewem na konto.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia. Cena winna być podana za wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym zapytaniem ofertowym z wyszczególnieniem kwot
osobno dla każdego zadania:
a) Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Wieś
Wschodnia gm. Rzekuń o mocy 5,28 kWp,
a) cena netto zł (słownie ),
b) podatek VAT zł (słownie ).
c) cena brutto zł (słownie )o
b) Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w msc. Susk Nowy gm.
Rzekuń o mocy 5,28 kWp,
a) cena netto zł (słownie ),
b) podatek VAT zł (słownie ),
c) cena brutto zł (słownie )o

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
1) Anna Kowalska (029) 761-73-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.