Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Zgierski
Sadowa 6a
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
42 2888153, 42 2888154, 42 2888156
przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491604
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 42 2888153, 42 28881
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119E w miejscowości Domaradzyn"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni jezdni oraz poboczy (w tym nawierzchni zjazdów) na długości 3,900 m w ramach zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119E w miejscowości Domaradzyn".3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:
1) Projekt umowy - załącznik nr 4 do SWZ
2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ;
3) Wymagania ogólne - załącznik nr 6 do SWZ
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Frezowanie nawierzchni Bitumicznych - załącznik nr 7 do SWZ;
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - załącznik nr 8 do SWZ;
6) Specyfikacja techniczna - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi - załącznik nr 9 do SWZ;
7) Specyfikacja techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego / warstwa ścieralna / - załącznik nr 10 do SWZ;
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Nawierzchnia na zjazdach - załącznik nr 11 do SWZ;
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty pomiarowe i prace geodezyjne przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych - załącznik nr 12 do SWZ;
10) Przedmiar robót - załącznik nr 13 do SWZ - ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją niniejszej SWZ. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, prac koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji niniejszej SWZ nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji w cenie umownej;
11) Mapa (rys. 1) - załącznik nr 14 do SWZ.

CPV: 45233140-2, 45100000-8, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00135718, ZP.272.27.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz.2.Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". 3.Za datę przekazania, wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5.Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4)włączona obsługa JavaScript;5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;6)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8;7)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.8.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.9.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf10.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.11.Oferta, wniosek, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia z art. 125 Ustawy Pzp, wyjaśnienia, dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.12.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu przy Ul. Sadowej 6a, 95-100 Zgierz;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Koralewskiego, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: poczta@mkoralewski.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak rejestru: ZP.272.27.2021, pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119E w miejscowości Domaradzyn"
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - w przypadku, gdy skorzystacie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w treści formularza ofertowego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491604
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 10:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz,

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.27.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni jezdni oraz poboczy (w tym nawierzchni zjazdów) na długości 3,900 m w ramach zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119E w miejscowości Domaradzyn".3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:
1) Projekt umowy - załącznik nr 4 do SWZ
2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ;
3) Wymagania ogólne - załącznik nr 6 do SWZ
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Frezowanie nawierzchni Bitumicznych - załącznik nr 7 do SWZ;
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - załącznik nr 8 do SWZ;
6) Specyfikacja techniczna - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi - załącznik nr 9 do SWZ;
7) Specyfikacja techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego / warstwa ścieralna / - załącznik nr 10 do SWZ;
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Nawierzchnia na zjazdach - załącznik nr 11 do SWZ;
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty pomiarowe i prace geodezyjne przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych - załącznik nr 12 do SWZ;
10) Przedmiar robót - załącznik nr 13 do SWZ - ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją niniejszej SWZ. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, prac koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji niniejszej SWZ nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji w cenie umownej;
11) Mapa (rys. 1) - załącznik nr 14 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) CENA OFERTY (CO) - kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia złożonej w Formularzu ofertowym, załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w dziale XXV SWZ. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium - CENA OFERTY - odbywać się będzie wg następującej zasady:
CBON
CO = ------------------------------- x 60 pkt
CBOB
gdzie:
CBON -cena brutto oferty najkorzystniejszej
CBOB - cena brutto oferty badanej
CO - liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium - cena oferty

2) OKRES GWARANCJI (G) - kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza ofertowego załącznik nr 1 do SWZ. Gwarancja jakości liczona od odbioru całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego bez uwag robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z rozszerzeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi ponad wymagany przez Zamawiającego, przyznawanie punktów poszczególnym ofertom w/w kryterium odbywać się będzie wg następującej zasady:

-60 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi - 40 pkt,
-54 miesiące okresu gwarancji jakości i rękojmi - 30 pkt,
-48 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi - 20 pkt,
-42 miesiące okresu gwarancji jakości i rękojmi - 10 pkt,
-36 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi - 0 pkt

Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden okres (jedną długość) gwarancji jakości liczony w miesiącach wymienionych powyżej;

a) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości i rękojmi poniżej 36 miesięcy - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
b) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału, jeżeli wykaże na podstawie przedłożonego wykazu robót, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i zakończył jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni mineralno - bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł (PLN) brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W przypadku Wykonawców, którzy przedstawią kwotę w innych walutach niż złoty polski PLN, Zamawiający przeliczy wartość kwoty wskazanej przez Wykonawcę po średnim kursie danej waluty publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy;
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170);
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotyczących ukarana za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy;
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
i) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Ustawy.
2. Jeżeli Wykonawca nie może uzyskać dokumentu, dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 , zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, dokumenty w zakresie ust. 1 pkt 1 - 3 składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby na podstawy art. 118 Ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów podmiotów udostępniających zasoby w zakresie ust. 1 pkt 2 - 3 od podmiotu, aktualnych na dzień złożenia.Ze względów technicznych pełny wykaz podmiotowych środków dowodowych znajduje się w dokumentach zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wykaże, na podstawie przedłożonego wykazu robót, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i zakończył jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni mineralno - bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł (PLN) brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W przypadku Wykonawców, którzy przedstawią kwotę w innych walutach niż złoty polski PLN, Zamawiający przeliczy wartość kwoty wskazanej przez Wykonawcę po średnim kursie danej waluty publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
-pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy,
-zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - jeśli dotyczy,
-Oświadczenie z zakresu art. 117 ust. 4 Ustawy - załącznik do SWZ - jeśli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, że:

1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ.

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów - załącznik nr 2 do SWZ.

3) Oświadczenie z zakresu art. 117 ust. 4 Ustawy - załącznik do SWZ - jeżeli dotyczy.
.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /wspólnicy spółek cywilnych dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, tj. oświadczenie z zakresu art. 117 ust 4 ustawy Pzp - załącznik do SWZ - jeżeli dotyczy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje zmiany do treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 Ustawy Pzp,
w szczególności w niżej opisanych przypadkach :
1) zmiany adresu/siedziby/danych kontaktowych Zamawiającego/Wykonawcy, osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;
2) zmiany terminu rozpoczęcia/ zakończenia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
4) zmian dokonanych na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane, w zakresie rozwiązań projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego;
5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
6) zmian dokonanych podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust 6 ustawy Prawo budowlane, spełniające zapisy art. 57 ust 2 ustawy Prawo budowlane;
7) zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według obowiązującej dokumentacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy;
8) zmiany zakresu robót, wykonanie robót zamiennych, ograniczenie zakresu robót w takim przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt zamienny wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego, powyższe zmiany nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót;
9) wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wady obiektu budowlanego;
10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej lub zmiany zakresu robót;
11) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
12) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
13) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
8. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmian w świetle postanowień umowy;
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Pełny katalog zmian umowy dostępny w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) CENA OFERTY (CO) - kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia złożonej w Formularzu ofertowym, załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w dziale XXV SWZ. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium - CENA OFERTY - odbywać się będzie wg następującej zasady:
CBON
CO = ------------------------------- x 60 pkt
CBOB
gdzie:
CBON -cena brutto oferty najkorzystniejszej
CBOB - cena brutto oferty badanej
CO - liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium - cena oferty

2) OKRES GWARANCJI (G) - kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza ofertowego załącznik nr 1 do SWZ. Gwarancja jakości liczona od odbioru całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego bez uwag robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z rozszerzeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi ponad wymagany przez Zamawiającego, przyznawanie punktów poszczególnym ofertom w/w kryterium odbywać się będzie wg następującej zasady:

-60 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi - 40 pkt,
-54 miesiące okresu gwarancji jakości i rękojmi - 30 pkt,
-48 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi - 20 pkt,
-42 miesiące okresu gwarancji jakości i rękojmi - 10 pkt,
-36 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi - 0 pkt

Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden okres (jedną długość) gwarancji jakości liczony w miesiącach wymienionych powyżej;

a) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości i rękojmi poniżej 36 miesięcy - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
b) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.