Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dokumentacja budowlana - budowa i montaż dźwigów osobowych w budynku

Przedmiot:

Dokumentacja budowlana - budowa i montaż dźwigów osobowych w budynku

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kochanowskiego 26
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
tel. 94 312 29 65, fax 94 311 01 73
sekretariatbsm@btk.net.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 312 29 65, f
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg na wyposażenie budynku w windy

Dokumentacja budowlana - budowa i montaż dźwigów osobowych w budynku przy ulicy Zwycięstwa 50 w Białogardzie

Opis przedmiotu zamówienia ,,Zaprojektuj i wybuduj"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie dzwigów osobowych w ilości 2 szt w budynku Zwycięstwa 50 w Białogardzie - roboty budowlane i elektryczne.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie wind osobowych w ilości 2 szt ( dwie klatki schodowe) oraz ich montaż z uwzględnieniem dofinansowania robót.

Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni koncepcji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (zależne od przyjętej koncepcji).
Zamawiający informuje, że poszukuje źródeł dofinansowania inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 10 lutego.
8.3. Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Białogardzie, Ul. Kochanowskiego 26 w terminie do dnia 12.08.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sierpień 2021 do grudnia 2021r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. (załącznik nr 6)

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
2.2. posiadają wiedzę i doświadczenie:( załącznik nr 3)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert - co najmniej 3 dokumentacje o podobnej tematyce.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.1. W celu wykazania spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
3.2. Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( referencje, protokoły odbioru ) według załącznika nr 4

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, według załącznika nr 5,
- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:
- odpis (kserokopię) z właściwego rejestru

Sposób przygotowania ofert.

Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny, bez poprawek, w języku polskim,

2.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach:
- zewnętrznej i
- wewnętrznej

Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić:
a) nazwę zamawiającego
b) napis określający przedmiot zamówienia, ,,Zaprojektuj i wybuduj - windy w budynku Zwycięstwa 50"
c) nazwę i adres oferenta,

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić wyłącznie dane jak w pkt 2.1.b.

Nie dopuszcza się opatrywanie koperty zewnętrznej symbolami oferenta.

Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

Opis sposobu przygotowania oferty:

5.1. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, uzupełnienia i poprawki winny być parafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu oferenta.

Oferta powinna zawierać Cenę brutto za prace opisane w pkt. 1.1., W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty do poniesienia. Zaleca się aby oferent przeprowadził wizję placu budowy w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne dla poprawnego przygotowania oferty. Zapoznanie się z istniejąca dokumentacją budowlaną.

5.2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę. Wymagana forma pisemna. Zmiana lub wycofanie winno być przygotowane, zapakowane i opisane w taki sam sposób jak oferta z odpowiednim dopiskiem " "Zmiana" lub"Wycofanie"

Wadium - nie dotyczy
Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferty rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:

9.1. Wykonawca określi cenę netto i należny podatek VAT za wykonanie prac .
9.2. Zaproponowane przez wykonawcę ceny są cenami ryczałtowymi.
9.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował wyłącznie kryterium ceny przyjmując wartość wagi:
100% - cena brutto

10.2 .O wyborze oferty zamawiający powiadomi pozostałych oferentów, wskazując
firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano.

12. Zabezpieczenie właściwego wykonania umowy - nie dotyczy

14. Zobowiązania wykonawcy związane z umową:

14.1. Po wyborze oferty-zamawiający i wykonawca zawrą umowę w terminie 7 dni.

14.2 Zapłata za wykonane prace nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia i zaakceptowania dokumentacji oraz złożenia faktury.

14.3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Kontakt:
13. Nazwisko i stanowisko pracownika uprawnionego do kontaktowania się

z oferentami:

Ewelina Tyborska - kierownik GZM , Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard telemetria@btk.net.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.