Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA POZIOMÓW I PODEJŚĆ DO PIONÓW WODOCIĄGOWYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

MODERNIZACJA POZIOMÓW I PODEJŚĆ DO PIONÓW WODOCIĄGOWYCH

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr.L udwika Błażka w Inowrocławiu
Poznańska 97
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
52 354 55 87
zam.pub3@szpitalino.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_inowroclaw/proceedings
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 52 354 55 87
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA POZIOMÓW I PODEJŚĆ DO PIONÓW WODOCIĄGOWYCH W PRZESTRZENIACH INSTALACYJNYCH DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja poziomów i podejść do pionów wodociągowych w przestrzeniach instalacyjnych tj. wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w bloku łóżkowym 1A, która jest podzielona na dwie części i zapisana z Załączniku nr 2 i 2a do SWZ
a) Poziomy
b) Rozprowadzenia/podejścia pod piony tj. odcinki rurociągów biegnące od poziomów do zaworów odcinających poszczególne piony.
c) Wykonawca każdego ostatniego dnia miesiąca, w którym świadczył usługę przedstawi Zamawiającemu fakturę. Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury na konto bankowe Wykonawcy.
d) Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 5
2. Wspólny Słownik Zamówienia CPV:
45453000-7
45332200-5
3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją oraz SWZ obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.
A. Informacje dodatkowe:
1) Teren budowy stanowić będzie Blok łóżkowy 1A, przestrzeń instalacyjna w piwnicach, strona lewa i prawa.
2) Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.
3) Prace generujące hałas należy wykonywać po godz. 13-tej.
4) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac.
5) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
6) Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 09.08.2021r. godz. 10:00
7) Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia pod nr telefonu (052) 35 45 254 lub (52) 35 45 277.
8) Na wizję lokalną należy zgłosić się do: Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Ul. Poznańska 97, miejsce - Dział Techniczny
9) W przypadku braku możliwości uczestnictwa w wizji w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego istnieje możliwość uzgodnienia z Zamawiającym dodatkowego terminu.
10) Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP.
11) Zakres czynności obejmuje:
a) czynności nadzorujące prace będące przedmiotem zamówienia
b) roboty demontażowe
c) roboty montażowe
B. Ogólne wymagania dotyczące robót
1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umowa oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
2) Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Robót miejsce wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
3) W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.
4) Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.
5) Przy wykonywaniu robót remontowych, renowacyjnych i instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegani obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.
7) Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.
8) Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane na okres minimum 3 lat (tj. 36 miesięcy) oraz na materiał i urządzenia
zgodnie z gwarancją producenta.
5. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę,
na okres nie krótszy niż okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące
czynności związane Z wykonywaniem przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca
oświadcza, że obowiązek, o którym mowa powyżej, stanowić będzie treść umowy z
podwykonawcą.
6. Zakres czynności obejmuje:
a) czynności nadzorujące prace będące przedmiotem zamówienia
b) roboty demontażowe
c) roboty montażowe
7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy odnośnie
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6
8 . Przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem umowy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy Zamawiający powoła koordynatorów do spraw BHP którzy są
uprawniony do nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy przez pracowników wykonawcy.
9. Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i
przestrzegania ogólnych zasad BHP Zamawiającego.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00135820, M-41/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_inowroclaw
2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia, oraz informacje przekazywania ich opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformyzakupowej.pl https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
3) Sposób rejestracji znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 1GB przy max ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.
5) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików PDF.
7) Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: .pdf.
8) Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
9) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
10) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce: ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
11)W przypadku problemów technicznych w związku z przekazywaniem dokumentów na platformę zakupową Open Nexus należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta pod adresem CWK@platformazakupowa.pl , tel. 22 101 02 02
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu (kod pocztowy: 88-100) przy Ul. Poznańskiej 97, reprezentowany przez Dyrektora dr. n. med. Eligiusza Patalasa (tel. 52 35 45 320), adres e-mail: sekr.nacz@szpitalino.pl
2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu pełni Pani mgr Agnieszka Sztuwe, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych telefonicznie pod numerem telefonu: 52 35 45 273, elektroniczne pod adresem e-mail: iodo@szpitalino.pl lub pisemnie na adres siedziby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_inowroclaw/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 10:00
Miejsce składania ofert: ww.platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

Wymagania:
8. Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
2.100,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 19.08.2021 r.
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 , numer rachunku 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496 w tytule przelewu wpisać tylko identyfikator przetargu ,,M-41/2021". Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: M-41/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja poziomów i podejść do pionów wodociągowych w przestrzeniach instalacyjnych tj. wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w bloku łóżkowym 1A, która jest podzielona na dwie części i zapisana z Załączniku nr 2 i 2a do SWZ
a) Poziomy
b) Rozprowadzenia/podejścia pod piony tj. odcinki rurociągów biegnące od poziomów do zaworów odcinających poszczególne piony.
c) Wykonawca każdego ostatniego dnia miesiąca, w którym świadczył usługę przedstawi Zamawiającemu fakturę. Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury na konto bankowe Wykonawcy.
d) Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 5
2. Wspólny Słownik Zamówienia CPV:
45453000-7
45332200-5
3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją oraz SWZ obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.
A. Informacje dodatkowe:
1) Teren budowy stanowić będzie Blok łóżkowy 1A, przestrzeń instalacyjna w piwnicach, strona lewa i prawa.
2) Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.
3) Prace generujące hałas należy wykonywać po godz. 13-tej.
4) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac.
5) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
6) Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 09.08.2021r. godz. 10:00
7) Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia pod nr telefonu (052) 35 45 254 lub (52) 35 45 277.
8) Na wizję lokalną należy zgłosić się do: Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97, miejsce - Dział Techniczny
9) W przypadku braku możliwości uczestnictwa w wizji w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego istnieje możliwość uzgodnienia z Zamawiającym dodatkowego terminu.
10) Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP.
11) Zakres czynności obejmuje:
a) czynności nadzorujące prace będące przedmiotem zamówienia
b) roboty demontażowe
c) roboty montażowe
B. Ogólne wymagania dotyczące robót
1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umowa oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
2) Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Robót miejsce wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
3) W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.
4) Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.
5) Przy wykonywaniu robót remontowych, renowacyjnych i instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegani obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.
7) Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.
8) Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane na okres minimum 3 lat (tj. 36 miesięcy) oraz na materiał i urządzenia
zgodnie z gwarancją producenta.
5. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę,
na okres nie krótszy niż okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące
czynności związane Z wykonywaniem przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca
oświadcza, że obowiązek, o którym mowa powyżej, stanowić będzie treść umowy z
podwykonawcą.
6. Zakres czynności obejmuje:
a) czynności nadzorujące prace będące przedmiotem zamówienia
b) roboty demontażowe
c) roboty montażowe
7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy odnośnie
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6
8 . Przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem umowy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy Zamawiający powoła koordynatorów do spraw BHP którzy są
uprawniony do nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy przez pracowników wykonawcy.
9. Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i
przestrzegania ogólnych zasad BHP Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Gwarancja 40%
Razem 100%

a) Punkty za kryterium - CENĘ
Pc = (Cena min : Cbad) x 100 x 60
gdzie: C/min - to cena najniższa wśród ofert ważnych,
C/bad - to cena oferty danego wykonawcy,

b) Punkty za kryterium - GWARANCJA
Obliczona według poniższego wzoru:
G o
G = ------------------------------- x 100 x 60%
G max
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
G max - gwarancja maksymalna
G o - gwarancja oferty ocenianej

UWAGA:
o Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
o MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SWZ.
o MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje
najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów
w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
P - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach

1) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy spośród Wykonawców nie podlegających wykluczeniu i najkorzystniejszą ofertę.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty , która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ustawy PZP).
4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 5 dni ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Wymaganych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada on Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
2) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym jeżeli potwierdzi stosownym dokumentem, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli przedstawi:
Aktualną Polisę ubezpieczeniową o wartości min. 100 000.00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności,

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże się
1) Wykazem osób z kierownictwa firmy bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację usługi wraz ze wskazaniem ilości osób przeznaczonych do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem usługi u Zamawiającego i oświadczeniem na jakich warunkach została zawarta z nimi umowa na wykonywanie określonych czynności;
2) Potwierdzeniem , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi (w tym minimum jedna o wartości minimum 100.000,00 zł brutto)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie niższej na kwotę 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych)każde, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
5. Wykaz osób z kierownictwa firmy bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację usługi ze wskazaniem ilości osób przeznaczonych do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych u Zamawiającego i oświadczeniem na jakich warunkach została zawarta z nimi umowa na wykonywanie określonych czynności (Załącznik Nr 5)
6. Aktualną Polisę ubezpieczeniową o wartości 100.000,00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
1) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych,
2) Oświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP przez pracowników wykonujących przedmiot
zamówienia,
3) Oświadczenie o dysponowaniu kadrą pracowniczą posiadającą badania lekarskie szkolenia
stanowiskowe, oraz odpowiednio zabezpieczy miejsce wykonywania prac pod względem
BHP - środki ochrony indywidualnej/zbiorowej,
4) Oświadczenie że pracownicy znają ocenę ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
8. Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
2.100,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 19.08.2021 r.
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 , numer rachunku 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496 w tytule przelewu wpisać tylko identyfikator przetargu ,,M-41/2021". Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
4) Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok i przewidziano płatności częściowe).
5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;
- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi (wskazać dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem
na rachunek bankowy zamawiającego w banku PKO BP S.A. numer rachunku
43 1020 1462 0000 7302 0358 9496 tytuł przelewu M-34/2021 Modernizacja poziomów
i podejść do pionów wodociągowych w przestrzeniach instalacyjnych.
8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone
w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu
podpisania umowy - do chwili jej podpisania.
9) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
10) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
12) Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
13) Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Gwarancja 40%
Razem 100%

a) Punkty za kryterium - CENĘ
Pc = (Cena min : Cbad) x 100 x 60
gdzie: C/min - to cena najniższa wśród ofert ważnych,
C/bad - to cena oferty danego wykonawcy,

b) Punkty za kryterium - GWARANCJA
Obliczona według poniższego wzoru:
G o
G = ------------------------------- x 100 x 60%
G max
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
G max - gwarancja maksymalna
G o - gwarancja oferty ocenianej

UWAGA:
o Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
o MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SWZ.
o MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje
najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów
w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
P - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach

1) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy spośród Wykonawców nie podlegających wykluczeniu i najkorzystniejszą ofertę.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty , która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ustawy PZP).
4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 5 dni ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.