Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
447327796
zamowienia.publiczne@piotrkow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491640
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 447327796
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ul. Glinianej - etap od S1 do P1
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres inwestycji obejmuje roboty na odcinku od S1 do P1:
1) Roboty drogowe:
o Roboty przygotowawcze
o Roboty rozbiórkowe
o Odtworzenie konstrukcji jezdni
o Odtworzenie konstrukcji jezdni nieulepszonej
o Odtworzenie chodnika i zjazdów
o Czasowa organizacja ruchu

2) Roboty inżynieryjne:
o Roboty ziemne
o Roboty montażowe - kanały grawitacyjne, tłoczne
Parametry inwestycji:
o rury kamionkowe kielichowe glazurowane Dn300mm system C, uszczelka
S lub K
o rury kamionkowe kielichowe glazurowane Dn200mm system C, uszczelka
o rury kamionkowe kielichowe glazurowane Dn150mm system F, uszczelka L
o rury PE100 160x9,5mm SDR17
o rury PE100 90x5,4mm SDR17
o rury ochronne stalowe 323,9x8,8mm - przecisk
o rury ochronne stalowe 406x10mm - przecisk
o rury ochronne stalowe 219x7,1mm - przecisk
o rury ochronne dwudzielne 110mm
o rury ochronne dwudzielne 160mm
o studnie 1200mm bet C35/45- odwadniająca-ruroc. Tłoczny
o studnie 1200mm bet C35/45- rewizyjna -ruroc.
o studnie 1000mm bet. C35/45 z włazami żel. D400 600mm
o studnie 1200mm bet. C35/45 z włazami żel. D400
o przepompownia z polimerobetonu 2000mm kpl. 1
o studnie bet. 1000 z włazami żel. D400 600mm - rozprężne
o studnie bet. 1200 z włazami żel. D400 600mm - rozprężne
3) Roboty elektryczne:
o Wewnętrzna linia zasilania
4) Roboty zieleniarskie:
o Odtworzenie trawników
5) Dodatkowe wymagania:
o Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągły dostęp pieszy
do posesji.
o Należy poinformować mieszkańców i użytkowników ulic, w których będą prowadzone prace o rozpoczęciu i planowanym zakończeniu robót na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
o Należy zapewnić pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny,
o Należy przeprowadzić niezbędne próby i badania wynikające z przepisów
i prawa budowlanego.
o Należy przeprowadzić wizję stanu technicznego elewacji budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót przed rozpoczęciem robót. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.
o Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania, oraz uzyskać niezbędne zgody na prowadzenie robót m.in.: zajęcie terenu na czas budowy w ZDiUM, włączenie w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej PWiK Sp. z o.o.
o wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji,
a następnie protokół z przeglądu dostarczy zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia wad, wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od wykonania przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd
i dostarczyć go do Zamawiającego.
o Wykonawca, na własny koszt, dokona przeglądu gwarancyjnego końcowego z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego a protokół dostarczy inwestorowi, na trzy tygodnie przed upływem terminu gwarancji.
W przypadku wystąpienia, usterki zawarte w protokole należy naprawić
w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu i ponownie wykonać przegląd.
W protokole Wykonawca poda sposób i nr rachunku na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie gwarancyjne do umowy.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II.
4. Zamawiający nie przewiduje skorzystać z opcji.
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj.: roboty montażowe kanalizacji sanitarnej.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia, tj.: roboty montażowe kanalizacji sanitarnej.
7. Informacje dotyczące weryfikacji i uprawnień zamawiającego opisane są w §5, §14 projektowanych postanowień umowy, stanowiącej CZĘŚĆ III SWZ.
8. Zamawiający nie przewiduje:
1) odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
2) sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
9. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy Pzp.

CPV: 45231300-8, 45100000-8, 45111000-8, 45111200-0, 45230000-8, 45232150-8, 45232423-3, 45233120-6, 45233142-6, 45311100-1

Dokument nr: 2021/BZP 00135812, SPZ.271.15.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
2. Dokumenty elektroniczne (pliki) przekazywane do zamawiającego należy sporządzić
w formatach danych: .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx,.pdf, .jpg, .zip. - dopuszczone odpowiednimi przepisami prawa , przy czym zamawiający rekomenduje stosowanie plików w formacie .pdf. z uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej - niemniej zaleca korzystanie z Platformy, na adres: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl lub skrzynki podawczej ePUAP, z zastrzeżeniem treści pkt 12 w Rozdziale XIV i Rozdziału XVII IDW.
1) łączny rozmiar wiadomości wraz z wszystkimi załącznikami przesyłanej przy użyciu poczty elektronicznej nie może przekraczać 50 MB,
2) wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną nie jest jednoznaczne z jej doręczeniem zamawiającemu,
3) w przypadku skorzystania z poczty elektronicznej zaleca się, aby wykonawca żądał niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez niego wiadomości.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Prezydent Miasta, Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za pośrednictwem adresu e-mail: a.pelka@piotrkow.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.6. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one
uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z
postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491640
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
25 000,00 złotych.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp,
w zależności od wyboru wykonawcy.
1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
? wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku):
GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
w tytule przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium w postępowaniu pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej
- znak SPZ.271.15.2021.
? prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,
? ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.
2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
? wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
? beneficjenta wadium należy wskazać: Miasto Piotrków Trybunalski
z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski,
? wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,
? treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,
? musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
? musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,
? w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadialna zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPZ.271.15.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres inwestycji obejmuje roboty na odcinku od S1 do P1:
1) Roboty drogowe:
o Roboty przygotowawcze
o Roboty rozbiórkowe
o Odtworzenie konstrukcji jezdni
o Odtworzenie konstrukcji jezdni nieulepszonej
o Odtworzenie chodnika i zjazdów
o Czasowa organizacja ruchu

2) Roboty inżynieryjne:
o Roboty ziemne
o Roboty montażowe - kanały grawitacyjne, tłoczne
Parametry inwestycji:
o rury kamionkowe kielichowe glazurowane Dn300mm system C, uszczelka
S lub K
o rury kamionkowe kielichowe glazurowane Dn200mm system C, uszczelka
o rury kamionkowe kielichowe glazurowane Dn150mm system F, uszczelka L
o rury PE100 160x9,5mm SDR17
o rury PE100 90x5,4mm SDR17
o rury ochronne stalowe 323,9x8,8mm - przecisk
o rury ochronne stalowe 406x10mm - przecisk
o rury ochronne stalowe 219x7,1mm - przecisk
o rury ochronne dwudzielne 110mm
o rury ochronne dwudzielne 160mm
o studnie 1200mm bet C35/45- odwadniająca-ruroc. Tłoczny
o studnie 1200mm bet C35/45- rewizyjna -ruroc.
o studnie 1000mm bet. C35/45 z włazami żel. D400 600mm
o studnie 1200mm bet. C35/45 z włazami żel. D400
o przepompownia z polimerobetonu 2000mm kpl. 1
o studnie bet. 1000 z włazami żel. D400 600mm - rozprężne
o studnie bet. 1200 z włazami żel. D400 600mm - rozprężne
3) Roboty elektryczne:
o Wewnętrzna linia zasilania
4) Roboty zieleniarskie:
o Odtworzenie trawników
5) Dodatkowe wymagania:
o Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągły dostęp pieszy
do posesji.
o Należy poinformować mieszkańców i użytkowników ulic, w których będą prowadzone prace o rozpoczęciu i planowanym zakończeniu robót na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
o Należy zapewnić pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny,
o Należy przeprowadzić niezbędne próby i badania wynikające z przepisów
i prawa budowlanego.
o Należy przeprowadzić wizję stanu technicznego elewacji budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót przed rozpoczęciem robót. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.
o Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania, oraz uzyskać niezbędne zgody na prowadzenie robót m.in.: zajęcie terenu na czas budowy w ZDiUM, włączenie w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej PWiK Sp. z o.o.
o wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji,
a następnie protokół z przeglądu dostarczy zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia wad, wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od wykonania przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd
i dostarczyć go do Zamawiającego.
o Wykonawca, na własny koszt, dokona przeglądu gwarancyjnego końcowego z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego a protokół dostarczy inwestorowi, na trzy tygodnie przed upływem terminu gwarancji.
W przypadku wystąpienia, usterki zawarte w protokole należy naprawić
w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu i ponownie wykonać przegląd.
W protokole Wykonawca poda sposób i nr rachunku na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie gwarancyjne do umowy.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II.
4. Zamawiający nie przewiduje skorzystać z opcji.
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj.: roboty montażowe kanalizacji sanitarnej.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia, tj.: roboty montażowe kanalizacji sanitarnej.
7. Informacje dotyczące weryfikacji i uprawnień zamawiającego opisane są w §5, §14 projektowanych postanowień umowy, stanowiącej CZĘŚĆ III SWZ.
8. Zamawiający nie przewiduje:
1) odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
2) sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
9. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy Pzp.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rekojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. polegające na należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 inwestycji polegających na budowie
lub przebudowie kanalizacji sanitarnej na kwotę minimum 1 000 000,00 zł brutto każda - wg załącznika nr 7 do IDW.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego
za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę.
2. polegające na dysponowaniu i skierowaniu do realizacji zamówienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności:
kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - wg załącznika nr 8
do IDW.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego
za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy składający ofertę.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA)
- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, obejmują:
1) oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - którego wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW,
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
- którego wzór stanowi załącznik nr 6 do IDW.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, obejmują:
1) Wykaz robót budowlanych, potwierdzający, że wykonawca wykonał należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 inwestycje polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej na kwotę
minimum 1 000 000,00 zł brutto każda - wg załącznika nr 7 do IDW.
W przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i podać jego wartość.
Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza
by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia
w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę.
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - wg załącznika nr 8
do IDW.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy składający ofertę.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
8. Ofertę stanowi:
1) formularz Oferta, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści IDW,
2) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru,
3) część niejawna oferty (jeśli dotyczy), zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, z tym że należy ją załączyć w osobnym pliku z oznaczeniem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Do oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w formularzu Oferta wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak również w odniesieniu
do podmiotów udostępniających zasoby,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy działający wspólnie:
? jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie, obowiązani
są ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
? pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców),
? jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
3) pełnomocnictwo do złożenia Oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych
wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XVI IDW (jeśli dotyczy),
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do IDW, na zasadach określonych w Rozdziale XII IDW i Rozdziale XIV pkt 12 - oświadczenie nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do IDW, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 7.1),
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do IDW,
8) oświadczenia i/lub dokumenty, stanowiące wyjaśnienia, na podstawie których zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli wykonawca zastrzega takie informacje).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
25 000,00 złotych.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp,
w zależności od wyboru wykonawcy.
1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
? wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku):
GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
w tytule przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium w postępowaniu pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej
- znak SPZ.271.15.2021.
? prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,
? ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.
2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
? wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
? beneficjenta wadium należy wskazać: Miasto Piotrków Trybunalski
z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski,
? wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,
? treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,
? musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
? musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,
? w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadialna zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w projekcie umowy - CZĘŚĆ III SWZ.
2. Zamawiający przewiduje dokonać zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, określonych w § 18 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rekojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.