Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGNAŃSKU
ul. Spacerowa 8A
26-050 Zagnańsk
powiat: kielecki
tel. 041 300 13 22 wew. 150
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Zagnańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 041 300 13 22 w
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Zagnańsk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku z siedzibą Ul. Spacerowa 8A, 26-050 Zagnańsk, NIP: 9590925903 , REGON: 290505181
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie robót remontowych polegających na ,,Adaptacji pomieszczeń w świetlicy w msc. Umer i w msc. Zachełmie na potrzeby funkcjonowania świetlic
środowiskowych".
w ramach projektu pn.: ,,Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość" realizowanego przez Gminę Zagnańsk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku nr wniosku RPSW. 09.02.01-26-0060/20-00, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" działanie 9.2 ,,Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 ,,Rozwój wysokiej jakości usług społecznych".
Zamówienie wyłączone spod rygoru stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tekst jedn.).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie prac remontowo- budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń w świetlicach w msc. Umer i w msc. Zachełmie.
Zadanie 1 a: Adaptacja świetlicy w Umrze
Na świetlice przeznaczone są dwie sale mieszczące się w budynku po starej szkole w miejscowości Umer. Zakres prac: zabezpieczenie drzwi i okien, gruntowanie, malowanie ścian - zgodnie z przedmiarem robót - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Zadanie 1 b: Adaptacja świetlicy w Zachełmiu
Budynek w miejscowości Zachełmie. Na świetlicę zostaną przeznaczone pomieszczenia po szkole w Zachełmiu. Zakres prac: demontaż starej balustrady na klatce schodowej i ponowny montaż
według zaleceń Zamawiającego ( na zewnątrz schodów), montaż barierek na zewnątrz, malowanie klatki schodowej, położenie tynku mozaikowego na klatce schodowej, zamontowanie oświetlenia na klatce schodowej- zgodnie z przedmiarem robót - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
2. Obowiązki wykonawcy określa załącznik nr 4 do Zapytania - wzór umowy.

Dokument nr: 9.2.1-2/2021

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
1. Ofertę należy składać wyłącznie w formie pisemnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku, Ul. Spacerowa 8 A, 26 - 050 Zagnańsk, - sekretariat w godz.ch 7-- 14-,
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 12 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania umowy - 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia wobec wykonawców
3.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy:
3.1.1 Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności Podmioty Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty na realizację zamówienia przez PES lub nie złożenie oferty przez PES, Zamawiający wystąpi do Instytucji Pośredniczącej (Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) o zgodę na udzielenie zamówienia podmiotowi innemu niż PES. Dopiero po ewentualnym uzyskaniu takiej zgody Zamawiający będzie rozpatrywał inne oferty.
Przez podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia 27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych
podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
o Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej, utworzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
o Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3ust. 3 pkt 4 tej Ustawy, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%
spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze
koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;
zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zamawiający dokona weryfikacji statusu Wykonawcy na podstawie załączonych do Formularza oferty aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów potwierdzających status podmiotu ekonomii społecznej Wykonawcy (np. statut/CEIDG/KRS/inne).
3.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami o wskazanych poniżej specjalizacjach budowalnych.
a) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
Rozdział II
2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu o którym mowa w pkt. 1. Szczegółowa możliwość zmian umowy została opisana w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy.
Rozdział III KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem rzeczowym i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę obejmującą zakres rzeczowy określony w wytycznych i zaleceniach, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
a.) Cena - 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma 100 pkt)
Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru.
C min.
C = ------------ x 100% 1 % -1 punkt
Cbad.
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
C min. - cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. - cena oferty badanej Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową oraz musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zadania (należy podać cenę brutto uwzględniającą podatek VAT).
3..Realizacja zadania zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Cena oferty będzie stanowić dla Wykonawcy wynagrodzenie umowne.
Rozdział IV WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie faktury końcowej.
2. Podstawą do złożenia faktury będzie odebranie bez uwag przedmiotu zamówienia. Na okoliczność powyższego zostanie spisany protokół odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Faktura końcowa będzie wystawiona dla każdego z zdań oddzielnie.
2. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez pracownika Zamawiającego.
Rozdział V
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertę należy opracować i sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w języku polskim.
2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, to jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa.
3. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie elementy wymienione w rozdziale I dla poszczególnych zadań.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
6. Kopertę z ofertą należy oznakować napisem o treści : OFERTA: ,,Adaptacja pomieszczeń w świetlicy w msc. Umer i w msc Zachełmie na potrzeby funkcjonowania świetlic środowiskowych".
Nie dopuszcza się składania ofert droga e-mailową
7 Do formularza oferty należy dołączyć kserokopie:
a) uprawnień budowlanych wymaganych w pkt 3.2 rozdziału I,
b) aktualnego potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Rozdział VI
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Grzegorz Wawrzeńczyk
Informacje udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7- - 15-w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, pokój 23 tel. (041) 300 13 22 wew. 150

Uwagi:
Zagnańsk, dnia 03 sierpnia 2021 r.
Rozdział VII Klauzula RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku (ul. Spacerowa 8A, 26-050 Zagnańsk, tel. kontaktowy: 41 3113135).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.