Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
powiat: turecki
tel. 63 279 17 61 , 63 279 31 16 fax 63 279 17 70
sekretariat@tuliszkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tuliszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 279 17 61 ,
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub większa od kwoty 10 000 zł netto, ale mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto
1. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą:
,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa oświetlenia w parku (sołectwo Piętno)".
2. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa oświetlenia w parku (sołectwo Piętno)", wraz ze złożeniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych lub złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Turku. Dla terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dostępny pod adresem: https://tuliszkow.e-mapa.net/
2. Wstępny zakres opracowania projektowego będzie obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej branże elektryczną wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zgód, opinii, decyzji, pozwoleń, itp., niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.
3. Założenia do projektowania:
a) planowany przebieg oświetlenia przedstawia załącznik nr 2
b) projektowane oświetlenie drogowe w miarę możliwości ma być realizowane w pasach drogowych.
4. Przed przystąpieniem do projektowania Zamawiający oczekuje przedłożenia przez Wykonawcę ogólnej koncepcji projektu budowlanego.
5. Dla każdej z branż należy przygotować:
a) projekt budowlany - 5 egz.
b) przedmiar robót - 2 egz.
c) kosztorys ofertowy - 2 egz.
d) kosztorys inwestorski - 2 egz.
e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz.
f) projekty usunięcia kolizji z siecią podziemną i napowietrzną - w przypadku konieczności wykonania- 3 egz.
6. Dokumenty wymienione w pkt 5 dodatkowo należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej w postaci plików w formacie ,,PDF" i plików tekstowych w formacie ,,DOC", przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski należy przekazać w formacie XLS (na płycie CD lub DVD).
7. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowych i uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń (w tym kosztów uzyskania map do celów projektowych).
8. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.);
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
- wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
9. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). Wykonawca winien opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania ofert. Zakazuje się dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
10. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

Dokument nr: RRG.7011.1.12.2021

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na opracowanie dokumentacji na oświetlenie parku w Piętnie" Nie otwierać przed 11.08.2021 r. do godz. 15:30" w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@tuliszkow.pl w tytule należy wpisać dopiskiem ,,Oferta na oświetlenie Parku w Piętnie" w nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia
11.08.2021 r.
do godz.
15:30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 29.10.2021 r..

Wymagania:
2. Ofertę należy przygotować wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 1 wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z poświadczeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym w formie dokumentu z wykazem osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3).
3. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5.4. Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. 6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: Cena - waga 100 %, 7. Termin otwarcia ofert: 12.08.2021 r.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy posiadającemu niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 1.1. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi wymagane doświadczenie przy realizacji zleceń o tym samych charakterze. 1.2. Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania. 3. Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do podpisania oferty). 4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 5. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca najniższą cenę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8.W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert, niepodlegające odrzuceniu, o takiej samej najniższej cenie, Wykonawcy, którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa złożona po terminie określonym w wezwaniu lub przedstawiająca cenę wyższą niż w złożonej ofercie podlega odrzuceniu.
9.W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, postępowanie zostanie zakończone bez wyboru żadnej z ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Uwagi:
Tuliszków, dnia 03.08.2021 r.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji
Ewa Walkowska
tel. 63 279 17 67
e-mail: ewa.walkowska@tuliszkow.pl 10. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.