Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka dwóch budynków

Przedmiot:

Rozbiórka dwóch budynków

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki
Babki 2
61-160 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 8788 059
babki@poznan.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 8788 059
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE do złożenia oferty do zrealizowania zadania
pn.: ,,ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW: MIESZKALNEGO -LEŚNICZÓWKI W LEŚNICTWIE MECHOWO ORAZ GOSPODARCZEGO W LEŚNICTWIE MIECZEWO"
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
jest wykonanie zamówienia pn. ,,Rozbiórka dwóch budynków: mieszkalnego -leśniczówki w leśnictwie Mechowo oraz gospodarczego w leśnictwie Mieczewo". Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę następujących obiektów budowlanych: budynek murowany mieszkalny z kancelarią leśniczego wraz z piwnicą na zewnątrz budynku, szambem (trzy zbiorniki) i ogrodzeniem stalowym na podmurówce betonowej oraz budynek gospodarczy drewniany w leśnictwie Mieczewo.
4. LOKALIZACJA:
10.1. OBIEKT NR 1 (WIERZENICA):
miejscowość Wierzenica - gmina Swarzędz, przy Ul. Kręta 3, działka ewidencyjna nr 53, obręb ewidencyjny: Wierzenica, wskazany w załączonym Opisie Technicznym-budynek mieszkalny nr 1.
10.2. OBIEKT NR 2 (MIECZEWO):
miejscowość Mieczewo - gmina MOSINA przy Ul. Szeroka nr 46, działka ewidencyjna nr 389, obręb ewidencyjny: MOSINA
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych - rozbiórkowych i ziemnych polegających na rozbiórce budynku murowanego mieszkalnego z kancelarią leśniczego z piwnicą na zewnątrz budynku, szambem i ogrodzeniem stalowym w leśnictwie Mechowo, a także budynek gospodarczy drewniany w leśnictwie Mieczewo.
2) Szczegółowy opis zakresu Przedmiotu Zamówienia jest w załączonym Opisie Technicznym Przedmiotu Zamówienia, a także Opise Technicznym i STWiORB wyk. przez TANI DOM
3) Opis obiektów
a) OBIEKT NR 1 (WIERZENICA) zlokalizowany w miejscowości Wierzenica - gm. Swarzędz, przy Ul. Kręta 3, działka ewidencyjna nr 53, obręb ewidencyjny: Wierzenica:
obejmuje budynek murowany nr inw. 110/979 jednokondygnacyjny mieszkalny z kancelarią -leśniczówka w leśnictwie Mechowo wraz z piwnicą znajdującą się na zewnątrz budynku zlokalizowaną od strony PN obiektu, a także trzy zbiorniki na nieczystości - szambo i stalowe ogrodzenie leśniczówki na podmurówce betonowej,
b) OBIEKT NR 2 (MIECZEWO) zlokalizowany w miejscowości Mieczewo - gm.MOSINA przy Ul. Szeroka nr 46, działka ewidencyjna nr 389, obręb ewidencyjny: MOSINA: obejmuje budynek gospodarczy nr inw. 108/74 jednokondygnacyjny o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym.
4) Wykonawca dokona rozbiórek obiektów budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem wszelkich zasad BHP i P.POŻ.
5) Wykonawca dokona utylizacji i wywozu powstałych odpadów rozbiórkowych na odpowiednie składowiska, co udokumentuje.
6) Wykonawca uzupełnieni brakującej ilości ziemi i wyrówna teren poprzez jego niwelację.
7) Ponadto Wykonawca dopełniani wszelkich formalności administracyjnych w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzyskanie map powykonawczych terenu.
UWAGA!!!
Zaleca się w celu wlaściwiego przygotowania oferty dokonanie wizji lokalnej w miejscu realiacji Przedmiotu Zamówienia.
7. Realizacja zamówienia i jego zakres odbędzie się na podstawie:
- oferty Wykonawcy,
- Opisu Technicznego Przedmiotu Zamówienia (OTPZ),
- Opise Techniczny i STWiORB wyk. przez TANI DOM wraz z załącznikami.
- Umowy,

Składanie ofert:
14. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY :
14.1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, wypełnionym, podpisanym odręcznie i przesłanym do Nadleśnictwa w formie skanu.
14.2. Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie do 17 Sierpnia 2021 roku do gOdz. 10:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 31 października 2021 roku
8. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 17.08.2021 r. do godz. 10:00

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone w trybie uproszczonego przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/01/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 11 stycznia 2021 roku.
Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019r.,poz. 2019 ze zm.).
9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny (waga 100%).
10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
1 doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
10.1. dysponują osobom z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nadzorującego realizację prac pełniącego funkcję Kierownika Budowy,
10.2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy o odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum zawartą w ofercie w zł w zakresie działalności objętej niniejszą umową przez cały okres obowiązywania umowy (do okazania przed podpisaniem umowy).
10.3. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania przynajmniej dwie rozbiórki podobnych budynków.
11. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
b) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia zgodnie z pkt 10.1..
c) zobowiązanie do posiadania polisy o odpowiedzialności cywilnej zgodnie z pkt 10.2.
d) Oświadczenie o wykonaniu rozbiórek budynków zgodnie z pkt 10.3. wraz z ich udokumentowaniem potwierdzającym realizację podobnych zadań rozbiórkowych (np. referencje, bezusterkowe protokoły odbioru, itp.).
e) W ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia, na podstawie aktualnych cen rynkowych (wykonawca powinien zaoferować cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178)). Cenę oferty należy podać w polskich złotych. Dla porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.
f) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
UWAGA!!!
Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie.
12. Informacje o sposobie kontaktowania się z zamawiającym oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
a) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia,
b) pytania wykonawców mogą być formułowane na piśmie, drogą elektroniczną na adres email
babki@poznan.lasy.gov.pl,
c) osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Paweł Buchwald, tel. 530 407 556, i Pani Agnieszka Stachowska 534 217 211 babki@poznan.lasy.gov.pl.
13. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Podstawą rozpatrzenia oferty jest prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.
W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowani nie mogą wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.
3) O rozstrzygnięciu wyboru oferty Nadleśnictwo powiadomi wszystkich Oferentów drogą elektroniczną e-mailem i wyznaczy termin podpisania umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.