Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż altan

Przedmiot:

Zakup i montaż altan

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
powiat: turecki
tel. 63 279 17 61 , 63 279 31 16 fax 63 279 17 70
sekretariat@tuliszkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tuliszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 279 17 61 ,
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i montaż 2 altan realizowanych w ramach zadań pn.: ,,Budowa altany grillowej wraz z zagospodarowaniem terenu" w m. Nowy Świat, ,,Budowa altany ogrodowej pokrytej gontem przy świetlicy wiejskiej w Rudzie".
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegający na budowie altan według Szczegółowej Specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w lokalizacjach określonych w Załącznikach 4 i 5
2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcję w postaci rysunków, wizualizacji lub zdjęć poglądowych. Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia.
3. Materiały niezbędne do Wykonania zadania zapewni Wykonawca. DOSTAWA materiałów na miejsce wykonania robót w zakresie Wykonawcy. Materiały budowlane niezbędne do zrealizowania robót powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, które po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie zestawienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów utrzymania zaplecza budowy, zapewnienia bezpieczeństwa dla mienia znajdującego się na terenie budowy. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz urządzeń prowizorycznych.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
6. Wymagany minimalny okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób oraz wszelkich działań na terenie budowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących bhp, ochrony środowiska naturalnego oraz innych przepisów związanych z wykonaniem umowy.

Dokument nr: RRG.7013.2.2.2021

Składanie ofert:
IV. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na budowę altan" Nie otwierać przed 10.08.2021 r. do godz. 12:30" w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@tuliszkow.pl w postaci skanu podpisanych dokumentów w tytule należy wpisać: ,,Oferta na budowę altan" w nieprzekraczalnym terminie: Do dnia
10.08.2021 Do godz.
12:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia : Termin wykonania zamówienia - do 29.10.2021 r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
III. Opis sposobu przygotowania oferty.
Ofertę należy przygotować wg wzoru zamieszczonego wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym (załącznik nr 1).
V. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. 3. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: Cena - waga 100 %,
VI. Kryteria oceny oferty
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca najniższą cenę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert, niepodlegające odrzuceniu, o takiej samej najniższej cenie, Wykonawcy, którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa złożona po terminie określonym w wezwaniu lub przedstawiająca cenę wyższą niż w złożonej ofercie podlega odrzuceniu.
4. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, postępowanie zostanie zakończone bez wyboru żadnej z ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.