Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarzad Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Lokalna2
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
+48 29 760 26 21, faks +48 29 760 26 53
zdpo-ka@wp.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491433
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 29 760 26 21, fa
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka od km 22+277 do km 22+515 i od km 22+535,60 do km 22+717
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka od km 22+277 do km 22+515 i od km 22+535,60 do km 22+717
Zamówienie obejmuje:
Roboty przygotowawcze
- Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów wysoko-ściowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- Mechanicze usunięcie warstwy humusu z darniną grubości 0,20cm z wywozem na odl. do 1 km,
- Przestawienie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach żelbetowych i fundamencie betonowym od km 22+535,60 do km 22+554 strona prawa.
Roboty rozbiórkowe
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 5cm i podbudowy grub. śr. 15cm przy wykonywaniu wykopów pod projektowane elementy odwodnienia.
Roboty ziemne
- Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład,
- Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp.
Odwodnienie
- Wykonanie wykopu pod projektowane studzienki ściekowe i przykanaliki, studnie kana-lizacyjnej, studnie chłonne i dreny odwadniające,
- Wykonanie studzienek ściekowych krawężnikowych w gotowym wykopie,
- Wykonanie studni kanalizacyjnych ? 1000 w gotowym wykopie,
- Wykonanie studni chłonnych 1200 w gotowym wykopie,
- Ułożenie przykanalików z rur PCV o średnicy 200mm w gotowym wykopie,
- Ułożenie drenów rozprowadzających z rur PCV 200 owiniętych geowłókniną na warstwie kruszywa naturalnego w gotowym wykopie,
- Zasypanie przykanalików i studzienek ściekowym studni kanalizacyjnych, studni chłon-nych gruntem kat. II przywiezionym z ukopu, z zagęszczeniem gruntu warstwami grub. 20cm.
Krawężniki i chodniki
- Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 0,15x0,30 na ławie betonowej z opo-rem,
- Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 0,08x0,30 na ławie betonowej z oporem,
- Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta pod chodnik w gruncie kat. III,
- Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm ( od km 22+647 do km 22+686,8 strona prawa),
- Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego (0-31,5mm) grubości 15cm,
- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru szarego grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem,
- Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego 0-31,5mm grubości 12cm,
-Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru szarego grubości 6cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
Oznakowanie pionowe
- Ustawienie słupków do znaków pionowych,
- Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków zakazu.
Oznakowanie poziome
- Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne chemoutwardzalne - linie ciągłe,
- j. w. lecz linie przerywane.
Zjazdy
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów,
- Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 0,12x0,25 m na ławie betonowej, ob-ramowującego podbudowę zjazdu,
-Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego (0-31,5) grubości 15cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm,
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce ce-mentowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem.
Roboty inne
- Humusowanie z obsianiem trawą skarp,
- Remont cząstkowy nawierzchni przy studzienkach ściekowych. Pozycja obejmuje wyko-nanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, warstwy wiążącej gr. 5 cm, podbudowy z kruszywa ła-manego 0-31,5 gr. 20cm.
Uwaga!
Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe nadające się ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Ostrołęce, Ul. Słoneczna 1, 07-410 Ostrołeka. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transpor-tem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
techniczna, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

CPV: 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00136011, DT.252.I.18.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491433
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/491433
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls. .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów : a) .zip b) .7Z . Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:1) Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/491433 i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". 2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi napytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platfprmazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcje/491433 w myśl Ustawy na stronie prowadzonego postępowania. Link do platformy dostępny jest również na stronie internetowej ZDP pod adresem https://www.zdp.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne. 1) Po wypełnieniu Formularza składania ofert i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk ,,Przejdź do podsumowania". 2) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesyłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 5. Rejestracja i korzystanie z Platformy: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, adres: Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. -- Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie PZP albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491433
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/491433

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: ??2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 z dopiskiem "Wadium: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka od km 22+277 do km 22+515 i od km 22+535,60 do km 22+717, nr ref. DT.252.I.18.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w
Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy P.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DT.252.I.18.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka od km 22+277 do km 22+515 i od km 22+535,60 do km 22+717
Zamówienie obejmuje:
Roboty przygotowawcze
- Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów wysoko-ściowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- Mechanicze usunięcie warstwy humusu z darniną grubości 0,20cm z wywozem na odl. do 1 km,
- Przestawienie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach żelbetowych i fundamencie betonowym od km 22+535,60 do km 22+554 strona prawa.
Roboty rozbiórkowe
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 5cm i podbudowy grub. śr. 15cm przy wykonywaniu wykopów pod projektowane elementy odwodnienia.
Roboty ziemne
- Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład,
- Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp.
Odwodnienie
- Wykonanie wykopu pod projektowane studzienki ściekowe i przykanaliki, studnie kana-lizacyjnej, studnie chłonne i dreny odwadniające,
- Wykonanie studzienek ściekowych krawężnikowych w gotowym wykopie,
- Wykonanie studni kanalizacyjnych ? 1000 w gotowym wykopie,
- Wykonanie studni chłonnych 1200 w gotowym wykopie,
- Ułożenie przykanalików z rur PCV o średnicy 200mm w gotowym wykopie,
- Ułożenie drenów rozprowadzających z rur PCV 200 owiniętych geowłókniną na warstwie kruszywa naturalnego w gotowym wykopie,
- Zasypanie przykanalików i studzienek ściekowym studni kanalizacyjnych, studni chłon-nych gruntem kat. II przywiezionym z ukopu, z zagęszczeniem gruntu warstwami grub. 20cm.
Krawężniki i chodniki
- Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 0,15x0,30 na ławie betonowej z opo-rem,
- Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 0,08x0,30 na ławie betonowej z oporem,
- Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta pod chodnik w gruncie kat. III,
- Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm ( od km 22+647 do km 22+686,8 strona prawa),
- Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego (0-31,5mm) grubości 15cm,
- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru szarego grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem,
- Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego 0-31,5mm grubości 12cm,
-Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru szarego grubości 6cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
Oznakowanie pionowe
- Ustawienie słupków do znaków pionowych,
- Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków zakazu.
Oznakowanie poziome
- Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne chemoutwardzalne - linie ciągłe,
- j. w. lecz linie przerywane.
Zjazdy
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów,
- Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 0,12x0,25 m na ławie betonowej, ob-ramowującego podbudowę zjazdu,
-Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego (0-31,5) grubości 15cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm,
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce ce-mentowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem.
Roboty inne
- Humusowanie z obsianiem trawą skarp,
- Remont cząstkowy nawierzchni przy studzienkach ściekowych. Pozycja obejmuje wyko-nanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, warstwy wiążącej gr. 5 cm, podbudowy z kruszywa ła-manego 0-31,5 gr. 20cm.
Uwaga!
Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe nadające się ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Ostrołęce, ul. Słoneczna 1, 07-410 Ostrołeka. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transpor-tem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
techniczna, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Zamawiający przewiduje wznowienie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, tj. zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 (o łącznej szacunkowej wartości zamówień podobnych na kwotę 70 000,00 zł).
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (Gw) - waga kryterium 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia - co najmniej 1 osobą posia-dającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.0.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykony-wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożli-wiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać aktu-alną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1186 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samo-dzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samo-dzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 220). Za-mawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaga-nych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w/w ustawie.
b) zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (min. 1 robotę) polegającą na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej w technologii porównywalnej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających niepodleganie wykluczenia z postępowania.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.6) ogłoszenia, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wzór załącznik nr 5 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają jeden dokument w formie załącznika Nr 5 do SWZ.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych (min. 1 robota) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości (min. 50 000,00 zł), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- wzór załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają jeden dokument w formie załącznika Nr 7 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z wzorem załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: ??2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 z dopiskiem "Wadium: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka od km 22+277 do km 22+515 i od km 22+535,60 do km 22+717, nr ref. DT.252.I.18.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w
Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy P.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik Nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
d) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w SST, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyję-tych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzo-wanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów bu-dowlanych.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego
z okoliczności wymienionych w literach a) ÷ g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłu-żej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) wysokości ceny brutto:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamó-wienia,
b) w przypadku o którym mowa w § 10 ust.2 umowy
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wyna-grodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP.
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji,
6) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót.
2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określone-go w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony bez zbędnej zwłoki. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (Gw) - waga kryterium 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.