Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rozbiórki komina

Przedmiot:

Wykonanie rozbiórki komina

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel./fax (32) 33-92-979
malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax (32) 33-92-
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
,, Wykonanie rozbiórki komina w budynku przy Al. Wojciecha Korfantego 32
w Gliwicach (działka nr 467 obręb Stare Miasto)".

Dokument nr: 158/PZ/2021/ZBM

Składanie ofert:
Forma oraz termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać jedynie w postaci elektronicznej. Skan w formacie *.pdf
podpisanej i opatrzonej formułą ,,za zgodność z oryginałem" oferty należy spakować
w formacie *.zip i przesłać w wymaganym terminie na adres:
malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl
2. W tytule lub/treści wiadomości należy wskazać numer referencyjny zamówienia i tytuł
zamówienia.
3. Termin przesyłania ofert do dnia 12.08.2021r., do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
16. Termin wykonania zamówienia do 04.10.2021r.
17. Umowa winna zostać podpisana w terminie do 3 dni od daty zaproszenia.

Wymagania:
Zawartość ofert:
1. Oferta cenowa (wartość netto, VAT, cena brutto) wraz z podaniem okresu gwarancji
(minimum 3 lata, maksimum 5 lat);według własnego wzoru.
2. W przypadki osób fizycznych prowadzących działalność aktualny wydruk z CEIDG; w
przypadku spółek odpis z KRS.
3. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (pełniącego funkcję
kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej specjalności wraz z informacją
0 sposobie dysponowania ta osobą. Należy dołączyć kserokopię uprawnień z numerem
1 rodzajem uprawnień, oraz aktualny (opłacony) wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego.
4. Potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowej (druk własny Wykonawcy).
6. Oświadczenie Wykonawcy o niezleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne lub dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat ich należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonanie decyzji właściwego organu (druk własny Wykonawcy).
7. Zaparafowany wzór umowy (w załączeniu).
8. Pełnomocnictwa (jeśli niezbędne).
9. Informacja o podwykonawcach (jeśli występują; w załączeniu).
10. Minimum 2 dowody (referencje, potwierdzenia, protokoły odbioru ect.)
potwierdzające prawidłowe zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat robót w
zakresie prac rozbiórkowych o wartości minimum 10. 000,00zł brutto każda.
11. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań wobec Miasta Gliwice.
12. Zaparafowany wzór umowy ( w załączeniu).
Kryteria oceny ofert
Numer i nazwa kryterium Wzór:
Cena 80% Liczba punktów = (Cmin /Cof * 80 * waga Gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie
Gwarancja na przedmiot zamówienia 20% Punktowane będzie przyznanie dodatkowej gwarancji ponad minimalny 3 letni (niepunktowany) okres wg schematu: 1 rok 10 pkt. 2 lata - 20pkt.
Dodatkowe informacje:
1. Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia:
a) Projekt budowlany
b) Przedmiar robót
c) Specyfikację
d) Decyzja UM
e) Wytyczne
2. Za skuteczne powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci
o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca,
Sposób powiadomienia zgodnie z decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem.
3. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia w imieniu Inwestora wykonuje Wykonawca
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
4. Oferta winna zawierać wszelkie koszty pośrednie.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę robót w systemie
dwuzmianowym.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części
robót. Roboty niewykonane, nie podlegają fakturowaniu.
7. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały
do wykonania zamówienia.
8. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając
użytkowników budynku i ich posesji za szkody.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, odpowiada za
nieprzestrzeganie tych przepisów.
10. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim
zaświadczenia o zdolności do prac objętych niniejszym zamówieniem.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały
teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania
zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnej negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie
prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamującego firmę Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie
ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji
dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Rozliczenie ryczałtowe.
18. Okres rękojmi 5 lat.
4. Zamawiający dokona otwarcia (rozpakowania) wszystkich złożonych ofert niezwłocznie,
jednak nie wcześniej niż w terminie ich składania.
5. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie braków lub
wyjaśnienie treści złożonej oferty.
6. Zamawiający opublikuje na własnej stronie internetowej zawiadomienie z otwarcia i
oceny złożonych ofert.
Osoby odpowiedzialne:

Kontakt:
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego:
Pani Małgorzata Barczewska tel./fax (32) 33-92-979, email:
malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl, (kontakt formalny).
Zapytania merytoryczne należy kierować do osoby odpowiedzialnej: Pan Patryk Zabrzewski
tel. (32) 33 -92-929, email: patryk.zabrzewski@zbmgliwice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.