Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z przebudową pomieszczenia kotłowni w budynku

Przedmiot:

Budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z przebudową pomieszczenia kotłowni w budynku

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce
powiat: pajęczański
tel.: 44 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
sulmierzyce@gminyrp.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sulmierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 44 684 60 54,
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Budowa instalacji
zbiornika na gaz płynny wraz z przebudową pomieszczenia kotłowni w budynku OSP
w Sulmierzycach".
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
podziemnym o pojemności 6400l, na działkach nr ewid. 649/4, 649/6 obręb
Sulmierzyce, polegająca na montażu podziemnego zbiornika na gaz płynny, na
żelbetowej płycie fundamentowej (prefabrykowanej) wraz z zewnętrzną instalacją
gazową prowadzoną od zbiornika do budynku remizy OSP.
2) Przebudowę pomieszczenia kotłowni węglowej na kotłownię gazową, na działkach nr
ewid. 649/4, 649/6 obręb Sulmierzyce, polegająca w szczególności na:
a) wydzieleniu kotłowni jako odrębnej sfery pożarowej,
b) wymianie drzwi zewnętrznych na nowe o wymiarach 90x210cm,
c) wymianie okna zewnętrznego na nowe o wymiarach 60x120cm,
d) obłożeniu wełną mineralną ścian zewnętrznych kotłowni przylegających do reszty
budynku zgodnie z rysunkiem K_1,
e) przymocowaniu dodatkowej płyty gipsowej GKF do istniejącego sufitu,
f) wykonaniu nowego komina spalinowego,
g) przejściu przewodów przez ognioodporne przegrody,
h) wykonaniu obróbek ściennych i wykończeniowych,
i) połączeniu projektowanej instalacji z istniejącą instalacją elektryczną oraz sanitarną
w budynku.
Zakres prac należy rozpatrywać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z załączonym do
projektu budowlanego pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych, Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami
ziemnymi przez osobę posiadająca uprawnienia określone w w/w pozwoleniu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni,
2) projekt budowlany budowy instalacji zbiornika na gaz,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
4) przedmiary robót,
5) pozwolenia na budowę
załączniki od 4 do 8 do niniejszego Zaproszenia.
Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego;
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim
(opracowanej w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej:
a) pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez
sprzeciwu,
b) oryginał/kserokopię dziennika budowy/robót,
c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do
zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej,
d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy/Robót:
o o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz ustawą Prawo budowlane
o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic,
sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali,
e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi
dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
f) oryginał/kopia projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robót
g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany
przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki
branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych
oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formie pdf.) na płycie CD/DVD,
j) ,,Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z wykazem wbudowanych
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych,
k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz
z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń.
Uwaga:
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego
przedmiotem niniejszego zamówienia.

Dokument nr: IZP.271.2.27.2021.AK

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert
odbędzie się w dniu 11.08.2021r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 21

Składanie ofert:
13.Miejsce oraz termin dostarczenia i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętym opakowaniu np. kopercie
oznaczonym wg wzoru:
Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce Ul. Urzędowa 1
,,Oferta na realizację zadania pn. ,,Budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z
przebudową pomieszczenia kotłowni w budynku OSP
w Sulmierzycach"
w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce nie później niż do dnia 11.08.2021r. do godz.
11:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Zamówienie należy zrealizować w terminie:
o rozpoczęcie robót - od dnia następnego po zawarciu umowy
o wykonanie całości Przedmiotu umowy i jego odbiór - w terminie 3 miesięcy od dnia
zawarcia umowy

Wymagania:
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren budowy (tablice
informacyjne, ostrzegawcze)
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne
poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji
zamówienia tj. który wykaże, iż dysponują osobą która pełnić będzie funkcję:
a) kierownika budowy branży instalacyjnej sanitarnej posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane,
b) kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane,
c) kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone
przepisami ustawy Prawo budowlane.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 z
późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na
terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o za uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 220 z późn. zm.).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1117), osoby wyznaczone
do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
? nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych
do kierowania robotami budowlanymi, oraz
? posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku
braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych
osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące
świadczenia usług transgranicznych.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu -
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru określonego
w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
6. Wykonawca udziela gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
7. Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia.
8. Formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę
(również te złożone na załączonych do niniejszego Zaproszenia wzorach) muszą być
podpisane - za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
10. Zamawiający informuje o możliwości kierowania pytań do niniejszego zaproszenia w
terminie do dnia 05.08.2021 r. do godz. 10.00. Odpowiedzi na pytania otrzymane po
terminie podanym powyżej nie zostaną udzielone.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia bez wyboru oferty.
12.Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %
Do obliczenia zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn - cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb - cena oferty badanej
100 - wskaźnik stałysulmierzyce@gminyrp.pl
100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny
15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
16. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek (przyjmuje jako podstawę dokonania poprawek cenę netto
podaną słownie)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.