Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie skaningu zabytkowych budynków wraz z m. in. prześwietleniem warstw i badaniami...

Przedmiot:

Wykonanie skaningu zabytkowych budynków wraz z m. in. prześwietleniem warstw i badaniami stanu zachowania i okresu powstania wraz z pracami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Getta Warszawskiego
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: 22 419 92 50
projekt@1943.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 22 419 92 50
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Muzeum Getta Warszawskiego
zaprasza do złożenia oferty na:

WYKONANIE ZBIORCZEGO MODELU DWÓCH BUDYNKÓW (SZPITALA
I LABORATORIUM)
NA TERENIE KOMPLEKSU DAWNEGO SZPITALA NA UL. SIENNEJ 60 WRAZ
Z WIĘŹBĄ DACHOWĄ
Wykonanie skaningu zabytkowych budynków d. Szpitala wraz z m. in. prześwietleniem warstw i badaniami stanu zachowania i okresu powstania wraz z pracami towarzyszącymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania
Terminwykonania przedmiotu zamówienia.

CPV: 71000000-8, 71251000-2

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2021 r. w sposób wskazany w pkt IX.2.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną rozpatrzone.

Wymagania:
Wykonawca wykona zamówienie w terminie zadeklarowanym w Ofercie jednakże nie dłuższym niż 80 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, iż:

w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej dwie usługi, gdzie każda z tych usług polegała na: inwentaryzacji szczegółowej opracowanej na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego, wykonanej dla minimum jednego budynku wpisanego do rejestru zabytku lub gminnej ewidencji zabytków o kubaturze każdego budynku nie mniejszej niż 8 000,00m3.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca ma obowiązek złożyć:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych w Ogłoszeniu oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw lub gdy złożone oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega, że prawo wezwania, o którym mowa pkt. 3 powyżej może wykonać jedynie wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres projekt@1943.pl
Oferta powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.
Składając ofertę za pośrednictwem poczty e-mail, Wykonawca ma obowiązek przekazać ofertę jako fotokopię (skan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ lub podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację osoby podpisującej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W ofercie Wykonawca poda:
Cenę brutto za realizację zamówienia
Oferowany termin wykonania zamówienia w dniach kalendarzowych.

Sposób obliczenia ceny oferty.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia, Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.
Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty podróży, zakwaterowania, podatek od towarów i usług a także wszelkie inne opłaty, daniny, składki w tym w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych, jeżeli Wykonawca będący osobą fizyczną podlegałby takim ubezpieczeniom.
Badanie ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
została złożona po terminie składania ofert;
została złożona przez wykonawcę, podlegającego wykluczeniu z postępowania
jest niezgodna z przepisami ustawy lub jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
jej treść jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu chyba, że zachodzi przypadek, o którym mowa ust. 1 pkt 3;
została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
innych przepadkach, jeśli zostały one wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeśli zamawiający określił te warunki w ogłoszeniu.

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Cena

70

2.

Termin wykonania zamówienia

30

RAZEM

100

W kryterium ,,Cena" najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 70): cena oferty ocenianej.

W kryterium ,,Termin wykonania zamówienia" najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta, w której zaproponowany został najkrótszy termin wykonania zamówienia, natomiast pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (najkrótszy oferowany termin x 30): termin oferowany w ofercie ocenianej.

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty otrzymane przez ofertę w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane. Wynik będzie liczbą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.
Najkorzystniejszą ofertę złoży ten Wykonawca, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia.

Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4 do Ogłoszenia.

Kontakt:
Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną (e-mail).
Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres email projekt@1943.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres:

email: projekt@1943.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.