Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Parzęczew
Południowa 1
95-045 Parzęczew
powiat: zgierski
427186047
j.olczak@parzeczew.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62601
Województwo: łódzkie
Miasto: Parzęczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 427186047
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia nieprzekraczającego wartości kwoty 130 000 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego (we wszystkich branżach robót) nad realizacją zadania pn. ,,Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy Ul. Południowej 1a prowadząca do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju", w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV".
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.06.03.01-10-0002/20 - Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego (we wszystkich branżach robót) nad realizacją zadania pn. ,,Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy Ul. Południowej 1a prowadząca do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju", w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV".
Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020. poz. 1333 ze zm.). Szczegółowe obowiązki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i Rozwój Potencjału Społeczno - Gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i Rozwoju Potencjału Społeczno - Gospodarczego - ZIT i podlega rygorom wynikającym z tego tytułu.
Realizacja wymienionego zadania inwestycyjnego polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy Ul. Południowej 1a prowadząca do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju. Teren inwestycji jest częściowo zabudowany przez budynek stanowiący obecnie pustostan. Planowane przedsięwzięcie zakłada przebudowę i remont pomieszczeń, które zaadaptowane zostaną na Regionalne Centrum Rozwoju. Obiekt zostanie rozbudowany o dodatkową część. Teren inwestycji utwardzony jest pod miejsca parkingowe. Istniejąca część projektowanego obiektu pozostanie w swej formie bez zmian za wyjątkiem przebudowy przedsionka. Część dobudowana składać się będzie z 2 części: pierwsza nawiąże do wysokości obiektu istniejącego, druga (nad multimedialną salą konferencyjną) zwiększająca nieznacznie wysokość obiektu. Od strony północnej i wschodniej zaprojektowane zostały tarasy, schody i pochylnie. Budynki będą ze sobą połączone. Do projektowanej części budynku prowadzić będą 4 wejścia w tym 2 główne. Dachy zaprojektowano jako płaskie z attyką tak by nawiązać kształtem do istniejącej bryły budynku. Ne elewacji przy wejściu głównym do budynku (elewacja północna) zaprojektowano umiejscowienie ekranu LED. W budynku utworzone zostaną pomieszczenia m.in.: przedsionek z poczekalnią, popieszczenia biurowe, komunikacja, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie techniczne, serwer, sala konferencyjna, sala zajęć plastycznych/zaplecze grupy występującej, magazyn, 3 WC, przedsionek, szatnia, rozdzielnia kelnerska, zmywalnia, pomieszczenie porządkowe, kuchnia, pomieszczenie dezynfekcji jajek/obieralnia warzyw, chłodnia i mroźnia, pomieszczenie gospodarcze i magazyn dokumentów.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego użytkowania budynku, w tym w zakresie:
- w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (m.in. fundamenty, ściany, dach),
- w zakresie instalacyjnym (m.in. wod.-kan., c.o., c.w.u., elektrycznych, wentylacyjnych, paneli fotowoltaicznych)
- w zakresie wykończenia (m.in. malowanie ścian, wykonanie nawierzchni podłóg). Całość obiektu zostanie poddana pracom w zakresie izolacji termicznej.
Stan istniejący: powierzchnia użytkowa około 410 m2
Stan projektowany: powierzchnia użytkowa około 200 m2
Łączna powierzchnia użytkowa po wykonaniu robót 610 m2
Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego dotyczącego Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy Ul. Południowej 1a prowadząca do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju", znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego tj.:
https://bip.parzeczew.nv.pl

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 2021-26630-62601

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
Gmina
Parzęczew
Miejscowość
Parzęczew

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek działania siły wyższej,
b) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania niektórych prac, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych prac,
c) zostaną wprowadzone zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy,
d) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu,
e) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia,
f) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
g) Wszelkie zmiany korzystne dla Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi. Zamawiający wymaga wskazania osoby inspektora nadzoru
z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
o konstrukcyjno-budowlanej,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie,
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
O zamówienie nie mogą ubiegać się osoby, którzy pełnią lub pełnili funkcję Kierownika Budowy / Robót na innej budowie (w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty składania ofert) albo są zatrudnieni u Wykonawcy, który realizować będzie zadanie inwestycyjne, o którym mowa w rozdziale III punkt 4 niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenia przynależności do izby oraz decyzje o posiadanych uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami. Dokumenty
te winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-04
Data ostatniej zmiany
2021-08-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o powyższy wybór.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jakub Olczak
tel.: 427186047
e-mail: j.olczak@parzeczew.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.