Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
395z dziś
4918z ostatnich 7 dni
18013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PŁONIAWY-BRAMURA
83A
06-210 Płoniawy-Bramura
powiat: makowski
297178061
urzad@ploniawy-bramura.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płoniawy-Bramura
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 297178061
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem Części I jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodkowo-Załogi, działka nr ewid. 1, 71, 53, obręb Chodkowo-Załogi, gmina Płoniawy-Bramura, na długości 1000 mb o szerokości jezdni 4,0 m z obustronnym umocnieniem poboczy na szerokości 0,50m.

b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:
- roboty pomiarowe
- obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00m
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 4 cm na szerokości 4,10 metra
- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 3 cm na szerokości 4,00 metrów
- obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym na szerokości 0,50 metra i grubości 7 cm

a) Przedmiotem Części II jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoniwy, działka nr ewid. 12, obręb Gołoniwy, gmina Płoniawy-Bramura, na długości 1000 mb o szerokości jezdni 4,0 m z obustronnym umocnieniem poboczy na szerokości 0,50m.

b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:
- roboty pomiarowe
- obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00m
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 4 cm na szerokości 4,10 metra
- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 3 cm na szerokości 4,00 metrów
- obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym na szerokości 0,50 metra i grubości 7 cm

CPV: 45111200-0, 45233140-2, 45233220-7, 45233320-8

Dokument nr: 2021/BZP 00136130, OR.SI.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.ploniawy-bramura.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, że w
przedmiotowym postępowaniu ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe
środki dowodowe sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym i podpisem osobistym oraz przesyła za
pomocą systemu miniPortalu oraz platformy ePUAP.
1) Zamówienie realizowane będzie przy udziale: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz
Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Urząd Gminy Płoniawy-
Bramura, adres: Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
urzad@ploniawy-bramura.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony
danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://miniportal.uzp.gov.pl/ na zasadach określonych w Rozdziale III podrozdziale 1

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.