Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
powiat: Poznań
dzpuam@amu.edu.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach UAM w Poznaniu - miasto Słupca, Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i
radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - miasto Słupca, powiat słupecki, Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu.
Odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego na pytania składane
przez Wykonawców należy uwzględnić w wycenie ofertowej.
Termin płatności faktury stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: obiekty UAM wymienione w załączniku A do SWZ. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców jeżeli są już znani.

CPV: 75251110-4

Dokument nr: 2021/BZP 00135910, ZP/637/U/21/1

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-ProPublico.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej: a) za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl. Za
datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną winny być kierowane na adres: czerniak@amu.edu.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: "Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu - miasto Słupca, powiat słupecki, Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu" - znak sprawy: ZP/637/U/21/1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://epropublico.
pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: a) podpisie zaufanym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346); b) podpisie osobistym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx,.xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
XAdES;c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.-Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań. Tel.: 61 829 40 00, e-mail:
iod@amu.edu.pl 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary, kontakt: adres iod@amu.edu.pl;3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 4) odbiorcami przekazanych przez
Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: https://e-ProPublico.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/637/U/21/1
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i
radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - miasto Słupca, powiat słupecki, Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu.
Odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego na pytania składane
przez Wykonawców należy uwzględnić w wycenie ofertowej.
Termin płatności faktury stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: obiekty UAM wymienione w załączniku A do SWZ. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców jeżeli są już znani.
4.2.6.) Główny kod CPV: 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierającą
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Cena brutto oferty (C) - 60% i Termin płatności faktury (P) - 40% . Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium i dodane do siebie. P = C x 60 % + P x 40%. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) W przypadku stosowania toru radiowego jako podstawowego - Pozwolenie Radiowe dla każdej lokalizacji wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (jeżeli dotyczy) Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
2) Oświadczenie o zawartej umowie z Komendantem Państwowej/Miejskiej Straży Pożarnej właściwej terenowo na monitorowanie sygnałów alarmowych i stwierdzeniem że umowa nie została wypowiedziana. Zgodnie z: Art.5 Ustawy o ochronie p.poż oraz - § 31 Rozp. MSWiA z dn. 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
3) Aktualny Certyfikat zgodności urządzeń nadawczych oraz Świadectwo Dopuszczenia dla stosowanego systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych wydane przez CNBOP. Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
4) Deklaracja, o możliwości spełnienia Wymagań Komendantów Miejskich/Powiatowych właściwych dla danego terenu, które zostały przez nich wydane w oparciu o ,,Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy PSP lub wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP " wydane przez KG PSP w Warszawie. Aktualnie obowiązujący w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej dokument wprowadzony przez Komendanta Głównego PSP do wykorzystania przez terenowe jednostki PSP (par. 31 rozporządzenia MSWiA z dn.7.06.2010 r.)
5) Oświadczenie o lokalizacji Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych oraz Centrum Monitoringu Operatora Systemu z ciągłą 24 godzinną obsługą.
Informacja dla zamawiającego, że Operator dysponuje swoim Centrum. Taki zapis znajduje się również w Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) W przypadku stosowania toru radiowego jako podstawowego - Pozwolenie Radiowe dla każdej lokalizacji wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (jeżeli dotyczy) Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
2) Oświadczenie o zawartej umowie z Komendantem Państwowej/Miejskiej Straży Pożarnej właściwej terenowo na monitorowanie sygnałów alarmowych i stwierdzeniem że umowa nie została wypowiedziana. Zgodnie z: Art.5 Ustawy o ochronie p.poż oraz - § 31 Rozp. MSWiA z dn. 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
3) Aktualny Certyfikat zgodności urządzeń nadawczych oraz Świadectwo Dopuszczenia dla stosowanego systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych wydane przez CNBOP. Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
4) Deklaracja, o możliwości spełnienia Wymagań Komendantów Miejskich/Powiatowych właściwych dla danego terenu, które zostały przez nich wydane w oparciu o ,,Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy PSP lub wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP " wydane przez KG PSP w Warszawie. Aktualnie obowiązujący w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej dokument wprowadzony przez Komendanta Głównego PSP do wykorzystania przez terenowe jednostki PSP (par. 31 rozporządzenia MSWiA z dn.7.06.2010 r.)
5) Oświadczenie o lokalizacji Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych oraz Centrum Monitoringu Operatora Systemu z ciągłą 24 godzinną obsługą.
Informacja dla zamawiającego, że Operator dysponuje swoim Centrum. Taki zapis znajduje się również w Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument ten podpisuje
pełnomocnik.
- Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument ten podpisuje
pełnomocnik.
- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio: - wykonawcy, - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, - podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy).
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienie
publicznego, którego dotyczy; 2 ) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli w postępowaniu są wymagane. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach przewidzianych w paragrafach poprzedzających niniejszej umowy oraz:
a) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) w przypadku zmiany osób wymienionych w § 4 ust. 1 i 2,
c) w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Wykonawca otrzyma wynagrodzenie przy uwzględnieniu ceny jednostkowej netto powiększonej o kwotę VAT, wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem postanowień § 8,
e) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem postanowień § 8,
f) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem postanowień § 8,
g) w przypadku zmiany podwykonawcy/podwykonawców - w takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano,
h) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierającą
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Cena brutto oferty (C) - 60% i Termin płatności faktury (P) - 40% . Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium i dodane do siebie. P = C x 60 % + P x 40%. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.