Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
29 74 376 00, 29 743 76 11, Faks: 29 743 76 05
zp@szpitalwyszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: ---
Nr telefonu: 29 74 376 00, 29 743
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania
budowlanego ,,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do
transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego (w tym dokumentacja
projektowa wraz z pozwoleniami)".
2. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej (w tym architektura i technologia) wraz ze wszystkimi instalacjami i wyposażeniem spełniającym wymagania określone w normach i przepisach odnoszących się do przedmiotu zamówienia oraz zawierającej wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Udział w przeprowadzanym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania budowlanego pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego" w zakresie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących w/w dokumentacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia analizy ofert w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Komisję Przetargową. 4. Sprawowanie nadzoru autorskiego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71210000-7, 71248000-8, 71310000-4

Dokument nr: DEZ/Z/341 /PU-12/2021/JW

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 11.08.2021 roku do godz. 10.00 2. Oferty należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. 3. Ofertę należy złożyć na adres: zp@szpitalwyszkow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia (okres, data) 1. Termin wykonania dokumentacji projektowej (termin złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) nie dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy. 2. Całkowity termin wykonania umowy (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę robót budowlanych) - Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić terminu zakończenia zadania inwestycyjnego.

Wymagania:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 Września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021
r. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i termin realizacji w/w opracowania dla SPZZOZ
w Wyszkowie.
Podstawowe akty prawne Dokumentacja będzie zrealizowana zgodnie z polskim prawem, a w szczególności poniższymi aldami prawnymi:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. póz. 1333 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , póz. 2072). Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( dz. U. z 2003 r. nr 169, póz. 1650). Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. 2021 r. póz. 1129). Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych. . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytlcowym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130 póz. 1388). Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r. póz. 1062 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestycyjnego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie fiinkcjonalno- użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 130 póz. 1389 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r.. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (t.j. Dz. U. 2016 r. póz. 811 ze zm.). Polskie.. normy wprowadzające normy europejskie zharmonizowane z dyrektywą 95/16/WE dla dźwigów elektrycznych.
Opis kryteriów wyboru Wykonawcy C - Cena - 90 % (maximum 90 pkt.) Wartość punktowa dla kryterium ,,Cena" będzie wyliczana według wzoru: C min C x 90 Cof C - liczba punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku) C min - najniższa cena spośród oferowanych C 0f-- cena z ocenianej oferty T - Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę -10 % ( maximum 10 piet.) Realizacja w terminie do 60 dni - 10 %
Realizacją w terminie do 90 dni -- 0 % Maksymalny termin realizacji 90 dni. Oferty z terminem powyżej 90 dni będą podlegały odrzuceniu.
Warunki udziału - wymogi Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie w projektowaniu budynków, obiektów budowlanych i konstrukcji dźwigów osobowych w obiektach użyteczności publicznej. Zrealizował w terminie ostatnich 5 lat minimum 2 zadania, każde z zadań o wartości, co najmniej 500.000 zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożony wraz z referencjami Załącznik nr 7 b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają wymagane prawem uprawnienia tj.: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania w poszczególnych branżach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającymi poniższe kwalifikacje: 1) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe i posiada aktualny wpis do rejestru zawodowego; 2) osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe i posiada aktualny wpis do rejestru zawodowego; 3) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe i posiada aktualny wpis do rejestru zawodowego. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożony wraz z referencjami Załącznik nr 6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do przedłożenia kopii uprawnień osób, 0 których mowa powyżej. c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące zakresem przedmiot zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000 zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie kopia aktualnej na dzień składania oferty polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. d) posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożony Załącznik nr 3 1 Załącznik nr 4.
Istotne warunki zamówienia 1. Termin płatności: 60 dni od
daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 2. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy.
Sposób przygotowania oferty: Oferta może być podpisana tylko przez osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 5. Oferta powinna zawierać: a) . Załącznik nr 2-Formularz oferty b) Załącznik nr 3 - Potwierdzenie spełnienia warunków c) Załącznik nr 4 - Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
d) Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia -wymagane uprawnienia e) Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - doświadczenie f) Polisę ubezpieczeniową wraz z potwierdzeniem zapłaty. g) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 6. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania, c) Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełnia warunków udziału w postępowaniu, d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru: Zamawiający będzie miał prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania ' wyboru, jeżeli: a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania, b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, d) postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Warunki odwołania postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy dokonali złożenia oferty.
Pozostałe wymagania Termin związania ofertą wynosi 30 dni. SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów składania ofert, poprawy w złożonych ofertach oczywistych błędów rachunkowych, wystąpienia do Wykonawców (Oferentów) o wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, negocjacji ceny i warunków wykonania, zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia postępowania lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn.
Informacyjnie:
1. Wykonawca ma prawo do zadawania pytań do dnia 06.08.2021 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.