Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zestawu szkoleniowego do nauki pomiarów instalacji elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa zestawu szkoleniowego do nauki pomiarów instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: TEB Edukacja Sp. z o.o
aleja Niepodległości 2
61-874 Poznań
powiat: Poznań
618853444
jacek.kulik@teb-edukacja.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62612
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: 618853444
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.08.06.00-32-K030/20 - Zawodowcy w Oddziale TEB Edukacja w Szczecinie

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu szkoleniowego do nauki pomiarów instalacji elektrycznych
(1 sztuka), wraz dodatkowymi materiałami szkoleniowymi, zgodnie ze specyfikacją sprzętu stanowiącą Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Wybór Wykonawcy odbywał się będzie z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 31680000-6, 38300000-8

Dokument nr: 2021-216-62612, DPF66_14

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
4. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie wskazanym przez siebie w formularzu ofertowym, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT) lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2) polegających na dostarczeniu typów i modeli urządzeń innych niż zaoferowane, w przypadku gdy urządzenia wskazane w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie urządzeń innych niż zaoferowane w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze od urządzeń zaoferowanych; zmiana typów i modeli urządzeń nie może powodować zmiany ceny jednostkowych brutto za urządzenia.
2. Umowa może zostać również zmieniona w przypadku zmiany nazw Stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), danych teleadresowych.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia zamówienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany podpisanych dokumentów).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, tj. Załącznik nr 3: Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz parametry techniczne oferowanego sprzętu (wzór własny).
3. Cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
o Nazwę i adres Zamawiającego, tj. TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
o Nazwę zamówienia: Dostawa sprzętu w ramach doposażeni pracowni zawodowej Technika Elektryka w ramach Projektu ,,Zawodowcy w Oddziale TEB Edukacja w Szczecinie" nr RPZP.08.06.00-32-K030/20. Nie otwierać przed godz. 12:00 do dnia 12.08.2021 r.
o Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
VIII. Miejsce złożenia oferty:
7. Oferta w formie pisemnej musi być złożona w:
TEB Edukacja Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Kancelaria II p.
lub w formie elektronicznej na adres joanna.matyjek-rutkowska@teb-edukacja.pl
lub za pośrednictwem portalu baza konkurencyjności
8. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.08.2021 r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
9. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem lub osobiście w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00, za wyjątkiem ostatniego dnia, tj. 12.08.2021r., w którym to oferty można składać do godziny 12:00 lub drogą elektroniczną lub za pośrednictwem portalu baza konkurencyjności.
10. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta.
11. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację telefoniczną i mailową w ww. sprawach.
2. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłek.
3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wskazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą ilość otrzymanych punktów, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru w sposób, o którym mowa w pkt XI ust. 5, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
9. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-04
Data ostatniej zmiany
2021-08-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,Cena" (70%, tj. 70 pkt.) zostaną obliczone według wzoru:
Najniższa oferowana cena za zamówienie
Liczba punktów = --------------------------------------------------------------- x 70
Analizowana oferowana cena za zamówienie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty za kryterium ,,Gwarancja" (20%, tj. 20 pkt.) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie:
o okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt.,
o okres gwarancji od 25 do 36 miesięcy - 5 pkt.,
o okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy - 10 pkt.
o okres gwarancji powyżej 48 miesięcy - 20 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty za kryterium ,,Termin dostawy" (10%, tj. 10 pkt.):
o w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy - 10 pkt.
o w terminie od 8 do 14 dni od daty podpisania umowy - 5 pkt.
o w terminie od 15 do 21 dni od daty podpisania umowy - 2 pkt
o w terminie od 22 do 30 dni od daty podpisania umowy - 0 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jacek Kulik
tel.: 618853444
e-mail: jacek.kulik@teb-edukacja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.