Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
686z dziś
5209z ostatnich 7 dni
18304z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łyse
Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
powiat: ostrołęcki
+48297725003, faks +48297725003 wew. 41
sekretariat@gminalyse.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łyse
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48297725003, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse
Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Zadanie finansowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przedmiotem zamówienia pod nazwą: ,,Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse" jest zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łyse, na działce o numerze ewidencyjnym nr 373/1, gmina Łyse, woj. Mazowieckie.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ww. obiektu.
5.1.1. Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w całości i składać się będzie z zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu przedmiotu zamówienia, tj.:
o robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji,
o robót drogowych:
o budowy parkingów ,
o placów manewrowych i dróg wewnętrznych,
o robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:
- sieci wodociągowych i p.poż., z włączeniem się do istniejących sieci wodociągowych (socjalnej i technologicznej), w granicach terenu inwestycji,
- sieci kanalizacji deszczowej ,,czystej" (z powierzchni dachów),
- sieci kanalizacji deszczowej z dróg i placów wraz z separatorem,
- sieci kanalizacji sanitarnej, z włączeniem się do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
- sieci elektroenergetycznych, z włączeniem się do doprowadzonej na teren inwestycji, zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,
o robót budowlanych budowy posadowienia wszystkich obiektów inwestycji,
o ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtką,
o zieleni ochronnej i ozdobnej,
o ścieżki dydaktycznej z elementami edukacji w zakresie świadomości ekologicznej w szczególności na potrzeby uczniów szkół podstawowych oraz średnich
5.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Uwaga: Zakres prac polegających na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz niwelacja terenu bez warstwy podbudowy wykonany zostanie przez inwestora we własnym zakresie.
5.3. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
42923110-6 Maszyny ważące
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielnych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140-2 Roboty drogowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

5.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego na okres nie krótszy niż 5 lat.
5.5. Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
5.6. Na podstawie art. 95 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu, organizacji i realizacji robót budowlanych: wykonywanie bezpośrednio robót budowlanych w zakresie projektowania i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawiera załącznik nr 7 do SWZ - ogólne warunki umowy.
5.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
5.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5.9. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
5.10. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający zapewni każdemu Wykonawcy możliwość wejścia na przyszły teren budowy i swobodne zbieranie informacji.
5.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Uzasadnienie: Podział zamówienia groziłby ograniczeniem konkurencji, albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.14. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5.15. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5.16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
5.17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.18. Zamawiający nie określił w SWZ wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV: 45000000-7, 42923110-6, 45111200-0, 45111291-4, 45112710-5, 45200000-9, 45222000-9, 45222100-0, 45231300-8, 45232130-2

Dokument nr: 2021/BZP 00135758, GZP.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminalyse.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminalyse.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@gminalyse.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminalyse.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja". Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godz. pracy Zamawiającego: w godz.: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek - 7.30 - 17.00, piątek - 7.30 - 14.00). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8.8 niniejszego Rozdziału: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Łyse; https://gminalyse.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja". Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję ,,Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni prze upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego - Platforma zakupowa Gminy Łyse tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument" W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminalyse.pl (nie dotyczy składania ofert). Informacje na temat wymagań sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających pracę na Platformie Zakupowej oraz formatów przesyłanych danych znajdują się w rozdziale VIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łyse z siedzibą w Łysych, Ul. Ostrołęcka 2,
kod pocztowy: 07-437.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Urzędzie Gminy Łyse.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
5. Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Inspektorem Danych Osobowych jest: dr Bartosz Mendyk adres e-mail: iod@gminalyse.pl.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) , Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 10:00
Miejsce składania ofert: https://gminalyse.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

Wymagania:
17.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
17.2. Wadium może być wniesione w formie, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
17.3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Gmina Łyse prowadzony przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Oddział w Łysych numer rachunku 47 8920 0001 0017 5362 2000 0050 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium - Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego.
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
17.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
17.6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
17.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
17.8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse".
17.9. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp,
17.10. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
17.11. Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.12. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3.
17.13. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GZP.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Zadanie finansowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przedmiotem zamówienia pod nazwą: ,,Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse" jest zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łyse, na działce o numerze ewidencyjnym nr 373/1, gmina Łyse, woj. Mazowieckie.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ww. obiektu.
5.1.1. Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w całości i składać się będzie z zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu przedmiotu zamówienia, tj.:
o robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji,
o robót drogowych:
o budowy parkingów ,
o placów manewrowych i dróg wewnętrznych,
o robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:
- sieci wodociągowych i p.poż., z włączeniem się do istniejących sieci wodociągowych (socjalnej i technologicznej), w granicach terenu inwestycji,
- sieci kanalizacji deszczowej ,,czystej" (z powierzchni dachów),
- sieci kanalizacji deszczowej z dróg i placów wraz z separatorem,
- sieci kanalizacji sanitarnej, z włączeniem się do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
- sieci elektroenergetycznych, z włączeniem się do doprowadzonej na teren inwestycji, zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,
o robót budowlanych budowy posadowienia wszystkich obiektów inwestycji,
o ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtką,
o zieleni ochronnej i ozdobnej,
o ścieżki dydaktycznej z elementami edukacji w zakresie świadomości ekologicznej w szczególności na potrzeby uczniów szkół podstawowych oraz średnich
5.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Uwaga: Zakres prac polegających na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz niwelacja terenu bez warstwy podbudowy wykonany zostanie przez inwestora we własnym zakresie.
5.3. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
42923110-6 Maszyny ważące
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielnych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140-2 Roboty drogowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

5.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego na okres nie krótszy niż 5 lat.
5.5. Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
5.6. Na podstawie art. 95 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu, organizacji i realizacji robót budowlanych: wykonywanie bezpośrednio robót budowlanych w zakresie projektowania i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawiera załącznik nr 7 do SWZ - ogólne warunki umowy.
5.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
5.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5.9. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
5.10. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający zapewni każdemu Wykonawcy możliwość wejścia na przyszły teren budowy i swobodne zbieranie informacji.
5.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Uzasadnienie: Podział zamówienia groziłby ograniczeniem konkurencji, albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.14. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5.15. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5.16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
5.17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.18. Zamawiający nie określił w SWZ wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42923110-6 - Wagi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego) do wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
W ramach powtórzenia podobnych robot budowlanych przewiduje się m. in.:
- zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu budowli i budynków z zagospodarowaniem terenu i instalacjami.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie
się kierował następującym kryteriami: 1.Cena - waga kryterium 60%, 2.Gwarancja - waga kryterium 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
14.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
14.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
14.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
14.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca:
a) złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę minimum 2 500 000,00 zł;
b) złoży dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 500 000,00 zł;
14.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze w zakresie proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o całkowitej wartości robót minimum 2 500 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę - wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ).
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę - wykaz osób (załącznik nr 6 do SWZ).
14.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 14.2.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie.
14.4. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
14.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 14.2 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
14.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
14.4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 14.5.2. potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
14.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
14.5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14.4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
14.5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
14.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę minimum 2 500 000,00 zł;
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 500 000,00 zł.
c) wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto każda - załącznik nr 4 do SWZ,
Dowodami, o których mowa są:
? referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
d) wykaz osób (co najmniej jedna osoba), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,

15.4.3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zgodnie z rozdziałem VIII SWZ).
15.4.4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w 15.1 SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
15.4.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
15.4.1. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia lub inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Więcej informacji na temat w/w dokumentów oraz wymagań stawianych wykonawcom mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w pkt 15.4.1 SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
10.14. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 1do SWZ;
b) oświadczenie (a) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 15.1. SWZ - zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
d) oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy);
e) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
f) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
h) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
17.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
17.2. Wadium może być wniesione w formie, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
17.3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Gmina Łyse prowadzony przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Oddział w Łysych numer rachunku 47 8920 0001 0017 5362 2000 0050 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium - Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego.
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
17.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
17.6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
17.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
17.8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse".
17.9. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp,
17.10. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
17.11. Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.12. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3.
17.13. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia . Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
7.5. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
7.5.1. terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
? wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
? wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę),
? aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
? konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
? okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmian umowy w związku z wpływem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy w oparciu o art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi1) (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). Okoliczności mogą dotyczyć:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 w/w ustawy;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności w/w termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego, złożony w terminie 14 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

7.5.2. zmiany sposobu realizacji części zadania wynikająca z konieczności ewentualnego dostosowania robót budowlanych do zmiennych w terenie oraz związane z tym faktem zmiany łącznego wynagrodzenia wykonawcy:
? wartość wprowadzanych zmian nie może doprowadzić do znaczącego (ponad 15%) zwiększenia całkowitego wynagrodzenia wykonawcy,
? konieczność wprowadzenia zmian potwierdzona zostanie przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i zaakceptowana przez zamawiającego.
7.5.3. wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp w przypadku:
- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wartość wynagrodzenia będzie liczona od wartości netto plus obowiązująca stawka podatku,
- w przypadkach wymienionych w art. art. 436 pkt 4 lit. b tiret 2,3,4 i 5 - jeżeli inflacja wzrośnie o 10% (liczona w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług publikowany przez GUS), wtedy wartość wynagrodzenia zostanie zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale VII SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie
się kierował następującym kryteriami: 1.Cena - waga kryterium 60%, 2.Gwarancja - waga kryterium 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.