Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przasnysz
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz
powiat: przasnyski
tel. 29 752 27 09 wew. 37
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przasnysz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 29 752 27 09 we
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest
tj. z pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich i falistych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Przasnysz.
2. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: demontaż, odbiór transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Szacunkowa ilość azbestu:
- demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych w ilości ok. 2,175 Mg oraz
- odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych w ilości ok. 83,810 Mg
4. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.
5. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości.
6. Wykonawca powinien wykazywać gotowość podjęcia prac następnego dnia od dokonania zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.
7. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)
2) Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.)
3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)
4) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2119 ze zm.)
5) Ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o przewozach towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 154 ze zm.)
6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( t. j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824)
7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)
8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń , w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31)

8. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
1) Demontaż - usuwanie elementów pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest;
2) Zbieranie i zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej posesji objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie. Ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo - cementowych) przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy - z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej:
a) Imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest
b) Wskazanie miejsca odbioru
c) Datę odbioru
d) Ilość odebranych odpadów
e) Rodzaj odpadu
f) Podpis właściciela/użytkownika
4) Przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek
5) Uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska- po zakończeniu prac wraz z oświadczeniem właściciela o doprowadzeniu działki do należytego stanu
6) Transport zebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia
7) Przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów
8) Przyjmuje się, że 1 m2 wyrobów zawierających azbest- pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych waży 14,5 kg
9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia
10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe związane z realizacją zamówienia ,wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem prac
11) Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
1) karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych
2) Oryginały protokołów odbioru prac sporządzone pomiędzy Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości zawierające wystawione przez Wykonawcę Oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)
3) Dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) każdego usuniętego pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest (przed i po wykonaniu prac) wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2 - 4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt budowlany wymieniony w wykazie).

10. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.

13. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie, w miejscach gdzie wykonywana będzie usługa w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.

14. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD).

15. Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione dokumenty winny być dostarczone/przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania bez uwag.

16. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego zadania w przypadku braku kart przekazania odpadów i/lub innych dokumentów określonych w opisie.

17. Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag , tzn. Wykonawca wykona usługę i dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2021 roku r. do godz. 13:00
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przasnyszu Ul. Św. St. Kostki 5 .

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania - do dnia 10.10.2021 r.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodu:
1) niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub
2) braku możliwości demontażu lub zabrania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości z przyczyn wynikających po stronie właściciela/ użytkownika
Zamawiający może na wniosek Wykonawcy przedłużyć termin realizacji umowy o liczbę dni niezbędną do realizacji zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż do 15.10.2021 r.

Wymagania:
Kryterium oceny ofert cena - 100 %
1) Cenę ofertową stanowi kwota podana w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
2) Wykonawca oblicza cenę poprzez wypełnienie kosztorysu ofertowego - załącznik do zapytania ofertowego.
3) W ofercie należy uwzględnić podatek VAT, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4) Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę kwotę brutto.
5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas przygotowania oferty wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca przedstawi obligatoryjnie obok ceny łącznej brutto za wykonanie całego zamówienia ryczałtowe stawki jednostkowe dla każdego zadania:
- demontaż, odbiór transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych
-odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
2) Cena może być tylko jedna. Cena stawki jednostkowej za poszczególne pozycje nie ulegają zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
3) Cenę brutto łącznie oraz ryczałtowe stawki jednostkowe należy przedstawić w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ilość odebranych materiałów niebezpiecznych zawierających azbest może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w Mg (tonach) dla każdego z zadań. Podane ilości Mg dla zadania nr 1 i 2 są wielkościami orientacyjnymi - wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od rzeczywistej ilości Mg materiałów zwierających azbest ujętych w dokumentach z realizacji niniejszego zadania. W przypadku rozszerzenia zadania do rozliczenia zadania obowiązują jednostkowe ceny ryczałtowe przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Wykaz dokumentów jakie powinien dostarczyć Wykonawca

Oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1.
1. Dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (np. wpis z CEIDG lub KRS) dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych - poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
3. Aktualna umowa zezwalająca Wykonawcy na składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
4. Pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
5. Parafowany wzór umowy

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w j. polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Przasnysz
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2019 roku
nie otwierać przed dniem 10.08.2021 do godz. 13:15
UWAGA!
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty
- żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji ofert.

Kontakt:
Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
i udzielania wyjaśnień:
Irena Czarzasta pok. 3 tel. 29 752 27 09 wew. 37

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.