Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
4966z ostatnich 7 dni
20041z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów
Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
ursynow.wzp@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy Ul. Wokalnej 1 w Warszawie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy Ul. Wokalnej 1 wraz z uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania.
Dokumentację należy opracować zgodnie z zakresem i zapisami ekspertyzy dot. stanu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
2) Zakres zamówienia:
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy Ul. Wokalnej 1 w Warszawie w zakresie poniżej podzielonym na etapy:
o Etap 1: Projekt architektoniczny i elektryczny obejmujący wszystkie roboty budowlane niezbędne do dostosowania budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z ekspertyzą dot. stanu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowieniem Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
o Etap 2: Projekt wymiany instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną, tablicami piętrowymi i WZL oraz instalacji teletechnicznej tj. monitoringu, sieć internetowa, telefoniczna, kontroli dostępu, dzwonków,
o Etap 3: Projekt architektoniczny obejmujący m.in.: wymiany wykładziny na korytarzach oraz salach lekcyjnych, malowanie ścian, powiększenie pomieszczenia jadalni poprzez przeniesienie siłowni do Sali w piwnicy, remontu dachu nad forum i sala gimnastyczną oraz pozostałą częścią szkoły, wymiana świetlików dachowych,
o Etap 4: Projekt wymiany instalacji wentylacji mechanicznej na forum, w szatni oraz jadalni.
2.2. inwentaryzacji stanu istniejącego do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej.
2.3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganymi odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania,
2.4. Pełnienie nadzoru autorskiego projektantów w trakcie realizacji robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do wykonania jedynie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, określonej w § 1 ust. 2 pkt 1)-4) oraz do minimalnej wartości określonej w § 6 ust. 2 pkt 1 załączonym projektowanych postanowień umowy.
Wykonawca winien uzyskać dokumentację źródłową i dane techniczne niezbędne do opracowania dokumentacji.
Budynek Szkoły oddany do użytkowania w roku 1990 roku. Konstrukcja budynku szkieletowa, żelbetowa, prefabrykowana. Powierzchnia użytkowa budynku ok. 2350m2.

W trakcie prac projektowych należy w imieniu Zamawiającego uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych konieczne do prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji dokumentacji projektowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość spotkań z Projektantem i użytkownikiem w celu uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac projektowych. Wszelkie uzgodnienia muszą mieć formę pisemną.
Przed przystąpieniem do prac projektowych Projektant powinien dokonać wizji lokalnej na terenie obiektu.
Projekty wykonawcze winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Dokumentacja projektowa (opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy), nie może zawierać nazw własnych materiałów i urządzeń. Zapisy w projekcie powinny dopuszczać różnych producentów.
Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz zwierać wszelkie uzgodnienia i opinie wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania.
Materiały wymienione w dokumentacji projektowej muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i być wprowadzone do obrotu.
W projekcie powinna być ujęta informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów uczestniczących w postepowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dotyczących przygotowanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie w następującej liczbie egzemplarzy:
1) projekt techniczny - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,
3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,
4) kosztorysy inwestorskie i, jako dodatkowe opracowanie, przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive w postaci pliku edytowalnego i PDF.
Termin wykonania Dokumentacji projektowej: 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Nadzór autorski
Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z ustaleniami zawartej umowy. Okres sprawowania usługi nadzoru autorskiego zależny będzie od terminu realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej.
Zamawiający powiadomi Projektanta o rozpoczęciu świadczenia usługi nadzoru nie później niż na 14 dni przed jej rozpoczęciem.
W cenie oferty należy uwzględnić wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu projektanta na budowie x ilość pobytów;
Przewiduje się łącznie do 12 pobytów Projektanta na budowie;
Przewiduje się zakończenie nadzorów autorskich w terminie nie później niż do 31.08.2022 r., chyba że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone wcześniej.
Termin pełnienia Nadzoru autorskiego do dnia 31.08.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w/w treść, która będzie załącznikiem nr 1 do umowy oraz:
a) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
b) Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy Ul. Wokalnej 1 w Warszawie, stanowiąca załącznik nr 7a do SWZ, będąca jednocześnie załącznikiem nr 3 do umowy;
c) Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (WZ.5595.762.1.2020), stanowiące załącznik nr 7b do SWZ, będące jednocześnie załącznikiem nr 4 do umowy.

CPV: 71000000-8, 71220000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00136355, KZP-XII-WZP.271.48.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie z poniższą kolejnością.
3) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
o Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
o Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
o Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
o Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
6) Kodowanie i czas odbioru danych
o Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
o Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Więcej informacji znajduje się w pkt. 3 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
na podstawie przepisów prawa została zamieszczona w pkt. 29 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.48.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 38450,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 wraz z uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania.
Dokumentację należy opracować zgodnie z zakresem i zapisami ekspertyzy dot. stanu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
2) Zakres zamówienia:
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie w zakresie poniżej podzielonym na etapy:
o Etap 1: Projekt architektoniczny i elektryczny obejmujący wszystkie roboty budowlane niezbędne do dostosowania budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z ekspertyzą dot. stanu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowieniem Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
o Etap 2: Projekt wymiany instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną, tablicami piętrowymi i WZL oraz instalacji teletechnicznej tj. monitoringu, sieć internetowa, telefoniczna, kontroli dostępu, dzwonków,
o Etap 3: Projekt architektoniczny obejmujący m.in.: wymiany wykładziny na korytarzach oraz salach lekcyjnych, malowanie ścian, powiększenie pomieszczenia jadalni poprzez przeniesienie siłowni do Sali w piwnicy, remontu dachu nad forum i sala gimnastyczną oraz pozostałą częścią szkoły, wymiana świetlików dachowych,
o Etap 4: Projekt wymiany instalacji wentylacji mechanicznej na forum, w szatni oraz jadalni.
2.2. inwentaryzacji stanu istniejącego do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej.
2.3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganymi odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania,
2.4. Pełnienie nadzoru autorskiego projektantów w trakcie realizacji robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do wykonania jedynie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, określonej w § 1 ust. 2 pkt 1)-4) oraz do minimalnej wartości określonej w § 6 ust. 2 pkt 1 załączonym projektowanych postanowień umowy.
Wykonawca winien uzyskać dokumentację źródłową i dane techniczne niezbędne do opracowania dokumentacji.
Budynek Szkoły oddany do użytkowania w roku 1990 roku. Konstrukcja budynku szkieletowa, żelbetowa, prefabrykowana. Powierzchnia użytkowa budynku ok. 2350m2.

W trakcie prac projektowych należy w imieniu Zamawiającego uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych konieczne do prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji dokumentacji projektowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość spotkań z Projektantem i użytkownikiem w celu uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac projektowych. Wszelkie uzgodnienia muszą mieć formę pisemną.
Przed przystąpieniem do prac projektowych Projektant powinien dokonać wizji lokalnej na terenie obiektu.
Projekty wykonawcze winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Dokumentacja projektowa (opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy), nie może zawierać nazw własnych materiałów i urządzeń. Zapisy w projekcie powinny dopuszczać różnych producentów.
Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz zwierać wszelkie uzgodnienia i opinie wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania.
Materiały wymienione w dokumentacji projektowej muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i być wprowadzone do obrotu.
W projekcie powinna być ujęta informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów uczestniczących w postepowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dotyczących przygotowanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie w następującej liczbie egzemplarzy:
1) projekt techniczny - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,
3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,
4) kosztorysy inwestorskie i, jako dodatkowe opracowanie, przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive w postaci pliku edytowalnego i PDF.
Termin wykonania Dokumentacji projektowej: 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Nadzór autorski
Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z ustaleniami zawartej umowy. Okres sprawowania usługi nadzoru autorskiego zależny będzie od terminu realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej.
Zamawiający powiadomi Projektanta o rozpoczęciu świadczenia usługi nadzoru nie później niż na 14 dni przed jej rozpoczęciem.
W cenie oferty należy uwzględnić wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu projektanta na budowie x ilość pobytów;
Przewiduje się łącznie do 12 pobytów Projektanta na budowie;
Przewiduje się zakończenie nadzorów autorskich w terminie nie później niż do 31.08.2022 r., chyba że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone wcześniej.
Termin pełnienia Nadzoru autorskiego do dnia 31.08.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w/w treść, która będzie załącznikiem nr 1 do umowy oraz:
a) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
b) Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie, stanowiąca załącznik nr 7a do SWZ, będąca jednocześnie załącznikiem nr 3 do umowy;
c) Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (WZ.5595.762.1.2020), stanowiące załącznik nr 7b do SWZ, będące jednocześnie załącznikiem nr 4 do umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
1) I kryterium: ,,cena brutto" - waga 60%
2) II kryterium: ,,doświadczenie projektanta w branży architektonicznej" - waga 40%

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:

P = Pc + Pdp

gdzie:
P - łączna ilość punktów
Pc - ilość punktów w kryterium ,,cena brutto"
Pdp - ilość punktów w kryterium ,,doświadczenie projektanta w branży architektonicznej"

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali? (tj. zakończyli) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lub budowy lub przebudowy lub modernizacji budynku kubaturowego, o powierzchni użytkowej min. 1 000 m2 oraz wartości usługi minimum 30 000 zł brutto.

Za dokumentację, która będzie spełniała wymagania, Zamawiający uzna dokumentację wielobranżową tj. przewidującą wykonanie co najmniej robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych w zakresie wentylacji mechanicznej oraz instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych.

UWAGA!
? Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020.1333 z późn. zm.), lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy,
oraz
b) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020.1333 z późn. zm.) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy,
oraz
c) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020.1333 z późn. zm.) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 ppkt a) SWZ dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oferta wspólna:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
o wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
o ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ).
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit. b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.2. lit. a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w § 13 projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
1) I kryterium: ,,cena brutto" - waga 60%
2) II kryterium: ,,doświadczenie projektanta w branży architektonicznej" - waga 40%

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:

P = Pc + Pdp

gdzie:
P - łączna ilość punktów
Pc - ilość punktów w kryterium ,,cena brutto"
Pdp - ilość punktów w kryterium ,,doświadczenie projektanta w branży architektonicznej"

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.