Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Przedmiot:

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielawy
Garbarska
99-423 Bielawy
powiat: łowicki
46 838 26 95, faks 46 838 26 95
ugbielawy@lodz.home.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bielawy
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 46 838 26 95, faks 4
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Bielawy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oszkowicach wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych na płytach fundamentowych: (dostarczenie i montaż dwóch zbiorników retencyjnych na płytach fundamentowych (V = 125 m3, DN = 4500 mm), wykonanie opasek betonowych o szerokości 50 cm, grubości 10 cm na podłożu gruntowym, wykonanie wnęk technologicznych, dostarczenie i montaż zestawu pomp sieciowych II stopnia ZHWR 50.40/20.Z.K. wraz z szafą sterującą KZU 3x5,5 Kw wrz z kolektorami oraz ramą zestawu pompowego ze stali nierdzewnej, wykonanie rurociągu tłocznego, wykonanie rurociągów tłocznych, wykonanie rurociągu spustowego i przelewowego, dostarczenie i montaż podpór oraz obejm na rury PE 110, ? 160, demontaż i ponowny montaż pomp głębinowych w studniach głębinowych nr 2 i 3, wykonanie prac związanych rozruchem technologicznym, malowanie istniejących urządzeń i rurociągów w Stacji Uzdatniania Wody, prace w SUW przygotowujące podłoże pod montaż pomp II stopnia).
Dane ogólne zbiornika wyrównawczego nr 1 i nr 2:
o średnica nominalna - 4500 mm,
o średnica zewnętrzna - 4740 mm,
o wysokość całkowita - 9,00 m,
o pojemność zbiornika V - 125 m3,
o powierzchnia zabudowy 17,64 m,
o rzędna posadowienia zbiornika ? 000 = 109,05 m. n. p. m.
Dla każdego zbiornika zaprojektowano płytę fundamentową żelbetową o średnicy 465,00 cm, grubości 40 cm, z betonu C25/30 W8 cm, zbrojoną stalą A III N (RB 500 SP), na betonie podkładowym grubości 10 cm, podsypce z pospółki grubości 80 cm. Otulina zbrojenia głównego 5 cm. Fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym, w przypadku natrafienia na grunty nienośne, wykop należy pogłębić do warstwy gruntów nośnych. Różnice pomiędzy dnem wykopu a spodem betonu podkładowego należy wypełnić piaskiem grubym lub średnim warstwami grubości max. 15 do 20 cm zagęszczonymi do Id = 0,9 chudym betonem.
Instalacje: przewiduje się rurociąg przelewowy PE ? 160, rurociąg spustowy PE ? 160, studnie rewizyjną ? 800, kanalizacje PCV ? 160, rurociąg ssawny PE ? 160 do 225, rurociąg tłoczny PE ? 110, studnie rewizyjne ? 800 od S1 do S4
2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Bielawach (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty instalacyjne tj. przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20 m, rurami DN 150-250 mm, przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, DN 100-300 mm, montaż rurociągów z polichlorku winylu łączonych ciśnieniowo uszczelką gumową ? 110, wbudowanie trójników do rurociągu ? 110 mm, montaż zasuw kołnierzowych klinowych owalnych z obudową i skrzynką uliczną ? 40 mm, montaż zasuwy typu kołnierzowej z obudową montowanych na rurociągach PCV i PE ? 110, montaż zasuw żeliwnych klinowych kielichowych owalnych z obudową uszczelniane ołowiem, ? 80mm z nasuwką, montaż hydrantów pożarowych nadziemnych ? 80 mm, wykonanie próby szczelności, dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, oznakowanie trasy wodociągu, na słupku stalowym).

Zakup i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków w Walewicach (wymiana zasuwy ? 100, naprawa szafy rozdzielczej, dostarczenie wyciągarki mechanicznej, montaż urządzeń odprowadzających ścieki flotujące, remont komory napowietrzania, czyszczenie zbiorników oczyszczalni ścieków).

CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45232150-8, 45233140-2, 45262300-4, 45262310-7, 45330000-9-, 45332000-3, 39350000-0, 45232421-9

Dokument nr: 2021/BZP 00135803, RPG.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 08:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
bip.ugbielawy.nv.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP: /51m4aa5wmt/SkrytkaESP;
2) poprzez miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamawiający może zdecydować o prowadzeniu komunikacji z Wykonawcami wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu. ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Zamawiający może również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ugbielawy@lodz.home.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z środków komunikacji elektronicznej: W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: * specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, * format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, * oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, * integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: * Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, * Mozilla Firefox od wersji 15, * Google Chrome od wersji 20.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bielawy;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bielawy.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom, które zostały wskazane przez Wykonawcę w dokumentach posterowania nie przysługuje prawo do:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 08:00
Miejsce składania ofert: miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.