Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4725z ostatnich 7 dni
17820z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
powiat: skierniewicki
nr telefonu: 46 831 61 97, nr faksu: 46 831 62 68
sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Lipce Reymontowskie
Wadium: ---
Nr telefonu: nr telefonu: 46 831
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce
Reymontowskie"
Rodzaj zamówienia: usługi
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa",
poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie".
Objęta zamówieniem usługa polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad budową 17 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce
Reymontowskie w miejscowościach Chlebów - 2 szt., Drzewce - 4 szt., Wola
Drzewiecka - 7 szt. , Wólka Krosnowska - 3 szt., Wólka Podlesie - 1 szt.
3.2.Dokumentację dotyczącą inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego stanowi:
1) projekt budowlany - wykonawczy oraz projekty zagospodarowania terenu (załącznik
nr 6 do zapytania),
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 7 do zapytania),
3.3.Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i wiedzą techniczną przy zachowaniu należytej staranności,
właściwej organizacji pracy, przepisami p.poż. i zasadami BHP.
3.4.Zakres obowiązków Inspektora nadzoru każdej branży obejmuje m.in.:
1) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,
2) ścisła współpraca z Zamawiającym,
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie,
4) zapoznanie się z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
robót budowlanych i egzekwowanie zapisów tej umowy,
5) sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem budowlanym,
umową z Wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej,
6) udział w odbiorze końcowym, stanowiącym jednocześnie odbiór wykonania
przedmiotu
umowy na roboty budowlane (odbiór komisyjny),
7) udział w próbach, rozruchach technologicznych wybudowanych oczyszczalniach
ścieków,
8) udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania
technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji,
9) udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. Miejscem
organizowania i prowadzenia narad będzie siedziba. Zamawiającego lub miejsce
prowadzenia robót budowlanych (plac budowy).
10) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i wyrobów
proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania posiadających
odpowiednie dokumenty potwierdzające parametry zgodne ze Specyfikacją Warunków
Zamówienia, projektem budowlanym - wykonawczym i umową z Wykonawcą robót
budowlanych oraz zatwierdzenie na piśmie dopuszczenia tych materiałów i wyrobów,
11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów
budowlanych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
12) żądanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów,
atestów i certyfikatów,
13) wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym- wykonawczym,
14) nadzór nad terminowością realizacji zadania,
15) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót,
zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie
problemów technicznych występujących przy realizacji umowy,
16) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP,
17) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego
procesu robót,
18) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczących m.in.: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz
urządzeń technicznych,
19) żądanie od kierownika budowy robot dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym, SWZ i
umową z Wykonawcą robót budowlanych,
20) zapewnienie nadzoru i akceptacji prowadzonych rozruchów urządzeń,
21) na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu robót
budowlanych,
22) niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o jakichkolwiek problemach
związanych z realizacją inwestycji i jednocześnie bieżącym rozwiązywaniem ich,
23) nadzór nad kompletowaniem dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzenie
poprawności i kompletności opracowania tej dokumentacji, a także ocena jej zgodności
z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych
w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. Inspektor zobowiązany jest zatwierdzić
dokumentację powykonawczą,
24) potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego stanowiącego jednocześnie odbiór
wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane,
25) w przypadku przerwania/zaniechania realizacji umowy z Wykonawcą robót
budowlanych, wykonanie wszystkich czynności związanych z tym
przerwaniem/zaniechaniem, w tym m.in.: nadzór nad przejęciem placu budowy,
przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robót, nadzór nad
robotami zabezpieczającymi,
26) zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi.
Inspektor zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji,
zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych,
27) egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania użytkownikom instrukcji
eksploatacji urządzeń,
28) w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia (okres gwarancji zostanie
określony w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, minimalny wymagany przez
Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych wynosi 5
lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, maksymalny
wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji od Wykonawcy robót budowlanych
wynosi 7 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego):
a) uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad i usterek,
b) kontrola usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych stwierdzonych wad i
usterek,
c) uczestnictwo w przeprowadzanych z udziałem Zamawiającego okresowych
przeglądach gwarancyjnych, przeglądach gwarancyjnych na żądanie, przeglądzie
pogwarancyjnym,
d) wykonywanie innych obowiązków zaleconych przez Zamawiającego, a dotyczących
przedmiotowej inwestycji,
29) egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania zaleceń poodbiorowych,
30) zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową,
według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym
zakresie,
31) udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu,
32) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany
i niezakłócony. Obecność na terenie wykonywania robót bez dodatkowego wezwania
minimum 1 raz w tygodniu. Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót
budowlanych i Zamawiającego - niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na
każde żądanie Zamawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie
Zamawiającego w ciągu 24 godzin od dnia wezwania telefonicznego lub mailowego,
33) zapewnienie - w sytuacji nieobecności wynikającej z okresu urlopowego, choroby lub
innych wypadków losowych - zastępstwa krótkoterminowego na okres nieobecności dla
uniknięcia opóźnień w realizacji inwestycji; zastępstwo takie musi być uzgodnione
i zaaprobowane na piśmie przez Zamawiającego,
34) na żądanie Zamawiającego udział w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję
Zarządzająca do czasu zakończenia okresu trwałości projektu (5 lat od daty płatności
końcowej dokonanej na rzecz Zamawiającego przez właściwą instytucję przekazującą
środki beneficjentowi) - bez dodatkowego wynagrodzenia.
3.5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
szczegółowo opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania.
3.6.Przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu ,,Gospodarka wodnościekowa",
poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
3.8.Inspektor Nadzoru winien dysponować sprzętem i innymi środkami niezbędnymi do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3.9.Wynagrodzenie Inspektora nadzoru wskazane w ofercie winno obejmować wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
3.10. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: RGPiK.271.7.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021 roku o godz. 10.15 w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Gminy Lipce Reymontowskie Ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce
Reymontowskie, pokój nr 5 - sala posiedzeń.
10.8.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert (części
jawnej). W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy
informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

Składanie ofert:
.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lipce
Reymontowskie Ul. Reymonta 24, pokój 4 (sekretariat), w poniedziałek, wtorek i
czwartek w godz.ch od 8.00-16.00, w środę w godz.ch 8.00-18.00, w piątek w
godz.ch 8.00-14.00.
10.2.TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 10.08.2021 roku godz. 10.00.
10.3.Oferty przesłane przez operatora pocztowego będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod
warunkiem dostarczenia ich przez operatora pocztowego do Urzędu Gminy Lipce
Reymontowskie do dnia 10.08.2021 roku do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY.
4.1.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji niniejszego zamówienia w terminie od dnia
podpisania umowy do czasu zakończenia odbioru końcowego robót budowanych
stanowiącego jednocześnie odbiór wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane,
a także w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych
(minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji od Wykonawcy robót
budowlanych wynosi 5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego, maksymalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji od
Wykonawcy robót budowlanych wynosi 7 lat od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego).
Uwaga. Dla przyjęcia, że przedmiot umowy został wykonany wymagane jest dokonanie
końcowego odbioru wszelkich wykonanych robót budowlanych bez usterek, wad
i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
4.2.Zamawiający w SWZ na wykonanie robót budowlanych wskazał, że przedmiot
zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 70 dni od dnia zawarcia umowy.
4.3.W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych termin pełnienia nadzoru
inwestorskiego, w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, ulega
przedłużeniu o wymagany czas. W związku z przedłużeniem terminu realizacji
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1.Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
2.2.Niniejsze postępowania nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA.
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność
techniczną i zawodowa zapewniającą wykonanie zamówienia, czyli:
1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) osobą, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w branży
sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanym w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w bezpośrednim kierowaniu lub
nadzorowaniu co najmniej dwoma robotami instalacyjnymi w tej specjalności
polegającymi na budowie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków każda,
b) osobą, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w branży
elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 2-letnie
doświadczenie w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej
specjalności.
Zamawiający dopuszcza dysponowanie w tym zakresie kilkoma osobami, każda posiadająca
odrębnie jedną lub kilka wyżej wymienionych specjalności oraz odrębne doświadczenie
w każdym wymaganym zakresie.
Opis sposobu oceny spełnienia warunku: weryfikacja spełnienia warunku nastąpi w oparciu
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wg wzoru załącznika nr 3
do zapytania ofertowego).
ROZDZIAŁ 6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
6.1.Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy nie są
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą programem
operacyjnym,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: weryfikacja nastąpi w oparciu
o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym (wzór załącznika nr 2 do zapytania ofertowego). W sytuacji
wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.1., Wykonawca będzie podlegał
wykluczeniu
z postępowania.
6.2.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
1) brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
2) z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z
późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
4) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia było następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
Opis sposobu oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: weryfikacja nastąpi w oparciu
o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw wykluczenia (wzór załącznika nr 4 do
zapytania ofertowego).
6.3.Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:
1) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
3) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.
ROZDZIAŁ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
7.1.W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być
dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.2.W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy są
zobowiązani złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wg
wzoru załącznika nr 3 do zapytania ofertowego),
7.3.W celu braku podstaw wykluczenia Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące
dokumenty:
1) oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia według wzoru załącznika nr 4 do
zapytania ofertowego.
7.4.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie i dokumenty.
7.5.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na
język polski.
7.6.Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
ROZDZIAŁ 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
8.1.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 344), z wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale 7 i pkt 9.13 zapytania ofertowego.
8.2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.3.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer
faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
ROZDZIAŁ 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.
9.1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
9.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.3.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.4.Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
9.5.Oferta musi być napisana trwałą i czytelną techniką.
9.6Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.7.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9.8.Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
musi zostać dołączone do oferty.
9.9.Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
9.10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.11.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9.12.Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę.
9.13. Oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do zapytania ofertowego,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy),
3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 zapytania ofertowego.
9.14.Ofertę należy umieścić w opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu składania ofert.
9.15.Opakowanie zewnętrzne nie może zawierać innych napisów i oznaczeń wskazujących na
identyfikację Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.
9.16.Na opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić adres Zamawiającego: Gmina Lipce
Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 oraz napis ,,Oferta na
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa
przydomowych oczyszczalni w gminie Lipce Reymontowskie". Nie otwierać przed
dniem 10.08.2021 r. do godz. 10.15".
9.17.Na opakowaniu wewnętrznym należy zamieścić:
1) nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
2) napis ,,Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
,,Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Lipce Reymontowskie".
ROZDZIAŁ 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
10.4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
2) złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 10.1 zapytania ofertowego miejscu,
3) złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 9.16. zapytania ofertowego
uniemożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
10.6.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
opakowaniu oznaczonym jak w pkt 9.16. z dodatkowym napisem ,,ZMIANA".
Opakowania oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte zostaną otwarte przed otwarciem
opakowań zawierających oferty, których dotyczą zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.7.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę
(osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferty, których dotyczy
,,WYCOFANIE" nie będą otwierane w trakcie otwarcia ofert. Oferty te zostaną odesłane
Wykonawcom bez otwierania.
10.9.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny zawarte w ofertach.
10.10.Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie, o
którym mowa w pkt 10.2 zapytania ofertowego.
ROZDZIAŁ 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
11.1.Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego, poda łączną cenę brutto, wartość podatku VAT i cenę netto za wykonanie
całego przedmiotu zamówienia.
11.2.Cena będzie podana w PLN i stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
11.3.Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.4.Łączna cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania
ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
11.5.Do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto zamówienia,
jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
11.6.Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
ROZDZIAŁ 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
12.1.Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Kryterium Waga Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
Cena (C) 100% 100 pkt
12.2.Punkty za kryterium ,,Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:
Pi (C) = x 100
gdzie:
Pi(C) - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta ,,i" za kryterium ,,Cena (C)";
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci - cena brutto oferty badanej ,,i".
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga
cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
12.3.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
ROZDZIAŁ 13. OCENA I WYBÓR OFERTY.
13.1.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) będzie złożona w niewłaściwej formie;
2) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
3) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienie nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 13.2. 3) zapytania ofertowego.
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.2.Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania Ofertowego,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.3.Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
13.4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień
(jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów
rachunkowych.
13.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
13.6.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
13.7.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
13.8. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w
formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach
postępowania zostanie również opublikowana na stronie internetowej:
www.lipcereymontowskie.pl.
ROZDZIAŁ 14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WARUNKI ISTOTNE ZMIANY UMOWY.
14.1.Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której
istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania
ofertowego.
14.2.Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
14.3.Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron umowy,
wyrażoną w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
14.4. Każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania
zmiany umowy.
ROZDZIAŁ 15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
w przypadkach uzasadnionych, w szczególności, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ROZDZIAŁ 16. POZOSTAŁE INFORMACJE.
16.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach
publikacji zapytania.
16.2.Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą
wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
16.3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania oferty.
16.4.Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i godzinie podpisania
umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
16.5.W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Uwagi:
ROZDZIAŁ 17. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie,
96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24;
o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych : e-mail ido@lipcereymontowskie.pl,
tel. 46 831 61 97;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa przydomowych
oczyszczalni
w gminie Lipce Reymontowskie" znak: RGPiK.271.7.2021 prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1492 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt. 1 ustawy.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odbiorcy upoważnieni z mocy prawa w
celu przeprowadzenia i kontroli niniejszego postępowania oraz osoby lub podmioty,
biorcy udział w postępowaniu, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania na ich wniosek, a także osoby i podmiotu upoważnione zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i zapisami zawartymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym,
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem
ofertowym;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
8.4.Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres:
1) pisemnie: Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce
Reymontowskie;
2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lipcereymontowskie.pl;
3) faxem na nr 46 831 61 97
8.5.W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się znakiem postępowania: RGPiK.271.7.2021.
8.6.Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Irmina Wójt tel. 46 831 61 66,
2) Jolanta Bartosik tel. 46 831 61 97.
8.7.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
8.8.Zamawiający nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.