Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
5212z ostatnich 7 dni
20287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa złączy elastycznych skręcanych łączących rury PVC, betonowe, kamionkowe

Przedmiot:

Dostawa złączy elastycznych skręcanych łączących rury PVC, betonowe, kamionkowe

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. +48 32 672 20 17-18, tel. (32)67 220 17 wew. 29
dagmara.jach.zelazkiewicz@rpwikzawiercie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. +48 32 672 20 1
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa złączy elastycznych skręcanych
łączących rury PVC, betonowe, kamionkowe w zakresie średnic fi 200 mm - fi 1000 mm oraz
przyłączy siodłowych z przegubem kulowym do studni betonowych fi 1000 mm i fi 1200 mm.
2) Wykaz asortymentu składający się na przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia.
4) Specyfikacja warunków zamówienia jest załącznikiem do zaproszenia (specyfikacja dostępna
jest w tabeli e-postępowań na stronie internetowej RPWiK Sp. z o.o. - link ,,lista
e-postępowań": https://www.rpwikzawiercie.pl/zamowienia-przetargi/ogloszenia/
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji warunków zamówienia (przed
terminem rozstrzygnięcia postępowania).

Otwarcie ofert: 2) Postępowanie zakończone jest aukcją elektroniczną, która odbędzie się w dniu
11.08.2021 r. o godz. 9:00.

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty można składać do dnia 11.08.2021 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Tryb udzjelenia zamówienia:
1) Przetarg nieograniczony, przeprowadzony w formie elektronicznej z zastosowaniem platformy
aukcyjnej PROe.biz zakończony aukcją.
2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK
Sp. z o.o. w Zawierciu (dostępny na stronie internetowej www.rpwikzawiercie.pl).
3) Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera zaproszenie.
4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Nie dotyczy.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-
nania decyzji właściwego organu,
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
9) wykonawców, którzy:
a) nie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub nie przedstawią pisemnego
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia,
c) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
10) wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
12) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, pomimo
wezwania ich do uzupełnienia dokumentów żądanych z specyfikacji warunków zamówienia,
13) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium (w przypadku konieczności jego wniesienia),
w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą,
14) wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
15) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może również wykluczyć
wykonawców:
a) z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub
odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując
zamówienia dla RPWiK Sp. z o.o. nie uzyskali pozytywnej oceny,
c) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy
z zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania,
d) którzy nie wykonali w terminie bądź nienależycie wykonali zamówienie realizowane dla
RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu, jeśli zdarzenie to miało miejsce w okresie 3 lat od tego faktu
i zostało potwierdzone nałożeniem kar umownych wynikających z umowy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Nie dotyczy.
9. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
10. Kryterium oceny ofert:
Wygrywa oferta z najniższą kwotą netto.
3) Szczegółowy przebieg rund postępowania zawiera Zaproszenie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia aukcji lub do
rezygnacji z aukcji. O decyzjach Zamawiającego Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez e-mail).
12. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu do składania ofert.
14. Dołączenie do postępowania:
1) Korzystanie z platformy aukcyjnej PROe.biz jest bezpłatne.
2) Zainteresowani złożeniem oferty proszeni są o przesłanie e-maila na adres:
dagmara.jach.zelazkiewicz@rpwikzawiercie.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy,
adres firmy, NIP firmy, adres e-mail, na który wysłane będzie zaproszenie, imię i nazwisko osoby
do kontaktu w sprawie zamówienia i numer telefonu - zaproszenie zostanie wysłane przez
Zamawiającego.
3) zainteresowani złożeniem oferty mogą samodzielnie się zarejestrować poprzez uaktywnienie
linku znajdującym się pod linkiem ,,lista e-postępowań". Nastąpi wówczas przekierowanie na
stronę gdzie będzie można zapoznać się z zaproszeniem do postępowania i dokonać rejestracji.
4) Wnioski o przesłanie zaproszenia otrzymane po godzinie 15:00 będq realizowane w następny
dzień roboczy po godzinie 7:00 (wnioski przesłane w soboty lub niedzielę - w poniedziałek).
5) Oferty składa się w formie elektronicznej wypełniając odpowiednie pola w formularzu
platformy elektronicznej lub wpisując dane do pól w formularzu i dodając tylko wymagane
warunkami SWZ załączniki.
6) Dodatkowe załączniki dodane przez Uczestników, niestanowiące wymaganych SWZ
dokumentów, nie będą rozpatrywane pod kątem badania oferty.
15. Oświadczenia lub dokumenty jakie majq dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:
1) Wykonawca, do końca rundy wstępnej, zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (tekst
oświadczenia dostępny na platformie aukcyjnej, pole "Kryteria zmienne"):
a) o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób, od których uzyskał dane osobowe w celu ubiegania się o zamówienie,
b) potwierdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, z podaniem stawki
VAT,
c) o niepodleganiu wykluczeniu,
d) oświadczenie, o zapoznaniu się z zapisami SWZ i wzorem umowy oraz o przyjęciu ich bez
zastrzeżeń.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie realizacji
zamówienia, dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z powodu
okoliczności, o których mowa w pkt. 7.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.

Kontakt:
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie
elektronicznej, poprzez e-mail.
2) Osoba do kontaktu: Dagmara Jach-Żelazkiewicz;
e-mail: dagmara.jach.zelazkiewicz@rpwikzawiercie.pl
tel. (32)67 220 17 wew. 29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.