Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
107z dziś
4630z ostatnich 7 dni
17725z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt przebudowy ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Projekt przebudowy ulicy

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rzgów
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
powiat: łódzki wschodni
042 214-12-10, faks 042 214-12-07
sekretarait@rzgow.pl
https://rzgow.ezamawiajacy.pl/pn/rzgow/demand/notice/public/35847/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Rzgów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 042 214-12-10, faks
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa Ul. Podłogowej w Starowej Górze". Inwestycja jest zlokalizowana w powiecie łódzkim - wschodnim, w Gminie Rzgów, miejscowość Starowa Góra.
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej klasy L o długości ok. 640 m, polegającego na:
o poszerzeniu istniejącej jezdni do wymaganych parametrów drogi klasy L
o budowie zjazdów na każdą posesję w granicach istniejącego pasa drogowego,
o włączenie od strony północnej w Ul. Kazimierza Wielkiego
o włączeniu od strony południowej w drogę powiatową Ul. Centralną nr 2941E
o włączeniu w drogi: Ul. Zygmunta Wazy i Ul. Stefana Batorego
o przebudowie kolidujących urządzeń teletechnicznych, energetycznych, oświetlenia oraz wodnych, ewentualnej wycince kolidującego zadrzewienia oraz ewentualne nasadzenia,
o przestawieniu kolidujących ogrodzeń,
o zaprojektowaniu kanalizacji deszczowej
o zaprojektowaniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami spowalniającymi ruch w formie wyniesionych wysp/ przejść dla pieszych z kostki betonowej.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
o przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie inwentaryzacji opisowej i fotograficznej;
o wykonanie mapy do celów projektowych oraz badań geotechnicznych,
o wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej i podziałowej,
o uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, warunków, zgód, zatwierdzeń, zgłoszeń, pozwoleń i zezwoleń od właściwych organów, instytucji, gestorów sieci;
o uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w tym zgłoszenia / pozwolenia wodnoprawnego jeśli wymagają tego przepisy,
o uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

CPV: 71200000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71420000-8, 71500000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00136419, ZP 271/17/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://rzgow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://rzgow.ezamawiajacy.pl oraz poczty zamawiającego: pskiba@rzgow.pl, mtrzuskowska@rzgow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisuje Rozdział 11:
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy oraz osób, których dane wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Rzgowa (Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Więcej informacji na stronie www.rzgow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Danych Osobowych.
2) kontakt do inspektora danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie: odo@rzgow.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, dalej: Pzp, w związku z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa (np. organom kontrolnym), inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest zamawiający.
5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wykonawcy. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://rzgow.ezamawiajacy.pl/pn/rzgow/demand/notice/public/35847/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: https://rzgow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271/17/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 346276,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 51200,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa ul. Podłogowej w Starowej Górze". Inwestycja jest zlokalizowana w powiecie łódzkim - wschodnim, w Gminie Rzgów, miejscowość Starowa Góra.
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej klasy L o długości ok. 640 m, polegającego na:
o poszerzeniu istniejącej jezdni do wymaganych parametrów drogi klasy L
o budowie zjazdów na każdą posesję w granicach istniejącego pasa drogowego,
o włączenie od strony północnej w ul. Kazimierza Wielkiego
o włączeniu od strony południowej w drogę powiatową ul. Centralną nr 2941E
o włączeniu w drogi: ul. Zygmunta Wazy i ul. Stefana Batorego
o przebudowie kolidujących urządzeń teletechnicznych, energetycznych, oświetlenia oraz wodnych, ewentualnej wycince kolidującego zadrzewienia oraz ewentualne nasadzenia,
o przestawieniu kolidujących ogrodzeń,
o zaprojektowaniu kanalizacji deszczowej
o zaprojektowaniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami spowalniającymi ruch w formie wyniesionych wysp/ przejść dla pieszych z kostki betonowej.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
o przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie inwentaryzacji opisowej i fotograficznej;
o wykonanie mapy do celów projektowych oraz badań geotechnicznych,
o wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej i podziałowej,
o uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, warunków, zgód, zatwierdzeń, zgłoszeń, pozwoleń i zezwoleń od właściwych organów, instytucji, gestorów sieci;
o uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w tym zgłoszenia / pozwolenia wodnoprawnego jeśli wymagają tego przepisy,
o uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie projektu budowy lub przebudowy drogi lub ulicy publicznej z uzyskaniem pozytywnej decyzji ZRID w ciągu ostatnich 3 lat
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy projekty budowy lub przebudowy drogi lub ulicy publicznej o długości powyżej 500 mb. każda.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

a) projektanta branży drogowej, posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, który w ciągu ostatnich 3 lat wykonał min. jeden projekt budowy lub przebudowy drogi lub ulicy publicznej z uzyskaniem pozytywnej decyzji ZRID.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - zamawiający pobierze samodzielnie
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć
wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem
dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 8.3 SIWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
? w pkt. 8.3.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą
spełnienie warunku
? w pkt. 8.3.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót, maksymalnie o czas trwania wymienionych okoliczności;
b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów;
c) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;
d) konieczności dokonania korekt w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w § 2 ust, 2 umowy lub realizowanym rozwiązaniu projektowym w zakresie wynikających ze zmiany oczekiwań Zamawiającego wynikającej z okoliczności od niego niezależnych w szczególności związanych z czynnikiem społecznym lub ze zmiany stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących), o czas potrzebny wykonanie przez wykonawcę dodatkowych czynności lub wstrzymania wykonywania przedmiotu zamówienia na czas dokonania korekt o których mowa w zdaniu pierwszym;
e) konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności z osobami niebędącymi stronami umowy, o czas trwania konsultacji w przypadku, gdy okazało się to konieczne podczas realizacji umowy;
f) w przypadku zmian dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych czynności, jeżeli czynności tych Wykonawca nie mógł zrealizować w pierwotnym terminie wykonania umowy.
2) zmiany w zakresie płatności-wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
3) zmian kadrowych w przypadku:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.
b) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych;
4) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł a minimalna wartość świadczenia w przypadku częściowej rezygnacji wynosi 30 % wartości umowy,
b) ujawnienie lub wystąpienie nowych okoliczności o charakterze formalno-prawnym lub organizacyjnym, których strony nie przewidywały z dacie zawierania umowy i które uniemożliwiają wykonanie umowy w sposób w niej przewidziany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie projektu budowy lub przebudowy drogi lub ulicy publicznej z uzyskaniem pozytywnej decyzji ZRID w ciągu ostatnich 3 lat
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.