Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ogrodzenia przeciwpyłowego

Przedmiot:

Budowa ogrodzenia przeciwpyłowego

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A
ul. Aleja 1000-lecia 2
62-650 Kłodawa
powiat: kolski
(63) 27 33 363, (63) 27 33 224, 534 241 287, 600 995 050
wwawrzyniak@sol-klodawa.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: 10.000 zł
Nr telefonu: (63) 27 33 363, (63)
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A.
ogłasza
p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a :
,,Budowę ogrodzenia przeciwpyłowego".
Rozdział II Przedmiot przetargu - warunki przedmiotowe 1. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który zrealizuje dla Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A.
budowę ogrodzenia przeciwpyłowego - zgodnie z zatwierdzonym decyzją Starosty Kolskiego
,,Projektem budowlanym" - opracowanym w czerwcu 2021 r. przez inż. Przemysława
Rybczyńskiego.

Otwarcie ofert: 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2021 r., godz. 1230 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego kopalni.

Specyfikacja:
2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się
na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl/przetargi.

Składanie ofert:
1. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A. 62-650 Kłodawa, Ul. Aleja 1000-lecia 2,
do dnia 19 sierpnia 2021 r. - do godz. 1200.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania przedmiotu : Przedmiot przetargu należy zrealizować w terminie do 31 października 2021 r.

Wymagania:
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : Budowę ogrodzenia przeciwpyłowego.
2. Tryb postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli ,,Kłodawa" S. A. 3. Informacje uzupełniające. Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej ,,SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU ".
3. Termin płatności faktur: przelew do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań gwarancyjnych. Na poczet gwarancji należytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zo- bowiązany jest do wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Zamawiającego w kwocie 5 % wartości netto przedmiotu umowy ( ceny umownej netto bez podatku VAT ) określonej w § 3 ust. 1 umowy, albo do przekazania Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz na kwotę kaucji gwarancyjnej jw . W/w kwota zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji (wydłużonego o okresy usuwania usterek gwarancyjnych) albo po przedłożeniu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jw. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert składanych przez konsorcja firm . Wykonawca nie może powierzyć wykonywania robót w całości lub części innym podmiotom , ani dokonać cesji praw wynikających z umowy, bez zgody Zamawiającego.
6. Okres związania ofertą - 30 dni od daty otwarcia ofert.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu.
a) przed złożeniem oferty Oferent jest zobowiązany zapoznać się ,,osobiście" na miejscu w Ko-
palni z warunkami lokalizacji ogrodzenia przeciwpyłowego oraz będącym w posiadaniu
Inwestora projektem budowlanym i technicznym.
b) Oferent winien posiadać doświadczenie - potwierdzone stosownymi referencjami.
8. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać:
a) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
b) ścisłe określenie przedmiotu oferty,
c) potwierdzenie akceptacji przez Oferenta wszystkich warunków SIWZ,
d) oferowaną ryczałtową cenę umowną za przedmiot przetargu ( netto + podatek VAT )
e) potwierdzenie terminu realizacji przedmiotu przetargu,
f) okres udzielanej przez Oferenta gwarancji,
g) dowód wpłaty wadium,
h) do oferty należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem niżej
wymienionych dokumentów ( w przypadku KRS , ZUS i Urzędu Skarbowego wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) :
? odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
? koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
? zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami,
? potwierdzenie zgłoszenia Oferenta jako płatnika podatku VAT i decyzję REGON,
? polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż całościowa cena ofertowa ,,brutto" i ewentualne zobowiązanie-deklarację, że w przypadku udzielenia Oferentowi zamówienia przedłuży on polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na okres obejmujący zakończenie całości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu - gdy okres ubezpiecze-niowy objęty posiadaną polisą jest krótszy niż termin zakończenia prac,
? oświadczenie Oferenta, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu na terenie Kopalni, będą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje:
? kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania robo-tami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane, a w razie potrzeby dodatkowo zgodne z wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, członkostwo w właściwej izbie samorządu zawodowego - z opłaconą składką OC,
? zatrudnieni pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykony-wania prac i obsługi sprzętu, w tym m.in. wynikające z wewnątrzzakładowych zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Kopalni - np. instrukcji wykonywania prac spawalniczych, badania lekarskie - w tym do ,,prac na wysokości", itp.,
? referencje potwierdzające wykonywanie bezpośrednio przez Oferenta robót remon-towych o zakresie techniczno-kwotowym podobnym do przedmiotu niniejszego przetargu - w okresie ostatnich lat,
? posiadane certyfikaty systemów jakości (np. ISO - w tym bhp), autoryzacje, zezwolenia, uprawnienia, upoważnienia, itp.,
? potwierdzenie, że Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się w Kopalni z warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi remontowanego obiektu, ruchu zakładu górnicze-go i jego specyfiką oraz warunkami lokalnymi Kopalni Soli ,,Kłodawa" SA, które to potwierdzenie po odbytej przez Oferenta wizji lokalnej - patrz pkt. 8a) - wydadzą osoby wymienione w pkt. ,,9" niniejszej SIWZ.
10. Wadium
Warunkiem koniecznym udziału w przetargu jest wpłata przelewem wadium w kwocie 10.000 zł
(dziesięć tysięcy złotych) na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o numerze 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975
Na przelewie należy podać pełną nazwę Oferenta, adres, NIP, cel wpłaty oraz numer rachunku
bankowego Oferenta.
Zwrot wadium dla Oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni od daty wpływu do Za-mawiającego umowy podpisanej przez Oferenta i wpłaty kaucji gwarancyjnej jak w pkt. 4 niniejszego SIWZ. Oferent może w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy złożyć na piśmie wniosek o zaliczenie wpłaconego wadium na poczet kaucji gwarancyjnej jw. należytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych.
Zwrot wpłaconego wadium pozostałym Oferentom - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia pos-tępowania przetargowego przez Zarząd Zamawiającego.
Od wpłaconych wadiów nie przysługują odsetki. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
11. Złożenie oferty Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzi- bie spółki: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S. A. 62-650 Kłodawa, Aleja 1000-lecia 2 do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 1200 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego. 12. Sposób oznakowania i zabezpieczenie oferty Na opakowaniu oferty należy umieścić: a) nazwę Oferenta,
b) napis: ,,Przetarg nieograniczony - budowa ogrodzenia przeciwpyłowego".
Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert , zmodyfikować wymagania ofertowe. Dokonane w ten sposób uzupełnienie staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazane Oferentom i jest dla nich wiążące. Oferent wówczas może wprowadzić zmiany do wcześniej złożonej oferty, przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta - z dopiskiem ,,ZMIANA". 13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godz. 1230 w Sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele tych Oferentów, którzy złożyli oferty w terminie SIWZ i wpłacili wadium. Komisja odrzuca oferty: - nieodpowiadające warunkom przetargu, - złożone po wyznaczonym terminie, - nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.
14. Kryteria oceny ofert:
? Cena - max. 90 %
? Okres udzielonej gwarancji - max. 5 %
? Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu
podobnych robót remontowo-budowlanych,
poparte odpowiednimi referencjami, certyfi-
katy systemów jakości (np. ISO - w tym bhp),
autoryzacje , zezwolenia , uprawnienia , upo-
ważnienia , itp. - max. 5 % . 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przedmiotu przetargu z wybranymi Oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego toku postępowania.
16. Rozstrzygnięcie przetargu. ? Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego rozpoczęcia - otwarcia ofert. ? Ostateczne decyzje o wyborze ofert przetargowych, zakończeniu i zatwierdzeniu postępo-wania przetargowego podejmuje Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. ? Postępowanie przetargowe jest poufne - z wyłączeniem otwarcia ofert. ? Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. ? Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny. ? Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. ? Po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd, Oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego wyniku. ? Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. ? Oferta i inne złożone przez Oferenta materiały nie podlegają zwrotowi. 17. Podpisanie umowy z wybranym oferentem Wybrany Oferent zobowiązany jest w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać ją Zamawia- jącemu - podpisaną przez osoby upoważnione do zawierania umów w jego imieniu. 18. Z ,,Regulaminem przeprowadzania przetargów ..." Oferenci mogą zapoznać się na stronie inter- netowej Kopalni Soli ,,Kłodawa" S. A. - www.sol-klodawa.com.pl.

Kontakt:
9. Do udzielania informacji w sprawie przetargu w dniu robocze , w godz. od 800 do 1300
upoważnia się :
- Włodzimierz WAWRZYNIAK - Starszy Inspektor ds. Wykonawstwa Robót
Działu Nadzoru Inwestycyjnego i Logistyki
tel. (63) 27 33 224 lub 534 241 287
email: wwawrzyniak@sol-klodawa.com.pl
- Rafał RZEŹNIK - Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej
tel. (63) 27 33 363 lub 600 995 050
email: rrzeznik@sol-klodawa.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.