Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu pokrycia dachu magazynu lizawek solnych

Przedmiot:

Wykonanie remontu pokrycia dachu magazynu lizawek solnych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A
ul. Aleja 1000-lecia 2
62-650 Kłodawa
powiat: kolski
tel. 0-63 27 33 224 lub 534 241 287, tel. 0-63 27 33 354
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: 10 000 PLN
Nr telefonu: tel. 0-63 27 33 224
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot przetargu :
Celem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona remont dachu magazynu lizawek solnych,
położonego na terenie Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. w Kłodawie, przy Ul. Aleja 1000-lecia 2.
Dane techniczne dachu magazynu lizawek: Dane techniczne dachu łącznika:
- długość: 26 m, - długość: 3 m,
- szerokość: 21 m, - szerokość: 5,5 m,
- spadek dachu: 36,4 %, - spadek dachu: 36,4 %,
- pokrycie: blacha trapezowa, - pokrycie: blacha trapezowa,
- wysokość okapu od poziomu terenu: 7,41 m. - wysokość okapu od poz. terenu: 5,24 m.
Zakres prac remontowych obejmuje:
- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,
- zagruntowanie istniejącego podłoża (blacha trapezowa) środkiem bitumicznym ,,Jarlep K",
- pokrycie powierzchni dachu z blachy trapezowej o wys. trapezowania 5 cm - papą termozgrzewalną
o mrozoodporności do -20OC i gr. min. 5,2 mm,
- wymianę istniejących obróbek blacharskich (pas podrynnowy i nadrynnowy, kalenica i szczyty),
- wymianę rynien PCV ? 125 mm wraz z hakami czołowymi montowanymi co 50 cm,
- wymianę rur spustowych PCV ? 100 wraz z obejmami i lejami spustowymi.

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 19.08.2021 r. , godz. 1215 w sali konferencyjnej
w budynku administracyjnym kopalni:
a) otwarcie ofert jest jawne,

Specyfikacja:
Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się na stronie internetowej
www.sol-klodawa.com.pl/przetargi.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A. 62-650 Kłodawa , Ul. Aleja 1000-lecia 2,
do dnia 19.08.2021 r. - do godz. 1200 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu przetargu:
- do 31 października 2021 r.

Wymagania:
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
Tryb postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z regulaminem Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. 3. Informacje uzupełniające. Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej ,,SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU ".
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz składania ofert przez konsorcja ,
a zatrudnianie podwykonawców należy ujawnić w ofercie.
4. Oferta powinny zawierać :
- warunki finansowe realizacji przedmiotu przetargu.
5. Okres związania ofertą : do dnia 31 sierpnia 2021 r.
6. Inne specjalne warunki wykonania usługi: - brak.
specyfikacja - strona 4
8. Warunki konieczne do uczestnictwa i wykonania przedmiotu przetargu: a/ Przed złożeniem oferty Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsce planowanych prac remontowych, ocenić stan techniczny dachu oraz ustalić przedmiar robót. W wizji lokalnej musi uczestniczyć osoba wymieniona w punkcie 7 SIWZ, która udzieli niezbędnych informacji oraz sporządzi i przekaże Oferentowi notatkę służbową z przeprowadzonych czynności. b/ Oferent musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu zadań będących przedmiotem przetargu, potwierdzone stosownymi referencjami. c/ oferta bez spełniania w/w warunków nie będzie rozpatrywana.
9. Wymagane zaświadczenia, zezwolenia i uprawnienia do wykonywania usługi:
- wykonywanymi pracami remontowo-budowlanym powinien kierownik robót posiadający odpowiednie
uprawnienia budowlane (kierownika budowy lub robót) określone przepisami ustawy - prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
10. Termin podpisania umowy :
W przypadku wyboru oferty - Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 5 dni od daty
jej otrzymania.
11. Wadium
11.1. Oferent składając ofertę zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, nr rachunku 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975
wadium w kwocie 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać pełną nazwę oferenta , adres i NIP oraz jakiego postępowania przetargowego dotyczy wpłacone wadium. Innych form wniesienia wadium - nie dopuszcza się.
11.2. Zwrot wadium :
a/ dla oferenta , który wygrał przetarg:
- na pisemny wniosek Oferenta wadium może być przeksięgowane na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania zadania, a jego zwrot nastąpić w ciągu 10 dni liczonych od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót lub
- po podpisaniu umowy i przedstawieniu przez Oferenta bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji
należytego wykonania kontraktu - na jego pisemny wniosek;
b/ pozostałym oferentom - wpłacone wadium zostanie zwrócone w okresie do 7 dni od daty zatwierdzenia
postępowania przetargowego przez Zarząd Zamawiającego.
11.3. Z tytułu wpłaconego wadium Oferentom nie przysługuje prawo do odsetek.
11.4. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
12. Zwrot dostarczonych w ofercie materiałów:
Zamawiający nie zwraca materiałów dostarczonych przez Oferentów, stanowiących zawartość oferty.
13. Forma składanych ofert: Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A., 62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2
- do dnia 19 sierpnia 2021 r. - do godz. 1200 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego.
Oferty powinny być składane w zaklejonej kopercie z napisem:
,,Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu magazynu lizawek solnych".
Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę oferenta.
Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert - zmodyfikować treść oferty. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ,,ZMIANA".
specyfikacja - strona 5
14. Wymagana zawartość oferty:
A. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania oferty.
B. Potwierdzone za zgodność z oryginałem:
- referencje lub potwierdzoną listę referencyjną z realizacji podobnych zadań z ostatnich 5-ciu lat,
- posiadane Certyfikaty Jakości.
C. Dokumenty stwierdzające, że osoba przyjmujące:
- obowiązki kierownika robót posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń, jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada ubezpieczenie OC,
D. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio,
że oferent nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
E. Odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług - o ile jest takim
płatnikiem oraz odpis decyzji o nadaniu numeru REGON.
F. Polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej obejmującą zdarzenia wynikające z prowadzonej
działalności gospodarczej.
G. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
H. Ścisłe określenie przedmiotu oferty - z określeniem ceny wyrażonej w PLN (netto + VAT) , potwierdzone
szczegółowym kosztorysem ofertowym, sporządzonym z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.
I. Warunki i okres udzielanej gwarancji
J. Dowód wpłaty ustalonego wadium.
K. Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
L. Poświadczenie przyjęcia warunków umowy poprzez podpisanie (zaparafowanie) wzoru umowy,
stanowiący załącznik nr1 do SIZW.
M. Pisemne poświadczenie faktu przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu planowanego remontu obiektu
- wydane przez osoby wymienione w punkcie ,,7: - SIWZ.
Wizję lokalną należy uzgodnić z jednodniowym wyprzedzeniem.
Dokumenty , o których mowa w punkcie 14 powinny być w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez
Oferenta - za zgodność z oryginałem .
W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać oryginałów w/w dokumentów .
b) Komisja odrzuca oferty:
- nie odpowiadające warunkom przetargu,
- zgłoszone po wyznaczonym terminie.
16. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są:
? Cena - max. 80 % - ocena wg formuły:
x pkt
Cbad
C
80
min
, gdzie
Cmin - najniższa oferowana cena
Cbad - oceniana wartość w ofercie
specyfikacja - strona 6
? Termin udzielonej gwarancji na wykonane prace
- max. 10 % - ocena wg formuły:
x pkt
G
Gbad
10
max
,
gdzie
Gbad - ilość punktów w ocenianej ofercie
Gmax - najwyższa ilość punktów
spośród ocenianych ofert
? Wiarygodność techniczno-ekonomiczna , referencje, certyfikaty systemów jakości ISO ,
- max. 10 punktów.

Kontakt:
. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu :
(w dni robocze godz. 900 - 1200)
Włodzimierz WAWRZYNIAK - Starszy Inspektor ds. Wykonawstwa Robót
tel. 0-63 27 33 224 lub 534 241 287
Maciej KWIATKOWSKI- Sztygar Oddziałowy Przeróbki Mechanicznej tel. 0-63 27 33 354

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.